WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит фiнансових результатiв у гуртовiй торгiвлi - Курсова робота

Аудит фiнансових результатiв у гуртовiй торгiвлi - Курсова робота

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Поняття фінансових результатів діяльності підприємства.

Аудит фінансових результатів

Розділ 2. Особливості аудиту фінансових результатів у гуртовій

торгівлі

Висновки

Список використаної літератури

ВСТУП

Розвиток України на сучасному етапі характеризується становленням ринкової економіки, її інтеграції у систему міжнародних економічних відносин, виникненням акціонерних компаній, товариств, різних фондів. До розвитку економіки залучаються зовнішні та внутрішні інвестиції, кредити, проводяться емісії цінних паперів, йде роздержавлення власності та приватизація майна.

Учасники цих процесів потребують достовірної і неупередженої інформації про фінансово-майновий стан, перспективи розвитку та фінансову стабільність суб'єктів господарювання, нарахування дивідендів. Подання достовірної та неупередженої інформації зацікавленим особам забезпечується через аудиторський висновок, про що свідчить віковий досвід зарубіжних країн, а також робота вітчизняних аудиторів.

Слід погодитись, що аудит в Україні відбувся. Він виник на соціальне замовлення і, ще не маючи глибокої теорії, почав виконувати практичні завдання щодо підтвердження відповідної фінансової інформації. В своєму арсеналі аудитори, що прийшли на ринок серйозно і надовго, мають теорію і практику зарубіжного аудиту та вітчизняну методику проведення різного роду ревізій і перевірок.

Процес аудиту - це процес пізнання істини, який полягає в ретельному вивченні здійснених операцій і являє собою дослідження фактів минулого. Інтереси осіб, задіяних в господарському процесі: власника, адміністратора, службовців, підзвітних осіб, кредиторів і дебіторів, - суперечливі , і ці суперечності неминуче знаходять своє відображення в облікових регістрах.

Кваліфікований аудитор повинен пам'ятати, що істина одна, а викривлень її безліч. Він повинен розуміти і вміти побачити викривлені тенденції, закладені в обліковій політиці підприємства, і, зрозумівши їх, побачити за документами інтереси зацікавлених осіб, незалежно від будь-яких обставин встановити об'єктивну істину. Щодо відображених в обліку і звітності господарських фактів, отримати докази на її підтвердження та донести цю істину через аудиторський висновок до користувачів інформації.

Одним з найскладніших видів аудиторських перевірок є аудит фінансових результатів, позаяк він узагальнює всі сторони фінансово-господарської діяльності підприємства. Так як аудит у гуртовій торгівлі має свої особливості, нами і була обрана для написання саме ця тема курсової роботи.

Метою курсової роботи стало вивчення наступних питань – поняття фінансових результатів діяльності підприємства, аудиту фінансових результатів, особливостей аудиту фінансових результатів у гуртовій торгівлі.

Для написання роботи використовувалися наступні джерела: Білухи М.Т. "Курс аудиту", Бутинець Ф.Ф., Івахненкова С.В. "Інформаційні системи обліку", Деващука Л.Л., Єрмолаєва В.І., Квача ЯЛ., Рудинської О.В. "Теоретичні основи та практика бухгалтерського обліку", Дороша Н.І. "Аудит: методологія і організація", Кулаковської Л.П., Піча Ю.В. "Основи аудиту", Рудницъкої В.С. "Методологія і організація аудиту", Ткаченко Н.М. "Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України".

Дана курсова робота складається із наступних розділів: розділу 1 " Поняття фінансових результатів діяльності підприємства. Аудит фінансових результатів", розділу 2 " Особливості аудиту фінансових результатів у гуртовій торгівлі".

Розділ 1. Поняття фінансових результатів діяльності підприємства. Аудит фінансових результатів

Фінансовий результат діяльності підприємства складається з:

 • фінансових результатів від основної діяльності:

 • фінансових результатів від фінансових операцій;

 • фінансових результатів від іншої звичайно діяльності;

 • фінансових результатів від надзвичайних подій.

Визначаються фінансові результати шляхом визначення доходів та відповідних витрат підприємства.

Доходи — це збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

До доходів і втрат належать:

 • доходи від надання окремого майна в оренду;

 • штрафи, пені, неустойки та інші види санкцій за порушення умов господарських договорів, визнані боржником або ті, за якими одержано рішення відповідних органів про їх стягнення (крім санкцій та пені за несвоєчасну оплату, яка підлягає внесенню до бюджету і позабюджетних та державних цільових фондів), а також суми відшкодування завданих збитків;

 • доходи, одержані на території України та за її межами від пайової участі в діяльності інших підприємств, дивіденди по акціях, облігаціях та інших цінних паперах та від інших доходних активів, які належать підприємству;

 • доходи і втрати від переоцінки виробничих запасів готової продукції і товарів, крім випадків, коли вона провадиться за рішеннями уряду;

 • доходи від надання комерційного кредиту;

 • виручка від продажу іноземної валюти і витрати на її придбання;

 • втрати і нестачі товарно-матеріальних цінностей понад норму природних втрат у тому випадку, коли винуватці не встановлені або у стягненні з винуватців відмовлено судом, а також їх надлишки;

 • витрати за анулдлваними виробничими замовленнями, а також витрати на виробництво, яке не дало продукції;

 • витрати на утримання законсервованих виробничих потужностей та об'єктів, крім витрат, які відшкодовуються за рахунок інших джерел;

 • некомпенсовані винними збитки від простоїв з внутрішньовиробничих та зовнішніх причин, а також оплата працівникам часу вимушеного прогулу;

 • збитки по операціях з тарою, крім скляної;

 • судові витрати та арбітражні збори;

 • суми кредиторської (між підприємствами недержав них форм власності) і дебіторської заборгованостей, по яких минув термін позовної давності;

 • плата відповідно до законодавства за. невиконання квот по створенню спеціалізованих робочих місць для інвалідів, за відмову в прийомі на роботу в межах встановленої квоти громадян, які потребують спеціального захисту, за порушення термінів інформації про звільнення працівників у зв'язку з реорганізацією, перепрофілюванням чи ліквідацією підприємства;

 • прибутки і збитки по операціях минулих років, виявлені в цьому році;

 • некомпенсовані збитки від стихійного лиха (зни щення і пошкодження виробничих запасів, готових виробів та інших матеріальних цінностей), збитки від зупинки виробництва та інші, включаючи витрати, пов'язані з попередженням чи ліквідацією його наслідків;

 • некомпенсовані збитки від пожеж, аварій, інших надзвичайних подій, викликаних екстремальними ситуаціями;

 • інші доходи і витрати на операції, безпосередньо не пов'язані з виробництвом та реалізацією (збутом) продукції (робіт, послуг).

До позареалізаційних доходів та збитків належать: — курсові різниці по валютних рахунках і операціях в іноземній валюті;

 • дивіденди по акціях, облігаціях та інших цінних паперах, що належать підприємству;

 • доходи, одержані від дольової участі у спільних підприємствах, від здачі майна в оренду;

 • різного роду економічні санкції - штрафи, пені, неустойки;

 • інші доходи (витрати) від операцій, безпосередньо не пов'язаних з виробництвом продукції (робіт, послуг) та її реалізацією, що збільшують або зменшують розмір прибутку1.

Витрати — це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником).

Збиток - це перевищення суми витрат доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.

Доходи (прибутки) поділяються за видами діяльності, функціями.

Фінансові результати поділяються насамперед за видами діяльності, внаслідок якої вони виникають: на прибутки (збитки) від звичайної та надзвичайної діяльності. Під звичайною діяльністю розуміють будь-яку діяльність підприємства, а також операції, які її забезпечують або виникають внаслідок здійснення такої діяльності. Прикладом звичайної діяльності є виробництво та реалізація продукції, розрахунки з постачальниками та замовниками, працівниками, податковими органами, банківськими установами тощо.

До звичайної діяльності підприємства належать також курсові різниці, списання знецінених запасів, переоцінка короткотермінових інвестицій, економічні санкції за господарськими договорами, за порушення податкового законодавства, тобто операції, які супроводжують звичайну діяльність підприємства2.

До надзвичайної діяльності підприємства відносять операції, які не відбуваються часто або регулярно і відрізняються від звичайних операцій. Наприклад, стихійне лихо, пожежа, техногенні аварії тощо.

Втрати внаслідок таких подій надзвичайної діяльності враховуються під час розрахунку фінансових результатів.

Звичайна діяльність, в свою чергу, поділяється на операційну та іншу - фінансову та інвестиційну.

Основна діяльність підприємства - це операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, послуг), що є визначальною метою створення підприємства та забезпечують основну частку його доходу. Для виробничого підприємства такими операціями є придбання сировини і матеріалів, виготовлення продукції та її реалізація.

Витрати, пов'язані з основною діяльністю, розрізняють за функціями - виробництво, управління, збут та ін.

Важливе значення для визначення моменту визначення доходу має економічний зміст господарської операції, внаслідок якої отримується дохід. Дохід від реалізації може бути визнаний як на дату відвантаження, так і до чи після неї.


 
 

Цікаве

Загрузка...