WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудиторська перевiрка - Курсова робота

Аудиторська перевiрка - Курсова робота

17. Оподаткування підприємства:

 • визначення переліку податків, які підприємство повинно було сплатити;

 • вибіркова перевірка на предмет своєчасності сплати податків згідно з визначеним аудитором переліком податків, які необхідно було сплатити, та правильності використання підприємством процентних ставок податків;

 • вибіркова перевірка правильності розрахунків та своєчасності сплати податків;

 • правильність розрахунку податків у разі представлення консолідованої бухгалтерської звітності;

 • оподаткування сум нарахованих та виплачених дивідендів.

18. Фонди спеціального призначення:

 • склад фондів спеціального призначення;

 • обгрунтованість формування та використання;

 • перевірка правильності нарахованих резервів та фондів.

19. Валовий дохід, скоригований валовий дохід, прибуток та його розподіл:

 • своєчасність і повнота відображення у бухгалтерському обліку валових доходів;

 • правильність коригування валового доходу на суму валових витрат;

 • своєчасність і повнота відображення в обліку доходів з придбання ринкових акцій, облігацій;

 • своєчасність і повнота відображення в обліку емісійного доходу;

 • правильність формування балансового прибутку;

 • склад позареалізаційних доходів і витрат;

 • дотримання встановленого порядку розподілу прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства та його використання;

 • правильність розрахунку дивідендів (необгрунтоване завищення рівня дивідендів);

 • правильність відображення в обліку курсових різниць по операціях з іноземною валютою;

 • правильність відображення в обліку знижок від звичайних цін (оподаткування знижок).

20. Бухгалтерська звітність:

 • обгрунтованість і правильність складення передаточного балансу (при перетворенні державного підприємства в акціонерне товариство);

 • відповідність показників бухгалтерської звітності результатам синтетичного та аналітичного обліку;

 • правильність заповнення форм бухгалтерської звітності;

 • правильність консолідації бухгалтерської звітності.

21. Консультаційні послуги і рекомендації щодо усунення недоліків, аудиторський висновок.

Розділ 2. Основні вимоги до проведення аудиту активів і пасивів підприємства

Для раціональної організації аудиторської перевірки бажано виділити комплекси робіт, що підлягають аудиту. Такі комплекси виділяють відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку тобто дев'ять розділів та позабалансові рахунки; окремо бажано виділити "Розрахунки з оплати праці" В окремі розділи можна також виділити засновницькі та загальні документи, облікову політику бухгалтерську звітність.

Загальний перелік комплексних об'єктів перевірки при проведенні аудиту наведений у Додатку 1.

При проведенні аудиту окремих активів і пасивів використовують метод стратифікації. Він дозволяє найбільш ефективно побудувати методику проведення аудиту відповідно до особливостей певного розділу обліку. Під стратифікацією слід розуміти процес розподілу генеральної сукупності на більш дрібні підсу-купності, кожна з яких має свою власну вартісну характеристику. Стратифікація дозволяє аудитору, який очолює аудиторську групу правильно організувати роботу всієї групи, скерувати свої зусилля на ті дані, що містять найбільший ризик.

Найбільш ефективним шляхом стратифікації є формування чіткої методики перевірки кожного розділу або ділянки бухгалтерського обліку. Це, в свою чергу, залежить від правильно визначеного складу контрольних процедур ще на стадії планування перевірки. Перелік таких процедур аудитор розроблює самостійно. Керуючись особистою методикою при проведенні перевірки, аудитору достатньо отримати від клієнта певний набір документів та облікових регістрів і на основі розробленої процедури швидко та оперативно здійснити перевірку1.

Методики в різних розділах обліку повинні розроблятися за єдиною схемою та охоплювати:

 • вивчення основних нормативних документів;

 • опис альтернативної облікової політики з питань, вибір яких наданий економічному суб'єкту за нормативними документами;

 • перелік первинних документів по розділу обліку;

 • регістри синтетичного та аналітичного обліку та звітності;

 • класифікатор можливих порушень (використання існуючого на фірмі та його розширення за рахунок набутого досвіду);

 • довідник аудитора для складання програми перевірки;

 • методи збирання аудиторських доказів, що застосовуються при перевірці;

 • опис контрольних процедур.

У нашій країні аудиторська діяльність і професія аудитора, в їх сучасному розумінні, з'явились не так давно, але у зв'язку з економічними перетвореннями набувають все більшого розповсюдження.

У зв'язку з тим, що аудит є творчою діяльністю, направленою на дослідження фактів минулого, питання декомпозиції видів робіт, що підлягають перевірці, представлені в загальних рисах. У нормативних документах немає чіткої градації видів робіт, визначення їх трудомісткості та черговості проведення. Найбільш раціональною є декомпозиція, яка базується на виділенні комплексів, що підлягають аудиту, відповідно до плану рахунків бухгалтерського обліку як вже зазначалось вище.

Оскільки користувачі фінансових звітів вважають, що внутрішній контроль і незалежна аудиторська перевірка фірми є достатньою гарантією достовірності фінансових звітів, аудитори несуть відповідальність за виявлення помилок і порушень в господарській діяльності суб'єкта господарювання.

Спеціально розроблені аудиторські нормативи розкривають питання зобов'язань аудиторів перед зацікавленими сторонами, відповідальність за помилки, неточності та незаконні дії.

З метою правильного формування думки аудитора щодо аудованої інформації, кожна перевірочна процедура повинна зіставлятися з відповідними критеріями. Перевірочні процедури під час аудиту застосовуються до рахунків, господарських операцій і первинних документів.

Приклади критеріїв перевірки галузей (рахунків бухгалтерського обліку, статей балансу, розділів фінансової звітності, господарських операцій, документів), на які аудитори повинні орієнтуватись при проведенні аудиторського дослідження:

1. Повнота, точність, існування, обмеження облікового періоду, права, розкриття.

2. Наявність або явище, завершеність, обов'язки, подання.

3. Умови, реальність, повнота, підтвердження, точність, класифікація, облік, вірність періодизації. Розглянемо їх за наведеною схемою більш детально.

• Повнота. Всі активи і пасиви, які належать організації на дату складання балансу, повинні бути відображені в балансі. Всі господарські операції, які відбулись на дату складання балансу, повинні бути відображені в обліку.

• Існування (права). Всі відображені в балансі активи і пасиви існують і належать організації на дату складання балансу

• Точність. Всі вартісні оцінки активів і пасивів балансу відповідають первинним документам, на основі яких вони були сформовані.

• Оцінка. Всі вартісні оцінки активів і пасивів балансу сформовані на основі принципів бухгалтерського обліку в Україні та облікової політики підприємства.

• Подання. Все відповідним чином класифіковано, описано, розкрито у фінансовій звітності.

• Оподаткування. Результати господарських операцій відображені у відповідності з податковим законодавством.

Професійний обов'язок аудитора — розуміти зміст кожного критерію в застосуванні до всіх синтетичних і аналітичних рахунків бухгалтерського обліку. При цьому необхідно визначати пріоритетність одного критерію над іншим в розрізі різних рахунків. Так, критерій повноти є більш значимим для кредиторської заборгованості, а критерій існування є більш важливим у порівнянні з іншими для дебіторської заборгованості тощо. Для різних розділів значимість цих критеріїв є не однаковою. Наслідком цього є різні набори процедур перевірки1.

Розділ 3. Аудиторський висновок

По закінченні аудиторської перевірки аудитор складає два підсумкові документи: звіт про результати аудиторської перевірки та аудиторський висновок.

Аудиторський звіт- результати з лаконічним описом виявлених порушень, помилок, відхилень, з оцінкою стану бухгалтерського обліку, достовірності звітності та законності господарських операцій повинні бути представлені в аудиторському звіті. Інформація, подана у звіті, повинна бути чіткою, надійною і компетентною, а також незалежною, об'єктивною та правдивою. Аудиторський звіт складається в довільній формі, призначений для замовника і його зміст не підлягає оприлюдненню.

Для користувачів публічної фінансової звітності аудитор готує чіткий висновок про перевірену звітність, відповідність її у всіх суттєвих аспектах інструкціям про порядок складання звітності та принципам обліку, що передбачені Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку Порядок складання висновку регламентується ННА № 26 "Аудиторський висновок" та № 28 "Аудиторські висновки спеціального призначення".


 
 

Цікаве

Загрузка...