WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудиторська перевiрка - Курсова робота

Аудиторська перевiрка - Курсова робота

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Підготовча стадія аудиту

а) загальне ознайомлення із підприємством

б) розроблення плану та програми

Розділ 2. Основні вимоги до проведення аудиту активів

і пасивів підприємства

Розділ 3. Аудиторський висновок

Висновки

Список використаної літератури

ВСТУП

Розвиток України на сучасному етапі характеризується становленням ринкової економіки, її інтеграції у систему міжнародних економічних відносин, виникненням акціонерних компаній, товариств, різних фондів. До розвитку економіки залучаються зовнішні та внутрішні інвестиції, кредити, проводяться емісії цінних паперів, йде роздержавлення власності та приватизація майна.

Учасники цих процесів потребують достовірної і неупередженої інформації про фінансово-майновий стан, перспективи розвитку та фінансову стабільність суб'єктів господарювання, нарахування дивідендів. Подання достовірної та неупередженої інформації зацікавленим особам забезпечується через аудиторський висновок, про що свідчить віковий досвід зарубіжних країн, а також робота вітчизняних аудиторів.

Слід погодитись, що аудит в Україні відбувся. Він виник на соціальне замовлення і, ще не маючи глибокої теорії, почав виконувати практичні завдання щодо підтвердження відповідної фінансової інформації. В своєму арсеналі аудитори, що прийшли на ринок серйозно і надовго, мають теорію і практику зарубіжного аудиту та вітчизняну методику проведення різного роду ревізій і перевірок.

Процес аудиту - це процес пізнання істини, який полягає в ретельному вивченні здійснених операцій і являє собою дослідження фактів минулого. Інтереси осіб, задіяних в господарському процесі: власника, адміністратора, службовців, підзвітних осіб, кредиторів і дебіторів, - суперечливі , і ці суперечності неминуче знаходять своє відображення в облікових регістрах.

Кваліфікований аудитор повинен пам'ятати, що істина одна, а викривлень її безліч. Він повинен розуміти і вміти побачити викривлені тенденції, закладені в обліковій політиці підприємства, і, зрозумівши їх, побачити за документами інтереси зацікавлених осіб, незалежно від будь-яких обставин встановити об'єктивну істину. Щодо відображених в обліку і звітності господарських фактів, отримати докази на її підтвердження та донести цю істину через аудиторський висновок до користувачів інформації.

Таким чином, ми бачимо, що обрана для написання тема курсової роботи є актуальною.

Метою курсової роботи стало вивчення наступних питань - підготовчої стадії аудиту, основних вимог до проведення аудиту активів і пасивів підприємства, аудиторського висновку.

Для написання роботи використовувалися наступні джерела: Білухи М.Т. "Курс аудиту", Бутинець Ф.Ф., Івахненкова С.В. "Інформаційні системи обліку", Деващука Л.Л., Єрмолаєва В.І., Квача ЯЛ., Рудинської О.В. "Теоретичні основи та практика бухгалтерського обліку", Дороша Н.І. "Аудит: методологія і організація", Кулаковської Л.П., Піча Ю.В. "Основи аудиту", Рудницъкої В.С. "Методологія і організація аудиту", Ткаченко Н.М. "Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України".

Дана курсова робота складається із трьох розділів: розділу 1 "Підготовча стадія аудиту", розділу 2 "Основні вимоги до проведення аудиту активів і пасивів підприємства", розділу 3 "Аудиторський висновок".


Розділ 1. Підготовча стадія аудиту

а) загальне ознайомлення із підприємством

Укладанню договору на проведення аудиту передує етап обстеження об'єкта аудиту з метою визначення обсягів роботи, вартості аудиту та власної спроможності. Ця робота виділяється в плані як "домовленість до контракту", і на її виконання, в залежності від типу клієнта, може відводитись до 20 % часу, передбаченого на проведення аудиту.

Безпосередній аудиторській перевірці передує такий вид роботи, як визначення обсягу аудиту. Аудитор повинен достатньо розуміти всі сторони господарсько-фінансової діяльності клієнта, особливості організації бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю на підприємстві.

Рівень обізнаності аудитора про діяльність підприємства буде достатнім для того, щоб якісно провести аудит, якщо він знає загальновідому інформацію про економіку та галузь, в якій підприємство здійснює діяльність, а також більш детальну інформацію про те, як це підприємство працює. Однак, інформація, яка використовується аудитором з цією метою, як правило, менша за обсягом, ніж та, яка знаходиться в розпорядженні керівництва.

Порядок отримання інформації про стан справ на підприємстві наводиться в ННА № 10 "Знання бізнесу клієнта". Отримання необхідних знань про діяльність підприємства - це безперервний процес накопичування та оцінки даних, а також співвіднесення інформації, набутої в результаті цього, з фактичними результатами аудиту протягом усіх етапів аудиторської перевірки.

Для ефективного використання інформації, яка стосується діяльності підприємства, аудитор повинен проаналізувати, як вона впливає на звітність в цілому і чи узгоджуються твердження цієї звітності з уявленням та знанням аудитора про таку діяльність.

Це необхідно йому для того, щоб встановити обсяг, характер і види діяльності клієнта, що прямо впливає на обсяг і зміст аудиторської перевірки і тим самим дозволяє правильно спланувати аудиторську перевірку. У зв'язку з цим аудитор повинен вивчити наступні матеріали: річні звіти; інформацію з протоколів зборів акціонерів, засідань ради директорів; внутрішні фінансові звіти клієнта; аудиторський звіт за попередній період; матеріали внутрішнього контролю; періодичні друковані комерційні видання (газети, журнали тощо)1.

Аудитору необхідно уважно ознайомитись з діючою на підприємстві системою організації документування господарських операцій і документообігу, організацією аналітичного обліку, його взаємозв'язку з синтетичним обліком, матеріалами інвентаризацій господарських засобів і розрахунків (строки проведення, склад інвентаризаційних комісій, результати інвентаризації і відображення їх в обліку) та іншими питаннями організації і ведення бухгалтерського обліку.

Попереднє планування аудиту включає ознайомлення з потенційним клієнтом: аналіз зовнішніх факторів, що впливають на його господарську діяльність, збір інформації про його індивідуальні особливості.

На етапі попереднього планування аудитору необхідно чітко встановити:

• забезпечення усіх аспектів незалежності аудитора;

• попередню оцінку ризику системи внутрішнього контролю;

• розмір необхідної вибірки;

• попередню оцінку власного ризику;

• попередній розрахунок витрат часу на аудиторську перевірку;

• попередній розрахунок власної спроможності.

Для визначення всіх аспектів незалежності аудитора збір інформації про нового клієнта досить часто здійснюється за неофіційними каналами шляхом проведення усного опитування осіб, які мають відповідні стосунки з потенційним замовником (юристи, банкіри, постачальники, покупці, контролюючі органи та інші джерела інформації).

Офіційним джерелом інформації з цього приводу є попередній аудитор. Аудитор, що має проводити аудит, може звернутись з проханням до попереднього аудитора з метою одержання всієї необхідної інформації щодо клієнта. Проте для цього він повинен отримати дозвіл замовника на контакт з попереднім аудитором.

У процесі проведення підготовчої роботи, тобто початкового вивчення підприємства, аудитор зобов'язаний:

• визначити приблизний обсяг роботи та тривалість перевірки;

• виділити найбільш важливі питання аудиту;

• з'ясувати питання, які вимагають особливої уваги (можливість матеріальних помилок, обману або залучення інших підприємств, організацій до сфери зловживань тощо);

• визначити ступінь довіри до облікової системи і внутрішнього контролю клієнта;

• встановити суть і обсяг необхідних аудиторських доказів;

• проаналізувати роботу суб'єктів внутрішнього контролю і можливість їх залучення до аудиту;

• вивчити доцільність залучення інших аудиторів для проведення аудиту у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства, виділених на окремі баланси;

• виявити необхідність залучення експертів.

У відповідності з обсягом і складністю роботи встановлюється та погоджується з клієнтом вартість аудиту. Якщо клієнт невпевнений в обгрунтованості суми, слід підкріпити її величину відповідними розрахунками. Погоджена сума вказується в договорі на проведення аудиторської перевірки.

Підготовчий процес закінчується складанням договору на проведення аудиту.

Якщо керівництво аудиторської фірми прийняло рішення почати аудит і договір про проведення аудиту був підписаний обома сторонами, аудитору необхідно одержати подальшу більш детальну інформацію для підготовки до планування аудиту.

Під час підготовки до планування аудиту необхідно:

 • вивчити організаційно-управлінську структуру підприємства;

 • отримати інформацію про види діяльності і номенклатуру продукції, яка виготовляється підприємством;

 • розрахувати основні економічні показники діяльності підприємства та провести фінансовий аналіз діяльності підприємства за попередній звітний період;

 • провести аналіз структури власного і залученого капіталу;

 • ознайомитись з технологічними особливостями виробництва продукції;

 • провести аналіз інформації про основних покупців і постачальників;

 • з'ясувати порядок розподілу прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства;

 • отримати інформацію про дочірні та споріднені підприємства;

 • провести аналіз системи внутрішнього контролю;

 • проаналізувати робочу програму внутрішнього аудиту;

 • перевірити виконання рекомендацій, наданих за результатами попереднього аудиту;

 • ознайомитись з актами перевірок державних контролюючих органів;

 • ознайомитись зі змінами в діяльності підприємства, які відбулися з моменту останнього аудиту.


 
 

Цікаве

Загрузка...