WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Історія бухгалтерського обліку - Курсова робота

Історія бухгалтерського обліку - Курсова робота

 • Піраміда - принцип, відповідно до якого чим вище рівень керування, тим менше інформації про нижні рівні.

 • Інваріантість - добре складена програма повинна вирішувати не приватну задачу, а окремий випадок більш загальної задачі, складеної проектувальником.

 • Головна ланка - із погляду технології машинного опрацювання даних необхідно чітко розмежувати масові і немасові операції.

 • Перманентність (коригування) - виникаючих помилок припускає, що обліковий регістр на машині не виправляється, а зберігається в початковому виді.

  Облікова система в СРСР відповідно до вимог централізованої економіки була жорстко регламентованою і практично цілком стандартизованою, існувала без істотних поправок на нові економічні умови аж до 1990 р, хоча вже тоді було зареєстровано в СРСР більш 200 тисяч кооперативів і біля 1300 спільних радянсько-іноземних підприємств.

  Нові форми підприємств і підприємницької діяльності не вписувалися в традиційну радянську систему обліку і потребували її змін.

  Ці зміни були неминучі, але починалися дуже повільно. Але потім державна машина була змушена відступити перед чисельними підприємствами недержавних і змішаних форм власності. Міністерство фінансів СРСР стало передбачати деякі відхилення від чинних розпоряджень, що законодавчо закріплювалися окремими інструкціями і листами.

  Розділ 3. Передумови та напрями реформування бухгалтерського обліку в Україні

  Розвиток ринкових відносин, інтеграція економіки України в європейську і світову системи господарювання неможливі без реформування національної облікової системи.

  Кабінет Міністрів України затвердив Програму реформування бухгалтерського обліку, яка передбачала у 1999-2001 роках перехід суб'єктів господарювання на застосування міжнародних стандартів бухгалтерського об ліку і звітності1.

  Програмою було передбачено такі напрями реформування бухгалтерського обліку в Україні:

  • закріпити на законодавчому рівні основні принципи ведення бухгалтерського обліку і параметри фінансової звітності, прийняти законопроект "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні",

  • законодавче встановити орган, уповноважений визначати основні напрями побудови бухгалтерського обліку, керувати організацією єдиної системи обліку в Україні,

  • сформувати нормативну базу ведення бухгалтерського обліку (національні стандарти бухгалтерського обліку) відповідно до вимог МСБО Графік розроблення та впровадження положень (стандартів) із бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів обліку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 1 грудня 1998 року № 248. З 1.03. 1999 р. Міністерством фінансів України затвер джено п'ять Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які визначають мету, склад, принципи підго товки фінансової звітності підприємств, а також зміст і форму та загальні вимоги до розкриття статей основ них форм бухгалтерської звітності,

  • розробити і затвердити новий План рахунків бух галтерського обліку та інструкцію про його застосу вання, зорієнтуваний на ведення обліку згідно з прий нятими стандартами,

  • переглянути, удосконалити и розробити необхідні форми первинної документації та облікової реєстрації.

  Важливими напрямами реформування бухгалтерського обліку в Україні є також подальша автоматизація облікового процесу та законодавче організаційне і методологічне виділення в єдиній системі бухгалтерського обліку двох самостійних складових частин фінансового й управлінського обліку.

  ВИСНОВКИ

  Господарський облік відображає процеси, які пов'язані з господарською діяльністю.

  Облік виник у процесі матеріального виробництва на певній стадії розвитку людства, і господарська діяльність сприяла його поширенню. Про використання обліку в практичній діяльності людства на ранніх стадіях розвитку суспільства свідчать свитки папірусу (Древній Єгипет, 3400—2980 рр. до нашої ери), глиняні пластинки або таблетки (Вавилон), дощечки, вибілені гіпсом (Греція), навощені дощечки, ликопапірус, пергамент (Рим) тощо.

  Перші письмові дані про господарський облік відносяться до XIV сторіччя. У 1391 р. італійський історик Т. Зерби писав про наявність подвійного запису, при якому сума кожної господарської операції записувалась двічі. В 1458 р. купець з Дубровника Бенедетто Котрулі в книжку "Про торгівлю і досконального купця" включив главу про подвійну бухгалтерію. Оскільки ця книжка була знайдена зовсім недавно, автором подвійної бухгалтерії багато сотень років вважався монах-математик Лука Пачолі (Пачіолі) (1445—1515 рр.). На відміну від Б. Котрулі, Л. Пачолі у своїй книзі "Трактат про рахунки і записи" розглядав облік як універсальну методичну науку.

  Першим офіційно призначеним книготримачем (тобто бухгалтером) був Христофор Штехер (1498 р.), а контролером обліку (тобто аудитором) — Джон де Пайкеслей (1324 р.).

  У Росії першим, хто отримав у 1732 р. звання головного бухгалтера Санкт-Петербурзької митниці, був голландський купець Тиммерман.

  У Київській Русі перші дані про облік як практичну діяльність відносяться до XI сторіччя.

  Перший нормативний документ з обліку — Військовий Статут було надруковано в Росії при Петрі І в 1716 р. Пізніше з'явились книжки з обліку "Про порядок у триманні приходів та видатків і рахунків про гроші і яким чином книги вести, та про те, як слід діяти в губерніях, селищах та містах" — в 1736 р., "Торг амстердамський, зміст якого має все те, що потрібно знати купцям і банкірам, які проживають в Амстердамі, так і іноземним" — в 1762—1763 рр., "Ключ комерції або торгівлі, тобто наука бухгалтерії, що висловлює зміст книг і утворення рахунків купеческіх" — в 1783 р.

  У законодавчих та нормативних актах як колишнього СРСР, так і в українських, надається велике значення обліку як важливому фактору контролю за господарською діяльністю.

  З метою вирішення завдань, поставлених перед господарським обліком, необхідно вивчати явища та процеси господарської діяльності, реєструвати їх і відображати. При цьому проводиться кількісне відображення явищ і процесів господарської діяльності (встановлюються кількісні показники — кількість отриманих матеріалів, кількість витрачених, кількість виробленої продукції тощо) і надається їх якісна характеристика.

  Господарський облік має бути організований таким чином, щоб він забезпечував управління необхідною обліковою інформацією.

  Список використаної літератури

 • Закон України від 16.07.99 р. № 996-ХР/ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність"

 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 р. № 391/3684

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.98 р. № 1706 "Про затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів".

 • Горицкая Я. Г. Новая финансовая отчетность.— К.: Техника, 1999.

 • Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку / Під ред. М. В. Кужельного. — К.: А.С.К., 1998.

 • Друри К. Введение в управленческий и производственный учет. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.

 • Кузьминський А.М., Кузьминський Ю.А. Теорія бухгалтерського обліку. – К.: "Все про бухгалтерский учет", 1999.

 • Кузьмінський А.М., Кузьмінський Ю.А. Теорія бухгалтерського обліку. - К.: "Все про бухгалтерський облік", 1999.

 • Марочкіна А.М. Бухгалтерський облік за Національними стандартами. — Харків: Торсінг, 2002.

 • Метьюс М.Р., Перера М.Х. Теория бухгалтерского учета / Пер. с англ. Под ред. Я. В. Соколова, И. А. Смирновой. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999.

 • Палий В.Ф., Соколов Е.В. Теория бухгалтерского учета. — М.: Финансы и статистика, 1998.

 • Партин Г.О., Мороз А.С. Основи бухгалтерського обліку. — Львів: Державний університет "Львівська політехніка", 1999.

 • Пархоменко В. Про реформування бухгалтерського обліку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. - 1998. - № 10. – С. 4-6.

 • Попова Н.И. Теория бухгалтерского учета. — Донецк: КИТИС, ДонГУ, 1998.

 • Пушкар М.С. , Журавель Г.П., Литвин Ю.Я., Мельник В.Г. Теоретичні основи бухгалтерського обліку. — Тернопіль — ТАНГ, 1998.

 • Соколов Я.В. Бухгалтерский учет от истоков до наших дней. - М.: Финансы и статистика, 1996.

 • Сопко В. Бухгалтерський облік. — К.: КНЕУ, 1998.

 • Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. — К.: АСК, 2002.

 • Управленческий учет / Под. ред. А. Д. Шеремета. — М.: ФБК-ПРЕСС, 1999.

  1 Соколов Я.В. Бухгалтерский учет от истоков до наших дней. - М.: Финансы и статистика, 1996. – С. 3-7.

  1 Кузьмінський А.М., Кузьмінський Ю.А. Теорія бухгалтерського обліку. - К.: "Все про бухгалтерський облік", 1999. – С. 6.

  1 Попова Н.И. Теория бухгалтерского учета. — Донецк: КИТИС, ДонГУ, 1998. – С. 21-25.

  1 Соколов Я.В. Бухгалтерский учет от истоков до наших дней. - М.: Финансы и статистика, 1996. – С. 3-7.

  1 Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку / Під ред. М. В. Кужельного. — К.: А.С.К., 1998. – С. 5-6.

  1 Соколов Я.В. Бухгалтерский учет от истоков до наших дней. - М.: Финансы и статистика, 1996. – С. 7-13.

  1 Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.98 р. № 1706 "Про затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів".


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...