WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Історія бухгалтерського обліку - Курсова робота

Історія бухгалтерського обліку - Курсова робота

Наука про бухгалтерський облік узагальнює практику і водночас удосконалює її.

У Київській Русі перші дані про облік як практичну діяльність відносяться до XI сторіччя.

Перший нормативний документ з обліку — Військовий Статут було надруковано в Росії при Петрі І в 1716 р. Пізніше з'явились книжки з обліку "Про порядок у триманні приходів та видатків і рахунків про гроші і яким чином книги вести, та про те, як слід діяти в губерніях, селищах та містах" — в 1736 р., "Торг амстердамський, зміст якого має все те, що потрібно знати купцям і банкірам, які проживають в Амстердамі, так і іноземним" — в 1762—1763 рр., "Ключ комерції або торгівлі, тобто наука бухгалтерії, що висловлює зміст книг і утворення рахунків купеческіх" — в 1783 р.

Розділ 2. Бухгалтерський облік у СРСР

Історія бухгалтерського обліку в СРСР органічно продовжила традиції старої дореволюційної Росії, а зачатки нового обліку можна простежити з перших тижнів лютневої революції. Вже в березні 1917 р. виникає і проводиться в життя Робочий контроль. Велика Жовтнева соціалістична революція призвела до величезних соціально-економічних змін, що не могли не відбитися на веденні обліку. Ця еволюція пройшла декілька етапів:

1917-1918 – спроби стабілізації господарства, шляхи адаптації традиційних методів обліку в новій системі господарювання;

1918-1921 - підходи до формування комуністичного, розвал старих систем і форм бухгалтерського обліку, створення принципово нових облікових вимірювачів;

1921-1929 - НЕП, реставрація традиційної системи бухгалтерського обліку;

1929-1953 - побудова соціалізму, деформація принципів бухгалтерського обліку;

1953-1984 - удосконалення виробничого обліку, аналіз його організаційних структур і поширення механізованого опрацювання економічної інформації;

із 1984-1991 - перебудова всіх соціально-економічних відносин у країні, спроба відродження класичних принципів бухгалтерського обліку.

Починаючи з жовтня 1917 до літа 1918 р. у країні продовжувало існувати приватне підприємництво, спостерігалися тенденції, що одержали розвиток у роки НЕПа.

Вже 5 грудня 1917 р. була видана постанова "Про утворення і склад колегії Комісаріату державного контролю". У складі комісаріату була створена Центральна державна бухгалтерія, що повинна була складати до кінця звітного періоду генеральний баланс і звіт для представлення і затвердження Всеросійського з'їзду Рад робочо-селянських і солдатських депутатів".

13 липня 1918 р. було видано Основні положення обліку майна. Цим Положенням була зроблена спроба перейти в державному господарстві від кошторисного обліку до подвійного. Облік повиннен був вестися звітним відділом Державного контролю, де передбачалося ведення Головної книги, що містить усього три активних рахунки: Нерухомого майна, Матеріалів і Інвентарю.

27 липня 1918 р. була прийнята постанова про торгові книги, ведення яких ставилося приватним торговим і торгово-промисловим підприємствам. Таким чином, перші кроки в області бухгалтерського обліку були спрямовані на саме широке поширення класичного обліку, використовуючи досвід європейських країн.

Положення в країні різко змінилося із середини 1918 р., коли уряд вирішив перейти до комуністичного суспільства. Здавалося, що ці ідеали легко досяжні, достатньо відібрати хліб у селян, і він буде в кожного, ущільнити буржуазію, і комунізм стане реальністю. Перетворення в життя цієї програми призвело до розладу господарського життя і зміцненню соціальної бази контрреволюції. Водночас різко погіршилися й умови праці робітників.

Багато значних економістів, доказували, що при комунізмі грошовий вимірювач загубив усякий зміст, і пропонували нові, на їхню думку, більш досконалі. Цю групу назвали романтиками. Її об'єднувало прагнення встановити новий вимірювач, що поділяло їх три напрямки: трудове, енергетичне і предметне.

Іншу групу складали натуралісти. Признаючи грошовий вимірювач негідним, вони не зваблювалися надіями знайти заміну, а тому розглядали бухгалтерію тільки як матеріальний натуральний обліку1.

Бухгалтери-реалісти, часто з дуже обмеженим кругозіром, продовжували вести облік так, як уміли. Вони одержували нові інструкції і сумлінно застосовували їх, як могли. Але стрімке зростання цін, падіння купівельної сили рубля змусили їх думати. Більшість що думають стало схилятися до ідеї переоцінки статей балансу на підставі індексів цін. Головну роль у групі цих бухгалтерів грав С. Ф. Глєбов. Основним опонентом виступив А. П. Рудановський, що очолював твердих реалістів, що зарекомендував себе супротивником усяких переоцінок балансових статей. Він вважав, що всі цінності повинні одержувати відбиток в обліку по тим оцінкам (цінам), по яких відбувалися факти господарського життя. Сутність розбіжностей між реалістами і твердими реалістами коренилася в розумінні ролі балансу. Перші бачили в балансі засіб зображення господарських засобів і їхніх джерела і вимагали перманентної переоцінки, другі, розуміли під балансом засіб зіставлення витрат (актив) і прибутків (пасив) і тому наполягали на перманентній оцінці.

Випуск із кінця 1922 р. банківських квитків дозволив згодом повернутися до твердого грошового вимірювача. Це призвело до припинення спорів і дало можливість бухгалтерам зосередитися на вирішенні загальних питань теорії бухгалтерського обліку.

Нова економічна політика відродила господарство в його найбільш ефективних формах. Тверді гроші забезпечували цю ефективність і дієвість класичних традиційних облікових принципів.

Першокласним вченим був І. Р. Миколаїв, учень П. Б. Струве, що допомагав учителю при написанні розділу про бухгалтерський облік у книзі "Господарство і ціна". І. Р. Миколаїв (1877-1942) розвивав погляд, відповідно до якого бухгалтерський облік, що організується через баланс, не може бути дзеркальним відбитком тих реальних процесів, що із його допомогою вивчаються. Облік повинен представляти тільки ту інформацію, що може бути використана в управлінні й одержання якої може вплинути на процес прийняття управлінських рішень. Розвиваючи реалістичний початок бухгалтерського обліку, Миколаїв приходив до думки про те, що весь актив і усе сальдо рахунків, що показуються в ньому, є не що інше, як раніше зроблені витрати, що для підприємства повинні виступати (і в реальному житті виступають) як витрати майбутніх періодів.

Миколаїв дав глибоке обгрунтування господарського розрахунку, розвиваючи його фінансові аспекти. Він притримувався правила, що тільки перетворившись у гроші матеріальні цінності можуть впливати на розмір збитків або прибутків. Таким чином, він, можливо перший у вітчизняній літературі, вважав, що моментом реалізації може бути тільки момент надходження грошей. Тепер це одне з непорушних правил.

Маючи досвід життя, Миколаїв сформулював три вимоги, яким повинний відповідати дійсний бухгалтер: добре знати особливості підприємства, у якому працює; бути достатньо жорстким, щоб з успіхом протистояти тому тиску, який він постійно відчуває з боку "свого природного антагоніста - оперативника-господарсника"; мати здатність швидко орієнтуватися в особливостях кожної окремої угоди, щоб знати, що від кого зажадати, і не побоюватися за які-небудь ускладнення в майбутньому, приступаючи до виконання угоди.

Вершин облікової думки досягли Рудановський і Галаган. Олександр Павлович Рудановський (1863-1934) - був великим вченим-бухгалтером. Революцію і соціалістичні перетворення Рудановський привітав, але методи господарського керівництва, що склалися в епоху військового комунізму, засуджував. Неп, із його точки зору, відродив справжній облік, що повинний бути вільний від старої вульгаризації. Турбота про продуктивний облік призвела Рудановського до створення цілком нового вчення про предмет і метод рахунковедення. Під предметом він розумів баланс, що існує об'єктивно в самому господарстві. Метод А. П. Рудановський визначав по-різному. У більш ранній роботі виділяються: реєстрація; систематизація; координація. Оцінка тут розглядалася не як метод, а як ціль обліку; надалі - систематизація; координація; оцінка. При цьому метод він трактував як засіб пізнання предмета.

  • Реєстрація - найбільш традиційний і найпоширеніший метод обліку, відповідає спостереженню в статистиці.

  • Систематизація - правила побудови рахунків бухгалтерського обліку, аналізовані їм тільки як балансові рахунки. У цій моделі бухгалтерського балансу виділяються дві аксіоми: Пачолі - про равновеликості дебету і кредиту і Пізані - про равновеликості сальдо динамічних і статичних рахунків. Вчення Рудановського про систематизацію і баланс включає ряд невдалих положень але, незважаючи на це, у цілому його теорія є великим досягненням облікової думки.

  • Координація - розміщення господарських операцій по рахунках балансу - здійснюється спеціальним координуючим прийомом - подвійним записом.

  • Оцінка - виявлення фінансового результату, що може виникнути тільки в процесі реалізації оскільки всіх цінностей показуються по собівартості. Істотним моментом теорії Рудановського було введене їм поняття нормування балансу1.

Зараз цілий ряд ідей Рудановського став надбанням усіх наших бухгалтерів: 1) запропонував нове поняття - фонд, замість старого - капітал; 2) дав обгрунтування рахунку Реалізації; 3) зазначив на необхідність підкоряти бухгалтера в методологічних питаннях тільки вищестоящому головному бухгалтеру; 4) наполіг на зведенні балансів тільки прямим шляхом; 5) увів принцип накопичувальних відомостей.


 
 

Цікаве

Загрузка...