WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Управлінський облік - Дипломна робота

Управлінський облік - Дипломна робота

Необхідно зауважити, що, незважаючи на виявлену чіткість складу загальних функцій і їхню етапність, у процесі управління при вирішенні комплексу задач, пов'язаних із використанням ресурсів на всіх стадіях відтворювального циклу, практично усі функції взаємодіють між собою, тому що в практиці управління жодний організаційно структурований орган не займається тільки одною загальною функцією. Це особливо важливо в сучасних умовах створення цілісної системи управління, що включає цілу гаму радикальних організаційно-економічних дій переходу до нового економічного механізму діяльності господарських органів. Важлива роль при цьому приділяється розвитку й удосконалюванню організаційних структур основної ланки господарювання, і в їхньому числі розгортанню в економіці різноманітних інтеграційних процесів, особливо по горизонталі. Такий підхід сприяє комплексному розвитку системи управління і господарювання, покликаних забезпечити органічну єдність і ефективну взаємодію усіх функцій управління, із тим щоб управлінські впливи суб'єкта на об'єкт ставали більш цілеспрямованими, діючими, що наближаються до оптимального. Для забезпечення єдності технічної, організаційної і методологічної політики в керуванні об'єктом необхідна організація спільної діяльності різних спеціалістів. Відносна відособленість окремих функцій при цьому не повинна сприйматися як абсолютна самостійність, а цілі кожного із них як самодостатні.

Таким чином, оптимальність процесу управління конкретним об'єктом із метою запобігання небажаних тенденцій припускає інтегрований підхід до взаємодії всієї сукупності функцій управління шляхом своєчасного науково обгрунтованого впливу на процеси, що у ньому протікають. Одним з основних напрямків вирішення цієї проблеми є створення належного інформаційного забезпечення в напрямку інтеграції інформаційних потоків і створення на цій основі інтегрованої системи опрацювання даних.

Перехід від адміністративно-командних методів і форм регулювання господарського життя припускає використання таких засобів, форм і методів у системі керування економікою, що спроможні забезпечити принцип максимальної економічної ефективності і досягнення на цій основі найбільшого кінцевого економічного результату. Поставлені задачі, з одного боку, і процеси, що відбуваються в економіці - з іншого, потребують приведення в дію всього різноманіття чинників, що роблять безпосередній вплив на ефективність управління. Важлива роль у вирішенні цих задач належить удосконалюванню організаційних структур управління економікою.

Оптимальність процесу управління в сучасних умовах орієнтована на комплексний вплив із боку як виробничих, так і управлінських відділів і служб підприємств, що потребує створення повної інформаційної моделі щодо конкретного об'єкта керування. Тому при визначальній ролі облікової системи необхідно забезпечити взаємозв'язок різноманітних інформаційних систем як основи для взаємодії усіх функцій управління: планування й організації, обліку і контролю, аналізу і регулювання. Вирішення цієї задачі дозволить здійснити перехід до інтегрованого управління, під яким розуміється таке прийняття рішень, коли забезпечується виконання узгоджених у просторі і в часі дій, спрямованих на ефективне досягнення загальної цілі. Стосовно до системи управління підприємством інтегроване керування означає цілеспрямовану взаємодію функціонально відособлених виробничих і управлінських ланок як по вертикалі між рівнями управління (підприємство-цех-ділянка-робоче місце), так і по горизонталі - між функціональними відділами і службами шляхом реалізації всієї сукупності функцій, пов'язаних із вирішенням комплексу задач, що відбивають процес управління по стадіях кругообігу засобів.

Таким чином, поставлені задачі по поліпшенню планування, організації, обліку, контролю, аналізу і регулювання діяльності підприємства, його структурних підрозділів і окремих виробничих колективів є об'єктивною передумовою для розвитку інтеграційних процесів у управлінні економікою, особливо по горизонталі1.

У умовах функціонування предметно-функціональних структур управління для цього необхідна раціонально організована система інформаційного забезпечення, основною задачею якої є забезпечення всіх ланок керуючої системи на всіх ієрархічних рівнях цілеспрямованою, повною, достовірною й оперативною інформацією про процеси, що відбуваються в об'єкті управління, при належному контролі за ефективністю використання ресурсів.

Таким чином, у системі управлінського обліку весь цикл підготовки необхідної інформації для прийняття управлінських рішень має такі складові:

  • виникнення проблеми (визначення завдань);

  • розробка альтернативних варіантів з урахуванням змін у зовнішньому та внутрішньому середовищах;

  • вибір оптимального рішення;

  • контроль за реалізацією оптимального рішення;

  • аналіз ефективності діяльності та оцінка ефективності управлінських рішнь2.

Організація являє собою процес, який направлений на найбільш оптимальне сполучення ресурсів матеріальним, енергетичних, трудових, фінансових, інформаційних у виробничому процесі. В процесі організації знаходять своє вираження використання досягнень науково-технічного процесу, впровадження нових технологій, наукової організації праці. Ефект організації проявляється у вдалому поєднанні всіх видів ресурсів та їх раціональному використанні, тому значна частина робочого часу апарату управління використовується для організації віробничого процесу.

На ДП "Парада" організація системи управлінського обліку – це є налогоджений керівником підприємства процес для досягненя поставлених цілей по прийняттю управлінських рішень перед його підлеглими. Всі працівники, які відповідають за певні ділянки роботи, збирають, у відповідності до своїх посадових обов'язків, необхідну інформацію. Керівництво їхньою роботою здійснює безпосередньо сам керівник підприємства або призначена ним певна особа на визначений час.

Для організації системи управлінського обліку на ДП "Парада" розподілення обов'язків відбувається звеху вниз, а збір необхідної інформації – знизу вверх. Остаточне управлінське рішення приймає керівник підприємства.

Слід відзначити, що аналізованому ними підприємстві ще недостатньо організована система управлінського обліку. Простежується, інколи, невідповідальне і халатне ставлення до виконання своїх обо'язків певних працівників, що призводить до необ'єктивності отриманої інформації і, відповідно, неефективних управлінських рішень. Також ще недостатньо налагоджена система фіксації та обробки отриманої інформації. Ці обставини вказують нам, що у діяльність ДП "Паради" необхідно вносити зміни, що поступово вирішать ці проблеми.

Розділ 2. Управлінський облік в прийнятті ділових рішень

2.1. Формування інформації управлінського обліку для прийняття ділових рішень

Адміністрування та мотивація, як елемент управління, направляються на прийняття рішень та підкріплення їх наказами, інструкціями, вказівками з приводу використання живої праці та матеріальних ресурсів. Адміністрування передбачає підпорядкування і субординацію між членами колективу. Одні з членів наділені розпорядчими функціями, а інші виконавськими. Мотивація передбачає розробку положень про винагороду за досягнення в праці. Преміальна система повинна бути направлена на сприяння росту продуктивності праці, зниження витрат на виробництво, підвищення якості продукції. Адміністрування та мотивація повинні органічно вписуватись в систему управління і діяти постійно.

На підприємстві ДП "Парада", аналогічно як і на інших підприємствах, координація являє собою узгодження дій всіх працівників підприємства метою досягнення тактичних та стратегічних завдань. Хоча окремі елементи системи управління мають свої інтереси, і мету, в процесі координації вони повинні підпорядковуватись загальній меті підприємства. Координацію здійснюють верхні ешелони апарату управління.

Контроль в загальному розумінні виступає в ролі інструмента, який забезпечує всі ланки апарату управління інформацією про стан ДП "Парада". Контроль включає в себе різні види обліку бухгалтерський, статистичний, оперативно-технічний та аналіз господарської діяльності. Облік та аналіз формують інформацію по тих показниках, які були вичначені при планувані та прогнозуванні. Таким чином, між контролем та плануванням діяльності ДП "Парада" забезпечується нерозривний зв'язок. Формування інформації про діяльність підприємства є однією з основних функцій апарату управління. Без інформаціїї не може відбуватись процес управління виробничою та фінансовою діяльністю.

Контрольна діяльність підприємства полягає в розробці норм функціонування системи і узгодження з плановими завданнями; створенні системи інформації; виявленні відхілень від норм функціонування; порівнянні фактичних показників з їх плановими значеннями; здійсненні необхідного впливу на людей, які мають відношення до контрольної ситуації; прийняття рішень. Для забезпечення контрольної діяльності ДП "Парада" необхідна інформація про стан об'єкта управління ресурси підприємства та їх раціональне використання; процеси, що відбуваються на підприємстві (постачання, внробниціво, збут); формування собівартості продукції тощо.


 
 

Цікаве

Загрузка...