WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Управлінський облік - Дипломна робота

Управлінський облік - Дипломна робота

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти управлінського обліку в Україні

 • Поняття управлінського обліку як основи для прийняття

  ділових рішень

 • Міжнародна практика виділення управлінського обліку із

  загальної системи бухгалтерського обліку

 • Організація системи управлінського обліку

  Розділ 2. Управлінський облік в прийнятті ділових рішень

  2.1. Формування інформації управлінського обліку для

  прийняття ділових рішень

  2.2. Класифікація витрат для здійсненя обліку контролю,

  аналізу, регулювання планування та управління

  2.3. Складання кошторису підприємства

  2.4. Використання даних управлінського обліку для

  прийняття рішень і контролю

  Розділ 3. Управлінський облік на сучасному етапі реформування

  3.1. Реформування управлінського обліку як процесу на

  основі застосування ПЕОМ

  3.2. Шляхи вдосконалення системи управлінського обліку

  Висновки

  Список використаних літературних джерел

  Додатки

  ВСТУП

  Успіх фінансово-господарської діяльності будь-якого суб'єкта економічної діяльності в ринкових умовах залежить насамперед від двох чинників: наявних ресурсів (фінансових, матеріальних, трудових) та вміння розпоряджатися ними з найвищою ефективністю.

  Віднайдення шляхів максимізації (оптимізації) прибутку підприємств можливе лише за умови належного інформаційного забезпечення керівництва для прийняття обгрунтованих управлінських рішень. Надати потрібну об'єктивну і достовірну інформацію може лише система бухгалтерського обліку підприємства. Ринкові умови господарювання висувають нові вимоги до ведення бухгалтерського обліку на підприємтсвах України. Поступово реалізується державна програма реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, у рамках якої прийнято Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. №996-ХІУ , створюється система національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджено і діє новий План рахунків бухгалтерського обліку, а також реалізується намір щодо забезпечення зв'язку реформування бухгалтерського обліку з основними тенденціями гармонізації стандартів на міжнародному рівні та станом економіко-правового середовища і ринкових відносин в Україні.

  Законом визначено, що поряд з веденням бухгалтерського (фінансового) обліку згідно з чинним законодавством підприємтсва України самостійно розробляють систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій.

  Необхідність формування управлінського обліку пов'язана з тим, що бухгалтерський облік повною мірою не взмозі своєчасно задовольнити потреби керівництва в необхідній управлінській інформації. Він швидше зорієнтований на зовнішніх користувачів звітності та власників підприємства, які насамперед цікавляться отриманими загальними фінансовим результатами, величиною дивідентів, фінансовим станом на певну дату. Фінансовий облік надає дані про факти, господарські операції, які вже сталися і на які вплинути вже не має можливості. Управлінці, менеджери підприємства цікавляться інформацією, аналіз якої дає змогу збільшувати доходи за рахунок зменшення витрат, оперативно впливати і контролювати формування собівартості продукції, визначати стратегію і перспективи розвитку підприємства. Надати таку інформацію може управлінський облік, який згідно із ст. 1 Закону ми розглядаємо як систему обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством. Дані управлінського обліку є конфеденційними. Управлінський облік в усіх державах, у тому числі в Україні, є не регламентованим, однак можливе нормативне визначення загальних принципів і концепції управлінського обліку, підходів і типів його організації, принципової побудови системи рахунків управлінського обліку і їх ув'язки із рахунками фінансового обліку.

  Необхідність запровадження управлінського обліку на підприємствах України викликана часом і економічними умовами господарювання, а ефективність його доведена практичним досвідом окремих вітчизняних та зарубіжних підприємств. Саме це і становить актуальність обраної теми для дипломного дослідження.

  Вивчаючи дану тематику дипломної роботи, було поставлено такі основні завдання:

 • дослідити теоретичні та практичні аспекти управлінського обліку в Україні,

 • дослідити роль управлінського обліку в прийнятті ділових рішень,

 • дослідити механізм удосконалення управлінського обліку на сучасному етапі реформування.

  Для досягнення мети використовувалися матеріали журналів "Бухгалтерський облік і аудит", "Економіка, фінанси, право", а також праці окремих авторів викладених у навчальних підручниках: Сопка В.В. "Бухгалтерський облік", Надовської Л.В. "Управлінський облік", Райяна Б. "Стратегічний облік для керівників", Пушкаря М.С. "Управлінський облік" та ряд інших.

  Дана робота логічно та послідовно розкривається у наступних трьох розділах дипломного дослідження: розділі 1 "Теоретичні аспекти управлінського обліку в Україні", розділі 2 "Управлінський облік в прийнятті ділових рішень", розділі 3 "Управлінський облік на сучасному етапі реформування".

  У розділі 1 "Теоретичні аспекти управлінського обліку в Україні" розкривається поняття управлінського обліку як основи для прийняття ділових рішень, міжнародна практика виділення управлінського обліку із загальної системи бухгалтерського обліку, а також організація системи управлінського обліку на підприємствах.

  У розділі 2 "Управлінський облік в прийнятті ділових рішень" висвітлюються питання формування інформації управлінського обліку для прийняття ділових рішень, класифікації витрат для здійсненя обліку контролю, аналізу, регулювання планування та управління, а також складання кошторису підприємства та використання даних управлінського обліку для прийняття рішень і контролю.

  У розділі 3 "Управлінський облік на сучасному етапі реформування" ми дослідили питання реформування управлінського обліку як процесу на основі застосування ПЕОМ та шляхи вдосконалення системи управлінського обліку на підприємстві.

  Так як у дипломній роботі досліджуються теоретично-практичні аспекти розглядуваного питання, то нами було проаналізовано діяльність ДП "Парада".

  Дочірне підприємство "Парада" створено на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ЗАТ "Ужгородська швейна фабрика" (протоколо №1 від 26 березня 1999 року) шляхом реорганізації ДП "Молодіжне", яке зареєстроване рішенням голови Ужгородського міськвиконкому від 29 березня 1996 року.

  Підприємство є правонаступником прав і обов'язків ДП "Молодіжне", являється самостійним господарюючим суб'єктом – юридичною особою, здійснює виробничу, торгівельну, комерційну, посередницьке та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України і Статуту з метою одержання прибутку. Підприємство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки (в т.ч. валютні) в установах банку, власну печатку із своїм найменуванням, відповідні штампи.

  Засновником підприємства є ЗАТ "Ужгородська швейна фабрика", яке є головним підприємством і здійснює контроль за його діяльністю у межах повноважень, визначених статутом.

  Підприємство створено з метою насичення українського ринку товарами легкої промисловості, підвищення їх рівня якості, розробки нових моделей одягу та надання послуг фізичним та юридичним особам з метою одержання прибутку.

  Предметом діяльності підприємства є:

  • здійснення оптової та роздрібної торгівлі швейними виробами та іншими товарами народного споживання;

  • виробництво швейних виробив;

  • надання торгово-посередницьких, маркетингових, брокерських, інформаційних та рекламних послуг;

  • організація демонстрації своєї продукції, продукції засновника та інших суб'єктів господарської діяльності;

  • надання послуг з транспортних перевезень вантажів.

  Підприємство має право вступати у договірні відносини з державними, кооперативними та іншими підприємствами, а також бути посередником між ними у зв'язку з виконанням робіт (надання послуг), які відносяться до предмету діяльності підприємства.

  Майно підприємства складають основні засоби та оборотні кошти, а також інші цінності, що належать йому на праві власності і вартість яких відображається у самостійному балансі підприємства.

  Розділ 1. Теоретичні аспекти управлінського обліку в Україні

  1.1. Поняття управлінського обліку як основи для прийняття

  ділових рішень

  Управлінський облік виник у країнах ринкової економіки в інтересах внутрішніх користувачів інформації. Управлінський облік складається із систематичного обліку, який розвиває традиційні способи бухгалтерської інформації, і проблемного обліку, що дозволяє виробити дійові управлінські рішення.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...