WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоретичні аспекти управлінського аспекту бухгалтерського обліку - Дипломна робота

Теоретичні аспекти управлінського аспекту бухгалтерського обліку - Дипломна робота

2.3. Складання кошторису підприємства

Управління витратами — це процес цілеспрямованого формування витрат щодо їхніх видів, місць та носіїв за постійного контролю рівня витрат і стимулювання їхнього зниження. Воно є важливою функцією економічного механізму будь-якого підприємства.

Система управління витратами має функціональний та організаційний аспекти. Вона включає такі організаційні підсистеми: пошук і виявлення чинників економії ресурсів; нормування витрат ресурсів; планування витрат за їхніми видами; облік та аналіз витрат; стимулювання економії ресурсів і зниження витрат. Такими підсистемами керують відповідні структурні одиниці підприємства залежно від його розміру (відділи, бюро, окремі виконавці).

Виявлення й використання чинників економії ресурсів, зниження витрат є обов'язком кожного працівника підприємства, передусім спеціалістів і керівників усіх рівнів. Згідно з певними організаційно-технічними рішеннями та умовами розробляються норми витрат усіх видів ресурсів: сировини, основних і допоміжних матеріалів, енергії, трудових ресурсів тощо.

Установлені норми витрат — це граничні витрати окремих видів ресурсів заданих організаційно-технічних умов виробництва. Вони є важливим чинником забезпечення режиму жорсткої економії і відповідно конкурентоспроможності підприємства. У процесі планування встановлюються граничні (допустимі) загальні витрати в підрозділах і в цілому по підприємству (кошториси) та на одиницю продукції. Фактичний рівень витрат обчислюється за даними поточного обліку.

Порівняння фактичних витрат з плановими (нормативними) дає змогу в процесі аналізу оцінювати роботу підрозділів з використання ресурсів, з'ясовувати причини відхилень фактичних витрат від планових і відповідно стимулювати працівників підприємства до їхнього зниження.

Кошторис виробництва — це витрати підприємства, зв'язані з основною його діяльністю за певний період, незалежно від того, відносять їх на собівартість продукції в цьому періоді чи ні. Отже, кошторис виробництва і собівартість загального обсягу продукції, як правило, не збігаються.

Кошторис виробництва на підприємстві, узагальнюючи поелементні витрати підприємства, показує їхню ресурсну структуру (витрати на матеріали, персонал, основні фонди), що надзвичайно важливо для аналізу факторів формування та зниження собівартості продукції.

Порядок розробки кошторису виробництва може бути різним залежно від стадії планування, стану інформаційної бази та розміру підприємства. На стадії прогнозних оцінок величини витрат кошторис виробництва можна складати коригуванням фактичних витрат за минулий період.

Елементи фактичних витрат коригуються на прогнозні коефіцієнти зміни обсягу виробництва, кількості персоналу та вартості основних фондів з урахуванням закономірності динаміки витрат, імовірної зміни норм і цін (тарифів). Більш обґрунтовано кошторис виробництва обчислюється за кожним елементом на підставі планових обсягів продукції (послуг), норм і цін (тарифів). Причому на малих підприємствах таке обчислення є відразу узагальнюючим. На середніх і великих підприємствах кошторис виробництва складають, підсумовуючи кошториси місць витрат (цехів, служб, загальногосподарських витрат).

2.4. Використання даних обліку для прийняття рішень і контролю

Основним призначенням системи обліку витрат на виробництво на підприємстві є забезпечення керівництва інформацією про використання матеріалів і заробітної плати, з метою контролю за формуванням собівартості.

Бухгалтер подає звіт для відповідного адміністративного органу підприємства щодо формування собівартості продукції, прибутковості, витрат тощо.

Працівники підприємства, які займають високі посади, орієнтуються у своїй роботі на бухгалтерські звіти. З метою розуміння інформації, яку дає управлінський облік, вони відвідують заняття з питань організації системи інформації на підприємстві.

Одним з напрямів аналізу діяльності підприємства є аналіз конкурентних витрат і цін. Якщо появився новий конкурент на ринку, або відома фірма знизила ціну на свій товар, то необхідно реагувати на це таким чином, щоб прийняти рішення щодо закріплення на ринку цього товару виробленого підприємством.

Асортимент продукції розглядається також з точки зору використання виробничих потужностей. На практиці підприємства інколи буває така ситуація, коли різні види продукції мають однакову або близьку дохідність, але при цьому на одиницю продукції вимагають різної кількості годин. З метою визначення найкращого варіанту використання робочого часу і потужності підприємства розробляється план випуску продукції.

Для менеджерів з маркетингу, виробництва продукції та управління підприємством такий звіт дає можливість прийняти рішення щодо асортименту продукції, яке грунтується на часі, необхідному для реалізації продукції.

Досить часто перед менеджерами підприємства постає питання: виробляти чи купувати продукцію. Це питання досить складне і до того як робиться розрахунок, необхідно вирішити, які вкладення необхідно зробити у нове устаткування і протягом якого строку воно буде амортизоване.

Для того, щоб дати відповідь на питання чи слід виробляти чи купувати вироби для комплектації машин, які випускає фірма, потрібно провести аналіз.

Аналіз витрат передбачає деталізацію використовуваних матеріалів, визначення ціни, доступності їх придбання, можливість обробляти матеріали та інші умови. Доцільно всі витрати згрупувати і зробити висновок щодо виробництва чи придбання виробів на основі альтернативних методів: за повними витратами, основними та прямими витратами. Всебічний аналіз проблеми виробляти чи купувати вироби дає можливість врахувати багато факторів і вибрати правильне рішення на основі бухгалтерської інформації.

За варіантом основних витрат доцільно у обох випадках виробляти продукцію на підприємстві внаслідок значних переваг у собівартості виготовлення виробів власними силами.

Дані бухгалтерського обліку можуть бути використані для вирішення питання щодо складання оптимальної виробничої програми у випадках, коли є обмежуючі фактори для виробництва продукції.

Одним з найважливіших завдань у цій справі є подальший розвиток і вдосконалення інформаційних систем із використанням нових засобів управління та сучасних технічних засобів. Відповідно до цього має змінитися роль бухгалтерського обліку, а отже, методологічні та методичні його аспекти потребуватимуть коригування. Бухгалтерський облік і бухгалтерська інформація в умовах автоматизованої системи обробки інформації використовуються значно ширше, ніж у разі ручної обробки даних.

Розділ 3. Управлінський облік на сучасному етапі реформування економіки

3.1. Реформування обліку як процесу на основі застосування ПЕОМ

У таблично-автоматизованій формі обліку обробка і ведення інформаційної бази мають здійснюватися на ПК. За цих умов з'являється можливість автоматизувати процеси збирання, реєстрації первинної інформації і передавання її по каналах зв'язку до центральної ЕОМ (обчислювального центру). Повній автоматизації підлягають такі операції, як обчислювальна обробка, сортування інформації, друк машинограм. В умовах таблично-автоматизованої форми обліку первинні дані можуть фіксуватися не лише на звичайних, а й на машиночитаних носіях, завдяки чому автоматизується збирання первинної інформації. На машинних носіях ЕОМ створюється нормативно-довідкова інформація, призначена для багаторазового використання створенням баз даних, а також зберігається поточна, нормативно-довідкова і вихідна інформація. Залежно від використання технічних засобів і носіїв інформації є кілька способів формування облікової інформації.

Одним з найважливіших принципів таблично-автоматизованої форми обліку є використання запитного режиму з метою одержання відомостей за відповідних позицій бухгалтерського обліку. Для цієї мети бухгалтер заповнює стандартний документ, де вказується вид запиту. Після введення інформації в ПК необхідна інформація роз-друковується у вигляді таблиць або видається на термінальний пристрій.

Основними перевагами таблично-автоматизованої форми є: використання периферійної техніки на місці виникнення інформації; застосування змінної і постійної інформації; автоматизація ведення і видачі відомостей; автоматизація контролю і розрахунку інформації; використання інформації, що створюється в інших підсистемах інформаційної системи управління підприємства; комплектність автоматизації бухгалтерського обліку; швидкодія виконуваних облікових робіт; регламентне формування і одержання інформації; незначний відсоток підготовки і одержання вхідної інформації. До основних недоліків цієї форми обліку відносять: відірваність обчислювальної техніки і обчислювальних ресурсів від бухгалтерського апарату; складність оперативної взаємодії всіх служб з прийняття управлінських рішень; висока вартість обчислювального носія і значні витрати з його ведення.

Неодмінною умовою вдосконалення управління є докорінна реконструкція його технічної та інформаційної бази на основі автоматизованої системи обліку, контролю й аналізу з використанням автоматизованих робочих місць бухгалтера (АРМБ).

Сучасні технічні засоби, застосовувані для автоматизованого ведення бухгалтерського обліку на підприємстві зумовлюють новий підхід до формування облікової інформації, знижують трудомісткість обробки інформації, підвищують оперативність доступу бухгалтерської о апарату до оброблюваної інформації. Діалогово-автоматизована форма бухгалтерського обліку характеризується повною автоматизацією обробки і систематизацією облікової інформації і дає змогу відновити будь-які дані в обліку безпосередньо після введення їх в формаційну базу даних.


 
 

Цікаве

Загрузка...