WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоретичні аспекти управлінського аспекту бухгалтерського обліку - Дипломна робота

Теоретичні аспекти управлінського аспекту бухгалтерського обліку - Дипломна робота

Таким чином, у системі управлінського обліку весь цикл підготовки необхідної інформації для прийняття управлінських рішень має такі складові:

 • виникнення проблеми (визначення завдань);

 • розробка альтернативних варіантів з урахуванням змін у зовнішньому та внутрішньому середовищах;

 • вибір оптимального рішення;

 • контроль за реалізацією оптимального рішення;

 • аналіз ефективності діяльності та оцінка ефективності управлінських рішнь1.

Організація являє собою процес, який направлений на найбільш оптимальне сполучення ресурсів матеріальним, енергетичних, трудових, фінансових, інформаційних у виробничому процесі. В процесі організації знаходять своє вираження використання досягнень науково-технічного процесу, впровадження нових технологій, наукової організації праці. Ефект організації проявляється у вдалому поєднанні всіх видів ресурсів та їх раціональному використанні, тому значна частина робочого часу апарату управління використовується для організації віробничого процесу.

На ДП "Парада" організація системи управлінського обліку – це є налогоджений керівником підприємства процес для досягненя поставлених цілей по прийняттю управлінських рішень перед його підлеглими. Всі працівники, які відповідають за певні ділянки роботи, збирають, у відповідності до своїх посадових обов'язків, необхідну інформацію. Керівництво їхньою роботою здійснює безпосередньо сам керівник підприємства або призначена ним певна особа на визначений час.

Для організації системи управлінського обліку на ДП "Парада" розподілення обов'язків відбувається звеху вниз, а збір необхідної інформації – знизу вверх. Остаточне управлінське рішення приймає керівник підприємства.

Слід відзначити, що аналізованому ними підприємстві ще недостатньо організована система управлінського обліку. Простежується, інколи, невідповідальне і халатне ставлення до виконання своїх обо'язків певних працівників, що призводить до необ'єктивності отриманої інформації і, відповідно, неефективних управлінських рішень. Також ще недостатньо налагоджена система фіксації та обробки отриманої інформації. Ці обставини вказують нам, що у діяльність підприємства необхідно вносити зміни, що поступово вирішать ці проблеми.

Розділ 2. Теорія бухгалтерського обліку і її вплив на систему управління підприємством

2.1. Формування інформації бухгалтерського обліку обліку для прийняття ділових рішень

Адміністрування та мотивація, як елемент управління, направляються на прийняття рішень та підкріплення їх наказами, інструкціями, вказівками з приводу використання живої праці та матеріальних ресурсів. Адміністрування передбачає підпорядкування і субординацію між членами колективу. Одні з членів наділені розпорядчими функціями, а інші виконавськими. Мотивація передбачає розробку положень про винагороду за досягнення в праці. Преміальна система повинна бути направлена на сприяння росту продуктивності праці, зниження витрат на виробництво, підвищення якості продукції. Адміністрування та мотивація повинні органічно вписуватись в систему управління і діяти постійно.

На підприємстві, аналогічно як і на інших підприємствах, координація являє собою узгодження дій всіх працівників підприємства метою досягнення тактичних та стратегічних завдань. Хоча окремі елементи системи управління мають свої інтереси, і мету, в процесі координації вони повинні підпорядковуватись загальній меті підприємства. Координацію здійснюють верхні ешелони апарату управління.

Контроль в загальному розумінні виступає в ролі інструмента, який забезпечує всі ланки апарату управління інформацією про стан підприємства. Контроль включає в себе різні види обліку бухгалтерський, статистичний, оперативно-технічний та аналіз господарської діяльності. Облік та аналіз формують інформацію по тих показниках, які були вичначені при планувані та прогнозуванні. Таким чином, між контролем та плануванням діяльності на підприємстві забезпечується нерозривний зв'язок. Формування інформації про діяльність підприємства є однією з основних функцій апарату управління. Без інформаціїї не може відбуватись процес управління виробничою та фінансовою діяльністю.

Контрольна діяльність підприємства полягає в розробці норм функціонування системи і узгодження з плановими завданнями; створенні системи інформації; виявленні відхілень від норм функціонування; порівнянні фактичних показників з їх плановими значеннями; здійсненні необхідного впливу на людей, які мають відношення до контрольної ситуації; прийняття рішень. Для забезпечення контрольної діяльності необхідна інформація про стан об'єкта управління ресурси підприємства та їх раціональне використання; процеси, що відбуваються на підприємстві (постачання, внробниціво, збут); формування собівартості продукції тощо.

Система управління може ефективно функціонуваги лишеприналежному інформаційному забезпеченні. Проектування інформаційної системи на підприємстві передбачає чітку структуру апарату управління, яка формується за такими правилами:

 • поділ процесу управління на основні частини;

 • визначення чисельноті працівників управління на основі нормативів по кожній функцій;

 • визначення структурних підрозділів в залежності від характеру робіт і чисельності зайнятих працівників;

 • складання принципової схеми організаційної структури управління із зазначенням підпорядкованості і взаємозв'язків управлінських підрозділів.

До організації апарату управління на підприємстві ставляться вимоги: економічність, оперативність, надійність, оптимальність, гнучкість.

Доцільно зазначити, що в умовах господарської діяльності підприємств кожний об'єкт породжує певну інформацію, яка передається для системи управління, а система управління, в свою чергу, породжує інформацію, що впливає на об'єкт управління. Ці потоки інформації діють за певними законами і їх слід розглядати як систему інформації.

Система інформації яка збирається на підприємстві являє собою організовану сукупність даних про внутрішні і зовнішні умови виробництва та їх бажаний стан. Система інформації відповідає таким вимогам:

 • забезпечення мінімальним, але достатнім обсягом інформації для вироблення управлінських рішень;

 • отримання достовірної інформації та її збереження на всіх стадіях руху;

 • проходження мінімуму рівнів управління і структурних підрозділів;

 • забезпечення відповідності частоти надходження і швидкості обробки частоті і швидкості змін стану відповідного елемента виробництва;

 • адекватність інформації запитам апарату управління;

 • збір даних, по можливості, про відхилення стану об'єкта від заданих параметрів;

 • надходження інформації в залежності від рівня управління (чим вищий рівень управління, тим рідше надходження інформації з одного і того ж питання, тим вищий рівень укрупнення показників і більше оціночних параметрів об'єкта);

 • доведення мінімуму інформації про основну мету підприємства до всіх структурних підрозділів і апарату управління всіх рівнів;

 • подання інформації в наочній формі;

 • при мінімальному обсязі даних забезпечити максимум змісту інформації.

Для отримання інформації необхідна постановка проблеми, іншими словами визначити кому, в які строки, в якій формі і якого змісту необхідні дані про окремі сторони діяльності підприємства, забезпечити документування відповідних господарських операцій, збір і обробку даних.

На основі даних, які надходять в систему управління, розробляються варіанти рішення проблеми. Для цього з деякої множини варіантів рішення вибирається найбільш оптимальний. Наступним етапом є реалізащя прийнятого рішення. При цьому розробляються заходи, направлені на втручання в господарську діяльність з метою отримання бажаного результату. Заключним етапом є контроль, який полягає в отриманні інформації про об'єкт чи процес, виявленні відхилень від бажаного результату і розробки нового варіанту рішення проблеми. Таким чином, управлінські рішення приймають циклічний характер.

Отримана інформація може класифікуватись за декількома ознаками: ступенем механізації (ручна, механізована, автоматизована); рівнем управління (робоче місце, дільниця, цех, підприємство); часом отримання (оперативна, поточна, довгострокова); місцем отримання (внутрішня і зовнішня); ступенем узагальнення (первинна і зведена).

Економічна інформація характеризується складністю через те, що необхідно збирати дані по широкому об'єктів і багатьох економічних показниках. Інформація необхідна про окремі робочі місця та структурні підрозділи підприємства (дільниці, цехи, служби тощо).

З точки зору джерел формування інформація поділяється на внутрішню і зовнішню.

Внутрішня інформація формується в межах підприємства і містить дані про діяльність всіх структурних підрозділів, служб управління, про хід виробничого процесу, про використання ресурсів, про реалізацію продукції і фінансовий результат. Зовнішня інформація надходить від вищестоячих організацій. характеризує зв'язкн і взаємовідносини з постачальниками, споживачами, транспортними організаціями, фінансовими і банківськими органами, арбітражем тощо.


 
 

Цікаве

Загрузка...