WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоретичні аспекти управлінського аспекту бухгалтерського обліку - Дипломна робота

Теоретичні аспекти управлінського аспекту бухгалтерського обліку - Дипломна робота

Управлінський облік обмежується, в основному, деталізацією аналітичного обліку витрат на виробництво, створенням системи формування собівартості на основі норм витрачання ресурсів підприємства. Хоча він базується на даних фінансового обліку, проте групування витрат і різні розрахунки, зв'язані з визначенням собівартості становлять його суть. За своєю методологією управлінський облік наближається до інженерних розрахунків щодо визначення собівартості. В центрі уваги знаходяться розрахунки собівартості в різних ракурсах за елементами витрат, за статтями витрат, за видами продукції в цілому і окремими деталями, вузлами, за нормами витрат і відхилення від норм тощо.

Інформація про собівартість продукції є конфіденційною і вона призначена для службового користування без права розголошення. Завданням управлінського обліку є контроль за формуванням собівартості продукції в розрізі центрів витрат і сфер відповідальності і визначення рентабельності та пошук резервів зниження витрат і зростання прибутку.

Управлінський облік здійснюється окремою службою, працівники якої повинні бути обізнані з технологією виробництва, обліком, аналізом, володіти математичними методами в економіці, добре знати склад витрат, що включаються в собівартість і методику калькулювання собівартості продукції.

З метою полегшення процесу спостереження за формуванням собівартості продукції використовується нормативний метод обліку і калькулювання, при якому витрати поділяються в межах встановлених норм, по відхиленнях від норм і змінах норм.

Широке застосування в управлінському обліку знаходять математичні методи дослідження собівартості і рентабельності продукції. Отримані математичні залежності між окремими елементами собівартості і обсягом продукції використовуються для прийняття рішень.

Метод аналізу витрат передбачає використання отриманої інформації про формування собівартості і визначення факторів, які впливають на відхилення від прогнозних даних. Аналітичний метод ефективний в тих випадках, коли проводиться за короткі проміжки часу (щоденно, тиждень, декада ). Дані оперативного аналізу служать для прийняття управлінських рішень, направлених на регулювання ходу виробничого процесу.

Управлінський облік тісно пов'язаний з калькуляцією, тобто економічними та інженерно-економічними розрахунками собівартості окремих видів продукції, окремих деталей, вузлів тощо. Калькуляція необхідна для обгрунтування цін на продукцію, визначення прибутку, рівня рентабельності, порівняння собівартості продукції, яка виробляється на різних підприємствах1.

1.2. Міжнародна практика виділення управлінського обліку із загальної системи бухгалтерського обліку

Управлінський облік, як самостійна частина бухгалтерського обліку, виник закономірно на певному етапі розвитку народного господарства. Підприємницька діяльність протягом XX століття характеризувалась поступовим ускладненням, шо посилювало нестабільність середовища, в якому розвивалось підприємство, а це обумовило еволюцію управлінських систем.

Назва "управлінський облік" набула поширення в англомовній літературі, міжнародних стандартах з обліку і аудиту, у практиці багатьох зарубіжних держав з розвиненою економікою. Однак ні в США, ні у Великій Британії, ні у Франції немає єдиного трактування понять "управлінський облік", "виробничий облік", а у Німеччині взагалі немає поняття "управлінський облік", а застосовується поняття "контроллінг". У перекладній літературі більшість фахівців вважають управлінський облік самостійним видом обліку, без якого не може обійтися сучасне підприємство.

У деяких дослідженнях вносяться пропозиції про побудову цілої системи рахунків управлінського обліку, які вводяться, щоб забезпечити порівняність зроблених витрат з отриманими доходами (виручкою від продажу продукції, товарів, робіт, послуг). Цей комплекс робіт пропонується вести на базі національної системи рахунків бухгалтерського обліку. За рубежом накопичений досвід застосування тих і інших "рахунків — екранів", який показав, що їх впровадження призведе до значного ускладнення і подорожчання обліку на шкоду його достовірності. З цієї причини їх застосування вважаємо недоцільним1.

Багато спірних і суперечливих суджень серед облікових працівників і бухгалтерів-практиків викликала поява в останні роки в пресі повідомлення про так званий управлінський облік. Професор В. Палій з цього приводу пише: "В останні кілька років знову як і у п'ятидесяті і в семидесяті роки загострилася полеміка навколо управлінського обліку. Одні трактують його як складну систему внутрішнього управління економікою підприємства; треті — як щось штучне і надумане, що невиправдовано підміняє раніше усталене поняття виробничого обліку витрат і калькулювання собівартості"2 .

У практиці діяльності суб'єктів Російської Федерації та інших країн - членів СНД, поки що не існує розділення бухгалтерського обліку на фінансовий й управлінський. Увесь облік майна, витрат виробництва, випуску і реалізації продукції, розрахункових і кредитних операцій, фінансових результатів, фондів і резервів традиційно охоплені єдиним бухгалтерським обліком. Використовуються такі методологічні нормативні документи, як положення про бухгалтерський облік і звітність, плани рахунків бухгалтерського обліку й інструкції з їхнього застосування й ін.

У країнах із розвиненою ринковою економікою вже декілька десятиліть існує розподіл бухгалтерського обліку на фінансовий і виробничий. У останні роки намітився подальший розподіл обліку на управлінський і виробничий облік. І ідеологів західного обліку можна зрозуміти: облік усе більше і більше стає мовою бізнесу, до результатів роботи компаній і фірм усе більше виявляють інтерес не тільки адміністрація і трудові колективи фірм, але і власники акцій, і інші зовнішні споживачі облікової інформації. Якщо перші виявляють цікавість до прибутків і чинників, що їх збільшують (а це в основному відмінно налагоджене виробництво, що сприяє зниженню собівартості і, отже, збільшенню прибутків), то другі більше цікавляться кінцевими результатами діяльності фірми і розмірами дивідендів на вкладені інвестиції.

Розвиток ринкових відносин (приватизація, створення акціонерних товариств і ін.), безсумнівно, призведе до такого поділу й у нашій країні. У Російській Федерації вже створені передумови для поділу бухгалтерського обліку на фінансовий і управлінський1.

Вивчаючи практику виділення управлінського обліку із загальної системи бухгалтерського обліку, ми звернулися до досвіду економічно розвинутих країх. Зокрема, у праці А. Яругової "Управлінський облік: досвід економічно розвинутих країн" відмічається, що ціль сучасного бухгалтерського обліку можна визначити як інформаційне моделювання процесів управління господарськими благами і контроль за їхнім відтворенням. Управління (при обмежених ресурсах) припускає встановлення цілі господарської діяльності і вибір засобів її досягнення. Задача бухгалтерського обліку складається у вимірі й оцінці цілі управлыння - спочатку встановленою адміністрацією або ж скоригованої нею внаслідок нестійкості і мінливості умов, у яких реально протікає господарська діяльність підприємства. Контрольні функції бухгалтерського обліку полягають насамперед у визначенні економічної ефективності діяльності відповідальних осіб - у рамках наданих їм повноважень - по розпорядженню засобами виробництва і робочої сили.

У умовах радикальної економічної реформи, коли господарська самостійність підприємств розширена, а увага адміністрації акцентована на економічних зв'язках із мікросуб'єктами і мікроекономікою, облік витрат стає частиною управлінського обліку. Він організується виходячи насамперед із потреб підприємства і його адміністрації.

Подальший розвиток і поглиблення бухгалтерського обліку припускають створення і функціонування операційної орієнтованої підсистеми планування, контролю, обліку витрат і фінансових результатів по центрах відповідальності. Можна виділити три типи таких центрів, відповідальних відповідно за: а) витрати, б) фінансові результати, в) окупність виробничих капіталовкладень.

На ранніх стадіях еволюції, бухгалтерський облік існував як самостійна інформаційна система. Проте в міру розвитку господарської діяльності він усе більше поєднується з інформаційною системою управлыння. Для кожного окремо узятого підприємства ступінь цього суміщення залежить від конкретних умов його роботи, стабільності зовнішнього середовища, особливостей технологічних процесів і організаційної структури бухгалтерії. Поєднуючись з інформаційною системою управління, бухгалтерський облік підготовляє інформаційну базу для прийняття управлінських рішень трьох типів - операційних, тактичних і стратегічних. Причому в тому, що стосується рішень операційних і тактичних типів, він цілком забезпечує адміністрацію необхідною інформацією; для прийняття ж стратегічних рішень додатково до облікових необхідно використовувати дані, отримані в результаті спеціальних досліджень.

Все сказане дозволяє розглядати бухгалтерський облік як систему (комплекс моделей), що сприяє ефективному функціонуванню господарства і забезпечує оцінку ступеня відповідальності осіб, дії яких впливають на його функціонування. Ціль бухгалтерського обліку з цього погляду зводиться до контролю ресурсів підприємства, здійснюваному як в інтересах власника, так і агентів і кореспондентів1.


 
 

Цікаве

Загрузка...