WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоретичні аспекти управлінського аспекту бухгалтерського обліку - Дипломна робота

Теоретичні аспекти управлінського аспекту бухгалтерського обліку - Дипломна робота

Отже, один із варіантів в розширенні можливостей бухгалтерії, яка крім характеристики фінансового стану та результатів минулої діяльності, передбачає надання інформації для прийняття управлінських рішень та рішень, спрямованих у майбутнє. А чи готова бухгалтерія до цього? Вирішуючи питання про розширення можливостей бухгелтерії, деякі фахівці основну проблему вбачають у тому, що більшість бухгалтерів і фінансистів не мають елементарної підготовки в сфері менеджменту, а також практичного досвіду. Крім того, вони повинні постійно підвищувати свою кваліфікацію в різноманітних сферах економіки. В цій ситуації чи не найбільшою проблемою є виконання в межах однієї системи суттєво різних завдань, для вирішення яких не тільки потрібні принципово різні методи підготовки інформації, а й різні типи людей з відповідною психологією, адже особливість у системі менеджменту виступає як об'єкт і суб'єкт управління, а психологія особистості — той ключ, який дає можливість сприяти підвищенню ефективності управління персоналом, а отже, і ефективності діяльності підприємства.

Фахівці в сфері управлінського обліку, з одного боку, повинні володіти трансформативними методиками, призначеними для підготовки інформації це тільки в стандартних, а й у екстремальних умовах. З іншого обку, фінансовий і управлінський облік мають багато спільного, зокрема облік витрат і результатів, через які вони тісно між собою пов'язані. З зв'язку з цим виникає питання доцільності створення ще однієї паралельної служби. Очевидно, підприємству слід самостійно вирішувати, автономну чи інтегровану систему обліку створювати, головне, щоб витрати не перевищували отриманий ефект.

Перехід України до ринкових відносин різко змінив рівень нестабільності внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, що вимагає корінного поліпшення системи обліку. Якщо раніше бухгалтерський облік орієнтувався на зовнішніх споживачів його інформації, то тепер на потреби апарату управління підприємством. З цією метою необхідно посилити інформаційні функції обліку, організувати аналітичний облік виходячи з потреб управління. Для вирішення цього завдання необхідно вивчити запити системи управління - кому, яка інформація потрібна, в які строки та в якій формі її подавати. Потреба у співставленні витрат на виробництво і отриманого результату від реалізації продукції, формуванні собівартості продукції за центрами витрат і сферами відповідальності, ефективному використанню ресурсів та іншої економічної інформації стане визначальною в системі управління.

У зв'язку з цим працівники апарату управління повинні набути певних знань з бухгалтерського обліку і використання облікової інформації в управлінні господарської діяльності.

Для управління на підприємстві необхідно також організувати облік витрат на виробництво в різних аспектах - за процесами (традиційні та нові), за центрами витрат (цехи, дільниці, бригада, зміни, окремі робочі місця), за сферами відповідальності (відповідальні за витрачання матеріалів, палива. енергії, заробітної плати, окремих видів накладних витрат), за видами продукції тощо.

Така інформація дає можливість всебічно аналізувати рівень витрат на виробництво та їх відповідність встановленим нормам.

Фінансова звітність, згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" - це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан підприємтсва, результати його діяльності та рух грошових коштів за звітний період.

Метою складання фінансової звітності є забезпечення користувачів повною, правдивою, неупередженою інформацією про фінансові результати діяльності і фінансовий стан підприємства. Фінансова звітність повинна задовольняти інтереси користувачів – юридичних і фізичних осіб, яким необхідна інформація про діяльність підприємства для прийняття управлінських рішень.

В основі аналізу лежить вміння читати баланс, тобто знати зміст кожної його статті, способу її оцінки, ролі в діяльності підприємства, зв'язок з іншими статтями.

Список використанИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

 • Аксененко А.Ф. Нормативный метод учета в промышленности: Теория, практика и перспективы развития. - М.: Финансы и статистика, 1983.

 • Аксененко А.Ф. Себестоимость в системе управления отраслью: Учет и анализ. - М.: Экономика, 1984.

 • Анташов В., Уварова Г. Экономический советник менеджера. Пособие по управлению предприятием. - Минск: Финансы, учет, аудит, 1996.

 • Бахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: Учеб. пособие / ВЗФЭИ. - М.: ЗАО "Финстатинформ", 1999.

 • Бахрушина М.А. Внутрипроизводственный учет и отчетность. Сегментарный учет и отчетность. Российская практика: проблемы и перспективы. - М.: "АКДИ Экономика и жизнь", 2000.

 • Белебеха І.О. Бухгалтерський облік в системі управління господарством. - К.: Урожай, 1974.

 • Белуха Н.Т. Хозяйственный учет и его роль в АСУ. – М.: Финансы, 1972.

 • Білоусова І.А. Управлінський облік у системі бухгалтерського обліку. Доповіді та тези // Вісник. — 2000. — №12. — С. 60-66.

 • Бородкин А.С. Учет производственных затрат в промышленности. — М.: Финансы, 1973 .

 • Бородкін О. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік: концепція і організація // Бухгалтерський облік і аудит. — 2001. — №2. — С. 45-53.

 • Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. – Житомир: ПП "Рута", 2002.

 • Бутинець Ф.Ф. Управлінський облік: зміст, значення, перспективи розвитку // Вісник ЖІТІ. — 1998. — №8.

 • Бутинець Ф.Ф., Герасимчук Н.В. Управлінський облік: Збірник задач і вправ. - Житомир: ЖГП, 1998.

 • Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В., Герасимчук Н.В. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". - Житомир: ЖІТІ, 2000.

 • Бухгалтерский учет на производстве. - М.: Информационно-издательский дом "Филинъ", 1997.

 • Бухгалтерський фінансовий облік / За ред. Ф. Ф. Бутинця. —Житомир, 2000.

 • Гнилицька Л. Проблеми впровадження управлінського обліку на підприємствах України // Бухгалтерський облік і аудит. — 2001. — №9. — С. 39-42.

 • Голов С. Проблеми і перспективи реформування бухгалтерського обліку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. — 2000. — №11.

 • Голов С. Управлінський облік: концентрація і організація // Бухгалтерський облік і аудит. — 1997. — №3.

 • Голов С.Ф. Управленческий бухгалтерский учет. - К.: Скарбы, 1998.

 • Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік: - К.: ТОВ "Автоінгерсервіс", 1996.

 • Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку / Під ред. М. В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2001.

 • Грабова Н.М., Добровський В.М. Бухгалтерський облік на виробничих і торговельних підприємствах. – К.: А.С.К., 2002.

 • Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. – К.: А.С.К., 2002.

 • Друри К. Введение в управленческий и производственный учет / Пер. с англ. под ред. Н. Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Аудит-ЮНИТИ, 1998.

 • Друри К. Учет затрат методом стаидарт-костс / Пер. с англ. под ред. Н. Д. Эриашвили. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.

 • Економіка підприємства / За заг. ред. С. Ф. По-кропивного. — Вид. 2-ге, перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2001.

 • Економіка підприємства: В 2-х томах, Т.2. / За ред. проф. С. Ф. Покропивного. – К.: Видавництво "Хвиля-Прес", 1995.

 • Ерофеева В.А. Учет, информация, управление: прямые и обратные связи. – М.: Финансы и статистика, 1992.

 • Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні. – К.: А.С.К., 2002.

 • Ивашкевич В.Б. Сборник заданий и примеров по управленческому учету: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2000.

 • Калькуляция себестоимости в промышленности / Под ред. А. Ш. Маргулиса. - М.: Финансы, 1980.

 • Карпова Т.П. Основы управленческого учета. Учебное пособие. - М.: Инфрл-М., 1997.

 • Карпова Т.П. Управленческий учет. - М.: Аудит-ЮНИТИ, 1998.

 • Касьянова Г.Ю., Комеников С.Н. Управленческий учет по формуле "три в одном". - М.: Издательско-консультационная компания "Статутс-Кво97", 1999.

 • Кашаев А.Н. Проблемы учета и анализа экономической эффективности в производственных объединениях. – М.: Финансы, 1978.

 • Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов Р.М. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность. – М.: Экономика, 1997.

 • Кондраков Н.П., Краснова Л.П. Принципы бухгалтерского учета. - М.: ФБК-ПРЕСС, 1997.

 • Кондратова И.Г. Основы упраленческого учета: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2000.

 • Котов В.Ф. Себестоимость и цена продукции: рентабельность предприятий. - М.: Знание, 1973.

 • Литвак Х.Л. Бухгалтерский учет в системе управления торговлей. К.: Вьпца школа, 1979.

 • Литвин Ю.А. Наукові підходи до концепції реформування бухгалтерського обліку в Україні // Світ бухгалтерського обліку. - 1998.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...