WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоретичні аспекти управлінського аспекту бухгалтерського обліку - Дипломна робота

Теоретичні аспекти управлінського аспекту бухгалтерського обліку - Дипломна робота

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти управлінського аспекту

бухгалтерського обліку

 • Поняття обліку як основи для прийняття ділових рішень

 • Міжнародна практика виділення управлінського обліку

  із загальної системи бухгалтерського обліку

 • Організація системи обліку для управління підприємством

  Розділ 2. Теорія бухгалтерського обліку і її вплив на систему

  управління підприємством

  2.1. Формування інформації бухгалтерського обліку обліку

  для прийняття ділових рішень

  2.2. Класифікація витрат для здійсненя обліку контролю,

  аналізу, регулювання планування та управління

  2.3. Складання кошторису підприємства

  2.4. Використання даних обліку для прийняття управлінських

  рішень і контролю

  Розділ 3. Управлінський облік на сучасному етапі реформування

  економіки

  3.1. Реформування обліку як процесу на основі застосування

  ПЕОМ

  3.2. Шляхи вдосконалення системи обліку

  Висновки

  Список використаної літератури

  ВСТУП

  Успіх фінансово-господарської діяльності будь-якого суб'єкта економічної діяльності в ринкових умовах залежить насамперед від двох чинників: наявних ресурсів (фінансових, матеріальних, трудових) та вміння розпоряджатися ними з найвищою ефективністю.

  Віднайдення шляхів максимізації (оптимізації) прибутку підприємств можливе лише за умови належного інформаційного забезпечення керівництва для прийняття обгрунтованих управлінських рішень. Надати потрібну об'єктивну і достовірну інформацію може лише система бухгалтерського обліку підприємства. Ринкові умови господарювання висувають нові вимоги до ведення бухгалтерського обліку на підприємтсвах України. Поступово реалізується державна програма реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, у рамках якої прийнято Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. №996-ХІУ , створюється система національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджено і діє новий План рахунків бухгалтерського обліку, а також реалізується намір щодо забезпечення зв'язку реформування бухгалтерського обліку з основними тенденціями гармонізації стандартів на міжнародному рівні та станом економіко-правового середовища і ринкових відносин в Україні.

  Законом визначено, що поряд з веденням бухгалтерського (фінансового) обліку згідно з чинним законодавством підприємтсва України самостійно розробляють систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій.

  Необхідність формування управлінського обліку пов'язана з тим, що бухгалтерський облік повною мірою не взмозі своєчасно задовольнити потреби керівництва в необхідній управлінській інформації. Він швидше зорієнтований на зовнішніх користувачів звітності та власників підприємства, які насамперед цікавляться отриманими загальними фінансовим результатами, величиною дивідентів, фінансовим станом на певну дату. Фінансовий облік надає дані про факти, господарські операції, які вже сталися і на які вплинути вже не має можливості. Управлінці, менеджери підприємства цікавляться інформацією, аналіз якої дає змогу збільшувати доходи за рахунок зменшення витрат, оперативно впливати і контролювати формування собівартості продукції, визначати стратегію і перспективи розвитку підприємства. Надати таку інформацію може управлінський облік, який згідно із ст. 1 Закону ми розглядаємо як систему обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством. Дані управлінського обліку є конфеденційними. Управлінський облік в усіх державах, у тому числі в Україні, є не регламентованим, однак можливе нормативне визначення загальних принципів і концепції управлінського обліку, підходів і типів його організації, принципової побудови системи рахунків управлінського обліку і їх ув'язки із рахунками фінансового обліку.

  Необхідність запровадження управлінського обліку на підприємствах України викликана часом і економічними умовами господарювання, а ефективність його доведена практичним досвідом окремих вітчизняних та зарубіжних підприємств. Саме це і становить актуальність обраної теми для дипломного дослідження.

  Метою дипломної роботи стало вивченя наступних питань – теоретичних аспектів управлінського аспекту бухгалтерського обліку, теорії бухгалтерського обліку і її впливу на систему управління підприємством, управлінського обліку на сучасному етапі реформування економіки.

  Вивчаючи дану тематику дипломної роботи, було поставлено такі основні завдання:

 • дослідити теоретичні та практичні аспекти управлінського обліку в Україні,

 • дослідити роль управлінського обліку в прийнятті ділових рішень,

 • дослідити механізм удосконалення управлінського обліку на сучасному етапі реформування.

  Для досягнення мети використовувалися матеріали журналів "Бухгалтерський облік і аудит", "Економіка, фінанси, право", а також праці окремих авторів викладених у навчальних підручниках: Сопка В.В. "Бухгалтерський облік", Надовської Л.В. "Управлінський облік", Райяна Б. "Стратегічний облік для керівників", Пушкаря М.С. "Управлінський облік" та ряд інших.

  Дана робота логічно та послідовно розкривається у наступних трьох розділах дипломного дослідження: розділі 1 "Теоретичні аспекти управлінського аспекту бухгалтерського обліку", розділі 2 "Теорія бухгалтерського обліку і її вплив на систему управління підприємством", розділі 3 "Управлінський облік на сучасному етапі реформування економіки".

  У розділі 1 "Теоретичні аспекти управлінського аспекту бухгалтерського обліку" розкривається поняття бухгалтерського обліку як основи для прийняття ділових рішень, міжнародна практика виділення управлінського обліку із загальної системи бухгалтерського обліку, а також організація системи управлінського обліку на підприємствах.

  У розділі 2 "Теорія бухгалтерського обліку і її вплив на систему управління підприємством" висвітлюються питання формування інформації управлінського обліку для прийняття ділових рішень, класифікації витрат для здійсненя обліку контролю, аналізу, регулювання планування та управління, а також складання кошторису підприємства та використання даних управлінського обліку для прийняття рішень і контролю.

  У розділі 3 "Управлінський облік на сучасному етапі реформування економіки" ми дослідили питання реформування управлінського обліку як процесу на основі застосування ПЕОМ та шляхи вдосконалення системи управлінського обліку на підприємстві.

  Розділ 1. Теоретичні аспекти управлінського аспекту бухгалтерського обліку

  1.1. Поняття обліку як основи для прийняття ділових рішень

  Управлінський облік виник у країнах ринкової економіки в інтересах внутрішніх користувачів інформації. Управлінський облік складається із систематичного обліку, який розвиває традиційні способи бухгалтерської інформації, і проблемного обліку, що дозволяє виробити дійові управлінські рішення.

  До цього часу у нас розвивався лише фінансовий облік, а з управлінського обліку використовувались деякі фрагменти облік витрат на виробницгво і калькулювання собівартості готової продукції, техніко-економічне планування, аналіз господарської діяльності1.

  Формування управлінського обліку і застосування його методології в практичній діяльності підприємств дозволить приймати обгрунтовані економічно виправдані рішення по зниженню витрат на виробництво, збільшенню прибутків.

  Особливістю управлінського обліку є те, що на місце чисто процедурних обліково-економічних завдань висувається нове завдання забезпечення потреб користувачів у такій інформації, яка носить адресний характер. Користувачам необхідна вибіркова інформація про ті чи інші сторони діяльності підприємства. Для кредиторів важливо знати платоспроможність, акціонерів - прибутковість, банків ліквідність підприємства. Тому зрозуміло, що для різних груп користувачів треба забезпечити різну інформацію.

  Особливістю управлінського обліку є орієнтація на детальний облік витрат на виробницгво і калькулювання собівартості продукції з метою-пошуків резервів для зниження витрат на одиницю продукції. Інформація управлінської о обліку призначена для користування службами апарату управління.

  В умовах ринкової економіки управлінський облік стає необхідним у зв'язку з розширенням об'єктів обліку.

  Традиційний бухгалтерський облік розвивався в такому напрямку, щоб забезпечити основні завдання обліку витрат:

  • контроль господарської діяльності;

  • калькулювання собівартості продукції і визначення цін;

  • прийняття управлінських рішень в галузі планування, формування виробничих програм;

  • виявлення результатів господарської діяльності;

  • оцінка виробничих запасів;

  • визначення рівня рентабельності.

  Однак традиційний бухгалтерський облік не зовсім відповідає управлінським вимогам. Зокрема не враховується еластичність, яка характеризує залежність зміни витрат від зміни обсягів і структури виробництва. Вміння використати в своїй роботі знання еластичності є однією з умов успішної орієнтації в справах підприємства бухгалтерів економічно розвинутих країн. Управлінський облік повинен забезпечити для адміністрації таку інформацію, яка дозволяє:


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...