WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку, аналізу та аудиту власного капіталу підприємства (товариства) - Дипломна робота

Організація обліку, аналізу та аудиту власного капіталу підприємства (товариства) - Дипломна робота

Отже, при виході співвласника з колективного підприємства (учасника з товариства з обмеженою відповідальністю) йому виплачується вартість або видається частина майна товариства, пропорційна його частині в статутному капіталі. За згодою з ТОВ "Лаки-Фарби" колишній учасникможе повністю або частково отримати компенсацію в натуральній формі та без додаткової винагороди.

Крім того, учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного товариством в даному році до моменту його виходу.

Організація обліку неоплаченого, пайового, додаткового, вилучвного та резервного капіталу.

Сума статутного капіталу, яка на дату реєстрації підприємства заявлена, але фактично не внесена засновниками, представляє собою неоплачений капітал підприємства.

Джерела збільшення та зменшення неоплаченого капіталу відображено на рисунку

Рис. 2.2.5. Джерела збільшення та зменшенння неоплаченого капіталу

Облік неоплаченого капіталу на ТОВ "Лаки-Фарби" здійснюється на підставі статуту, довідок бухгалтерії, ВКО, ПКО, установчих договорів, накладних тощо.

Аналітичний облік неоплаченого капіталу здійснюється за видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств) та за кожним засновником (учасником) підприємства.

Пайовий капітал - це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності.

Пайовий капітал складається з сум пайових внесків членів споживчого товариства, житлово-будівельних кооперативів, кредитних спілок та інших підприємств, а також паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств (КСП) в сільському господарстві, одержаних в результаті розподілу на паї колективної власності.

Облік пайового капіталу здійснюється на підставі накладних, виписок банку, довідок бухгалтерії, наказів тощо.

Аналітичний облік пайового капіталу ведеться за видами капіталу.

Додатковий капітал складається з емісійного доходу, тобто доходу одержаного від розміщення акцій власної емісії за цінами, які перевищують номінальну вартість; іншого вкладеного капіталу; дооцінки активів; безоплатного одержання необоротних активів; іншого додаткового капіталу.

Облік додаткового капіталу здійснюється на підставі актів приймання-передачі основних засобів, довідок бухгалтерії, накладних, виписок банку, наказів, установчого договору, рішень зборів учасників тощо.

Для раціональної організації додаткового капіталу відярятаства — необхідно, передусім, його правильно класифікувати (рис. 2.2.6.).

Рис. 2.2.6. Класифікація додаткового капіталу на ТОВ "Лаки-Фарби"

Аналітичний облік додаткового капіталу ведеться за видами та за кожним засновником (учасником). Він організується таким чином, щоб забезпечити керівництво інформацією про напрямки використання фондів.

Вилучений капітал — це фактична собівартість акцій власної емісії, вилучених товариством у своїх акціонерів.

Суми вилученого капіталу відображають вартість акцій власної емісії, які на певний момент не розміщені серед акціонерів. Вилучений капітал не впливає на суму власного капіталу, а лише показує, що цей капітал належить підприємству, але не закріплений за конкретною фізичною особою (акціонером). Вилучений капітал повинен бути або перепроданий, або анульований.

Організація синтетичного обліку вилученого капіталу можна представити наступним чином (рис. 2.2.7.).

Рис. 2.2.7. Організація синтетичного обліку вилученого капіталу

Облік вилученого капіталу ведеться на підставі платіжних доручень, ВКО, ПКО, виписок банку, довідок бухгалтерії тощо.

Аналітичний облік вилученого капіталу ведеться за видами акцій (вкладів, паїв).

Резервний капітал - це сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

Кошти резервного (страхового) капіталу на ТОВ "Лаки-Фарби" використовуються відповідно до напрямків, передбачених в установчих документах: як правило, у випадку недостачі прибутку за рахунок резервного (страхового) капіталу покриваються непередбачені витрати, погашаються борги перед кредиторами при ліквідації товариства, виплачуються дивіденди за привілейованими акціями тощо.

Аналітичний облік резервного капіталу ведеться в окремих відомостях за його видами і напрямками використання.

Облік резервного капіталу на ТОВ "Лаки-Фарби" здіиснюється на підставі довідок бухгалтерії, виписок банку, наказів установчого договору, рішень зборів учасників тощо.

Організація обліку забезпечення зобов'язань.

Основні завдання та нормативна база організації обліку забезпечення зобов'язань.

Основними завданнями організації бухгалтерського обліку і контролю забезпечення зобов'язань на ТОВ "Лаки-Фарби" є:

1) контроль за цільовим використанням відповідних коштів створеного на ТОВ "Лаки-Фарби" резерву майбутніх витрат і платежів;

2) узагальнення інформації про наявність та рух коштів, зарезервованих у встановленому порядку;

3) контроль за правильним та своєчасним документальним оформленням включення зарезервованих сум до витрат виробництва;

4) чітке документування розрахунків;

5) своєчасна та повна реєстрація даних первинного обліку в регістрах;

6) достовірне відображення інформації щодо зобов'язань в звітності та примітках до неї.

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про забезпечення зобов'язань і розкриття такої інформації у фінансовій звітності визначаються П(С)БО 11 "Зобов'язання", норми якого застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних установ).

Визнання та класифікація забезпечення зобов'язань.

Забезпечення зобов'язань створюється при виникненні внаслідок минулих подій зобов'язання, погашення якого ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди та його оцінка може бути розрахункове визначена. Сума забезпечення зобов'язань визначається за обліковою вартістю ресурсів, необхідних для погашення відповідного зобов'язання на дату балансу.

Класифікацію забезпечень майбутніх витрат і платежів наведено на рис 2.2.8.

Рис. 2.2.8. Класифікація забезпечення майбутніх витрат і платежів

Отже, з рис. 2.2.8. видно, що забезпечення зобов'язань використовується для відшкодування'лише тих витрат, для покриття яких воно було створено.

Аналітичний облік забезпечення наступних витрат і платежів ведеться за їх видами, напрямками формування та використання.

Організація обліку цільового фінансування і цільових надходжень.

Кошти цільового фінансування і цільових надходжень витрачаються в суворій відповідності до встановлених кошторисів. Забороняється використання цільових коштів не за призначенням та направлення інших коштів на потреби, фінансування яких повинно здійснюватись тільки за рахунок цільових джерел.

Основними завданнями організації обліку і контролю цільового фінансування та цільових надходжень на ТОВ "Лаки-Фарби" є:

1) узагальнення інформації про наявність та рух коштів, які призначені, для здійснення заходів цільового призначення,

2) контроль за використанням цільових надходжень за відповідними напрямками;

3) своєчасне документальне оформлення операцій по цільовому фінансуванню та цільових надходженнях;

4) узагальнення інформації про обсяги цільового фінансування та цільових надходжень.

Фонди цільового фінансування та цільових надходжень формуються за рахунок лише зовнішніх цільових надходжень. У разі нецільового використання таких коштів відповідальні особи несуть відповідальність з усіма наслідками, що випливають, і в такому разі кощти підлягають поверненню тим, хто їх вносив.

Загальна схема формування і використання коштів цільового фінансування і цільових надходжень наведена на рис. 2.2.9.

Рис 2.2.9. Узагальнення інформації по цільовому фінансуванню і цільовихнадходженнях

Облік коштів цільового при-мачення, цільових надходжень на ТОВ "Лаки-Фарби" ведеться на підставі розрахунків та довідок бухгалтерії, платіжних доручень, актів приймання-передачі, договорів тощо.

Аналітичний облік коштів цільового фінансування і цільових надходжень ведеться за їх видами і напрямками використання на підставі відповідних машинограм - групувальних відомостей.


 
 

Цікаве

Загрузка...