WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку, аналізу та аудиту власного капіталу підприємства (товариства) - Дипломна робота

Організація обліку, аналізу та аудиту власного капіталу підприємства (товариства) - Дипломна робота

1. Предмет договору

1.1. Продавець с власником частки в розмірі 20 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальності "Лаки-Фарби" (надалі - ТзОВ) зобов'язується передати, а Покупець зобов'язується оплатити частку Продавця на умовах, в строки і в порядку, визначених цим Договором і діючим законодавством України. .

1.2. Передача частки оформлюється шляхом внесення змін до установчих документів ТзОВ на підставі нотаріально засвідченої заяви Продавця про вихід зі складу учасників ТзОВ шляхом'відчуження своєї частки Покупцю і рішення Зборів учасників ТзОВ № 333 від 10.04.2001 р., яке прийняте відповідно до зазначеної заяви.

2. Ціна договору і порядок розрахунків

2.1. Вартість частки Продавця в статутному капіталі ТзОВ, що становить 20 % від його розміру, визначається в розмірі 50000 (п'ятдесят тисяч)гри.

2.2. Розрахунки за цим Договором здійснюються протягом 15 (п'ятнадцяти) днів після його підписання і передачі Покупцю заяви про вихід зі складу учасників та рішення Зборів учасників ТзОВ про надання згоди про відчуження частки.

3. Порядок переходу прав на частку в статутному капіталі

3.1. Продавець вважається таким, що вибув зі складу учасників ТзОВ, з моменту реєстрації відповідних змін в установчих документах ТзОВ, які фіксують факт переходу прав на частку Продавця до Покупця.

3.2. Протягом 3-х днів після підписання цього Договору сторони повинні письмово повідомити ТзОВ про відчуження за угодою частки в статутному капіталі товариства з поданням доказів відчуження для відповідних змін в установчих документах товариства.

4. Відповідальність сторін

4.1. Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов'язання цього Договору, зобов'язана відшкодувати іншій стороні заподіяні таким невиконанням збитки. Під збитками сторони розуміють витрати, які понесе добросовісна сторона або повинна буде понести в зв'язку з невиконанням зобов'язань іншою стороною, втрату або пошкодження майна, а також неодержані доходи (втрачену вигоду). Збитки, включаючи втрачену вигоду, відшкодовуються понад штрафних санкцій, передбачені Договором.

4.2. За несвоєчасне перерахування Покупцем коштів на розрахунковий рахунок Продавця (несвоєчасну видачу готівкових коштів), відповідно до п. 2.2 цього Договору, Покупець зобов'язаний сплатити пеню в розмірі 0,1 % від несвоєчасно перерахованої суми за кожен день прострочення.

4.3. Зобов'язання Покупця по розрахунках за частку, що придбається, буде вважатись виконаним своєчасно при виконанні ним однієї з наступних умов:

4.3.1. Якщо до закінчення останнього дня строку (першого робочого дня після закінчення строку, якщо останній день строку припадає на вихідний або святковий день) Покупець дав розпорядження банку про перерахування відповідної грошової суми на поточний рахунок, вказаний у цьому Договорі або на інший банківський рахунок, передбачений письмовим розпорядженням Продавця;

4.3.2. Якщо до закінчення останнього строку (першого робочого дня після закінчення строку, якщо останній день строку припадає на вихідний або святковий день) Покупець отримає належні йому за цим Договором готівкові кошти з каси Покупця.

5. Конфіденційність

5.1. Умови цього договору і додаткових угод до нього є конфіденційними і не підлягають розголошенню.

6. Вирішення спорів

6.1. Усі спори і розбіжності, які можуть виникнути між сторонами з питань, які не були відображені в цьому Договорі, будуть вирішуватись шляхом переговорів на підставі діючого законодавства.

6.2. При неврегулюванні в процесі переговорів спірних питань, спори вирішуються в суді у порядку, встановленому діючим законодавством.

7. Терміндії припиненнядоговору

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту укладання і закінчується після виконання сторонами взятих на себе зобов'язань відповідно до умов договору.

7.2. Цей Договір припиняється достроково:

 • за угодою сторін;

 • на інших підставах, передбачених законодавством.

8. Інші умови

8.1. Сторони мають право в односторонньому порядку відмовитись від виконання своїх зобов'язань за цим Договором після його підписання.

8.2. Продавець втрачає право на участь в управлінні справами ТзОВ з моменту завершення розрахунків.

8.3. Продавець має право на одержання дивідендів за період до 5 серпня 2001 року.

8.4. У всьому, що передбачено цим Договором, сторони керуються діючим законодавством України.

8.5. Будь-які зміни і доповнення "до цього^Договору дійсні за умови, якщо вони здійснені в письмовій формі і підписані уповноваженими на це представниками сторін.

8.6. Усі повідомлення з приводу цього Договору повинні направлятись у письмовій формі,

8.7. Договір складено в двох примірниках, з яких один знаходиться у Продавця, другий - у Покупця.

8.8. Адреси і платіжні реквізити сторін:

Продавець:_____________________________

Покупець:_______________________________

Підписи сторін:

Продавець:________________

М.П.

Покупець:________________

М.П.

Додаток 5

Розрахунок оцінки використання капіталу ТОВ "Лаки-Фарби"

Назва рядка

Сума, тис. грн.

 • Статутний фонд

  4100

 • Власний капітал

  12600

 • Паозичкові кошти

  4700

 • Сукупний капітал

  21400

 • Прибуток у розпорядженні підприємства

  1600

 • Дивіденти та аналогічні виплати з чистого прибутку

  4800

 • Витрати, пов'язані із залученням позичкових коштів

  1650

 • Дивіденти до статутного капіталу, % (рядок 6 : рядок 7) 100

  11,7

 • Рентабельність власного капіталу, % (рядок 5 : рядок 2) 100

  12,7

 • Рентабельність позичкових коштів, % (рядок 7 : рядок 3) 100

  35,1

 • Рентабельність вкладень (сукупного капіталу), % (рядок 5 : рядок 7) : рядок 4 І 100

  15,2

  Р Е Ф Е Р А Т

  Робота містить __ сторінок, __ таблиць, __ рисунків, перелік літератури - __ найменувань, __ додатків.

  Ключові слова: власний капітал, статуний капітал, організація аналізу, обліку і аудиту власного капіталу, П(С)БО №5 "Звіт про власний капітал", установчий договір.

  Об'ктом дослідження є методика та організація обліку, аналізу і аудиту власного капіталу на матеріалах ТОВ "Лаки-Фарби".

  Мета роботи – вивчення діючої системи організації обліку, аналізу і аудиту власного капіталу на ТОВ "Лаки-Фарби", ознайомлення із змінами, що відбулися в системі обліку власного капіталу.

  1 Павлюк І. Організація переходу на нову систему бухгалтерського обліку на підприємстві // Бухгалтерський облік і аудит. - № 2. - 2000.

  .

  1 Кузьмінський А.М. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – К., 1993. – С. 26-45.

  1 Дані розрахунку впливу даних на зміни рівня ROE взяті з балансу і звіту про фінансові результати ТОВ "Лаки-Фарби" за 2001 рік.

  1 Дані для аналізу динаміки і структури джерел капіталу взяті з балансу ТОВ "Лаки-Фарби" за 2001 рік.

  2 Дані для проведення динаміки і структури джерел капіталу взяті з балансу ТОВ "Лаки-Фарби" за 2001 рік.


   
   

  Цікаве

  Загрузка...