WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку, аналізу та аудиту власного капіталу підприємства (товариства) - Дипломна робота

Організація обліку, аналізу та аудиту власного капіталу підприємства (товариства) - Дипломна робота

Загальна сума власного капіталу може бути визначена за відомою формулою: К=А-З, однак, користувачі фінансової звітності потребують більш докладної інформації про його склад та зміни, що відбулися протягом звітного періоду. Така інформація забезпечить зацікавлених осіб даними про ефективність управління підприємством і надасть акціонерам, кредиторам та іншим інвесторам відомості щодо динаміки та перспективи їх економічних прав. Виходячи з цього, фінансова звітність має надавати інформацію про:

 • джерела капіталу підприємства;

 • правові обмеження щодо розподілу інвестованого капіталу;

 • обмеження щодо розподілу дивідендів;

 • пріоритетність прав на майно підприємства в разі його ліквідації.

Джерелами утворення власного капіталу є:

1) внески власників підприємства у вигляді грошових коштів та інших активів;

2) накопичення суми нерозподіленого прибутку, що залишається на підприємстві.

Власний капітал може збільшуватись внаслідок конвертування зобов`язань, а також збільшення вартості активів, не пов`язанного із підвищенням заборгованості перед кредиторами (дооцінка необоротних активів), одержання активів у формі дарчого капіталу.

Власний капітал - це власні джерела фінансування підприємства, які без визначення строку повернення внесені його засновниками (учасниками), накопичені впродовж строку існування підприємства суми реінвестованого чистого прибутку, а також дарчий капітал. Тому за формою власний капітал поділяється на три категорії:

1) інвестований (вкладений або сплачений капітал);

2) дарчий капітал;

3) нерозподілений прибуток.

Інвестований капітал - це сума простих та привілейованих акцій за їх номінальною вартістю, а також додатково вкладений капітал, який також може бути поділений на джерела утворення.

Нерозподілений прибуток - це частина прибутку, отриманого внаслідок ефективної діяльності підприємства, що не була розподілена між акціонерами, а знову інвестована у підприємство.

За рівнем відповідальності власний капітал поділяють на:

 • статутний капітал, сума якого визначається в установчих документах і підлягає обов`язковій реєстрації у державному реєстрі господарюючих одиниць;

 • додатковий капітал (нереєстрований) - це додатково вкладений капітал, дарчий капітал, резервний капітал та нерозподілений прибуток.

  Статутний (реєстрований) і додатковий (нереєстрований) капітал виконують різні функції. Так, статутний капітал - це первісне джерело інвестування і формування майна підприємства. На відміну від додаткового капіталу, він забезпечує регулювання відносин власності і управління підприємством, його розмір не може бути меншим від встановленої законодавством суми.

  Дані про власний капітал подаються в окремому розділі балансу, у розрізі його складових, відповідно до вимоги повного розкриття інформації. Зміни, що відбулися у складі власного капіталу протягом звітного періоду, показують у спеціальному звіті про власний капітал. Форма, зміст та вимоги щодо розкриття інформації в цьому звіті встановлені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5.

  1.2. Характеристика статей власного капіталу і порядок відображення їх у балансі

  Статутний капітал - зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.

  Пайовий капітал - сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами.

  Рахунок та стаття балансу "Пайовий капітал" застосовуються кредитними спілками, колективними підприємствами, підприємствами споживчої кооперації та іншими, в яких частина власного капіталу формується у вигляді пайових внесків.

  Джерелом формування пайового капіталу є обов`язкові та додаткові пайові внески, які надходять від індивідуальних та колективних членів.

  Розміри обов`язкових пайових внесків визначаються загальними зборами пайовиків, виходячи із потреб у власних оборотних коштах. Обов`язкові пайові внески підлягають поверненню пайовикам при вибутті із членів підприємства або в разі ліквідації останнього. Сума що підлягає поверненню, визначається з урахуванням фінансового стану і боргових зобов`язань підприємства.

  Додаткові пайові внески вносяться пайовиками на добровільних засадах з метою забезпечення розвитку господарської діяльності підприємства і підлягають повному або частковому поверненню за бажанням пайовика згідно з його заявою.

  Щороку при розподілі прибутку на обов`язкові і додаткові пайові внески за рішенням зборів пайовиків нараховуються дивіденди, які за згодою власників можуть бути зараховані на поповнення паю.

  Додатковий вкладений капітал - сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість.

  У цій статті балансу акціонепні товариства показують суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість. Емісійний дохід обліковуватиметься на одноіменному субрахунку, який передбачається відкривати до рахунку "Додатковий капітал".

  Інший додатковий капітал - сума дооцінки необоротних активів, вартість активів, безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу.

  У балансі сума додаткавого капіталу розкривається двома статтями: "Додатковий вкладений капітал" та "Інший додатковий капітал", тобто окремо відображаються емісійний дохід та інші складові додаткового капіталу.

  Резервний капітал - сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або засновницьких документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

  Резервний капітал створюється в акціонерному товаристві за рахунок прибутку після сплати податків та всіх обов`язкових платежів у розмірі, встановленому засновницькими документами, але не менше від 25 відсотків статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань на поповнення резервного капіталу вказують в установчих документах, але він не може бути меншим від 5 відсотків суми чистого прибутку.

  Резервний капітал призначено на покриття непередбачених

  витрат, збитків, на сплату боргів підприємства в разі його ліквідації. Залишки невикористаних коштів переходять на наступний рік.

  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - сума прибутку, яка реінвестована у підприємство, або сума непокритого збитку.

  Нерозподілений прибуток є складовою частиною власного капіталу. Це прибуток, що залишається у підприємства після виплати доходів власникам та формування резервного капіталу.

  Суму нерозподіленого прибутку на кінець поточного року розраховують таким чином: нерозподілений прибуток за попередній рік + чистий прибуток за поточний рік - відрахування (якщо такі здійснюються) на поповнення резервного капіталу.

  Суму непокритого збитку подають у дужках та вираховують при визначенні підсумку власного капіталу.

  Неоплачений капітал - сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу.

  При створенні акціонерного товариства після прийняття рішення про випуск акцій і оголошення підписки на них всю суму зареєстрованого статутного капіталу відображують за новою методикою бухгалтерського обліку як неоплачений капітал:

  Дт рахунку "Неоплачений капітал"

  Кт рахунку "Статутний капітал"

  Фактичне надходження внесків засновників та учасників акціонерного товариства зменшує їх заборгованість за акції, на які вони підписались, і у фінансовому обліку відображається по кредиту рахунку "Неоплачений капітал". Дебетуються при цьому рахунки матеріальних цінностей, нематеріальних активів, грошових коштів (у національній або іноземній валюті) відповідно до форми здійснених внесків. Майно, передане в натуральній формі у власність підприємства в рахунок оплати акцій, оцінюється за домовленістю учасників. Підставою для відповідних записів у бухгалтерському обліку є документи, що засвідчують факт передавання об`єктів акціонерному товариству.

  Акціонерне товариство має праву викупити у акціонерів оплачені ними акції з метою їх наступного анулювання, перепродажу чи розповсюдження серед своїх працівників. Викуплені акції повинні бути реалізовані або анульовані протягом року. В цей період розподіл прибутку акціонерного товариства здійснюється без врахування вилучених із обігу власних акцій. Для обліку вилученого капіталу вводяться одноіменний рахунок і стаття в балансі.

  Вилучений капітал - фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників.

  Викуплені акції відображаються за ціною придбання:


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...