WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку, аналізу та аудиту власного капіталу підприємства (товариства) - Дипломна робота

Організація обліку, аналізу та аудиту власного капіталу підприємства (товариства) - Дипломна робота

Основними завданнями організації обліку, аналізу і аудиту власного капіталу на ТОВ "Лаки-Фіарби" є:

 • забезпечення обліку даних та узагальненя інформації про стан і рух власного капіталу;

 • контроль за правильністю і законністю формування власного капіталу та його своєчасний аудит;

 • своєчасне, повне, правильне відображення розміру і всіх змін власного капіталу;

 • контроль за раціональним розподілом прибутку за відповідними фондами та його повний аналіз;

 • організація аналітичного обліку на рахунках власного капіталу для своєчасного отримання достовірної інформації;

 • правильне відображення в регістрах обліку і звітності операцій з власним капіталом.

  Організація обліку. Аналізу і аудиту власного капіталу передбачає порядок, збереження та підтримання стану певної упорядкованості елементів системи вцілому.

  Методичні засади формування бухгалтерського обліку інформації про власний капітал і розкриття такої інформації у фінансовій звітності визначається П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал", норми якого стосуються ТОВ "Лаки-Фарби".

  Перехід на нову систему бухгалтерського обліку за П(С)БО має дуже велике значення для точного та об'єктивного відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності результатів фінансово-господарської діяльності підприємства.

  Тільки належна організація обліку, аналізу і аудиту на ТОВ "Лаки-Фарби" і ведення синтетичного і аналітичного обліку можуть забезпечити виконання бухгалтерською службою підприємства тих вимог до бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту за сучасних умов госпдарювання, які встановленні Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" і відповідними нормативними документами з організації та ведення бухгалтерського обліку.

  Список використаної літератури

 • Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" / затверджений 01.06.1999 // Бухгалтерський облік і аудит. - №6. – 1999. – С. 9.

 • Інструкція "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" / Затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року за №291 // Бухгалтерський облік і аудит. - №1. – 2000. – С. 14.

 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №5 "Звіт про власний капітал" / Затверджений Наказом Міністерства фінансів України від за № // Бухгалтерський облік і аудит. - №6. – 2000. – С. 9.

 • Суть Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №5 "Звіт про власний капітал" // Галицькі контракти. - №52. – 1999.

 • Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. - К.: Ника-Центр, 1999.

 • Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1987.

 • Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2000.

 • Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. – К.: Вища школа, 1992.

 • Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і аудиту. – К.: А.С.К., 1998.

 • Завгородній В.П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в системе управления предприятием. – К.: Ваклер, 1997.

 • Іванов В. Бухгалтерський облік формування та руху статутного капіталу // Все про бухгалтерський облік. - №43. – 12 травня 2000 року.

 • Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – К.: КНЕУ, 2000.

 • Губачова О., Кочовна Ю. Господарські операції та річна фінансова звітність за новим Планом рахунків і національними стандартами // Бухгалтерський облік і аудит. - №10. – 2000.

 • Губачова О. Звіт про власний капітал // Бухгалтерський облік і аудит. - № 4. - 2000.

 • Калина А.В., Конева М.И. Современный экономический анализ и прогнозирование: учебно-методическое пособие. – К., 1997.

 • Карсекін В.І., Манов М.А. Менеджмент у підприємствах торгівлі та громадського харчування: Підручник. – К.: Вища школа, 1994.

 • Калюга Є. Контроль за правильністю складання Звіту про власний капітал (відповідно до ПБО №5) // Вісник податкової служби України. - №39. – 2000.

 • Ковбасюк М.Р. Анализ финансовой деятельности предприятия с использованием ПЭВМ. – М.: Финансы и статистика, 1990.

 • Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений. Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2000.

 • Корчан В., Михайличенко О. Проблема обліку власного капіталу // Все про бухгалтерський облік. - №27. – 1999.

 • Каменська Т. Статуний капітал підприємства, що створюється: формування та облік // Все про бугалтерський облік. - №109. – 2000.

 • Маркин Ю.П. Анализ внутрихозяйственных резервов. – М.: Финансы и статистика, 1991.

 • Мних Є.В., Буряк П.Ю. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. – Львів: Світ, 1998.

 • Муравьев А.И. Теория экономического анализа: проблемы и решения. – М.: Финансы и статистика, 1998.

 • Мельохіна О., Губачова. Нові підходи до побудови балансу та розкриття його статей // Бухгалтерський облік і аудит. - №10. – 1998.

 • Остап'юк М.Я., Даньків Й.Я., Лучко М.Р. Фінансовий облік в господарських товариствах. – Ужгород: Карпати, 1995.

 • Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії і практики: навчальний посібник. – К, 2000.

 • Павлюк І. Організація переходу на нову систему бухгалтерського обліку на підприємстві // Бухгалтерський облік і аудит. - №2. – 2000.

 • Пархоменко В. Стандартизація бухгалтерського обліку і звітності // Бухгалтерський облік і аудит. - №5. – 1999.

 • Петрик О. Проблеми перевірки аудиторами початкових залишків за рахунками обліку і статтями балансу підприємства в період реформування системи бухгалтерського обліку та звітності в Україні // Біхгалтерський облік і аудит. - №11. – 2000.

 • Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: Підручник. – К.: КНЕУ, 1999.

 • Пустовіт Т. Формування і облік статутного капіталу // Все про бухгалтерський облік. - №76. – 13 серпня 1999 року.

 • Пушкар М.С. Бухгалтерський облік: основи методології та організації. – Тернопіль: СМП "Карт-Бланш", 1997.

 • Пушкар М.С., Журавель Г.П., Литвин Ю.Я. Теоретичні основи бухгалтерського обліку: Підручник. – Тернопіль, 1998.

 • Рахман З., Шеремет А. Бухгалтерсий учет в рыночной экономике. – М.: Инфра-М, 1996.

 • Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М.: ИП "Экоперспектива", 1998.

 • Савицкая Г.В. Теория анализа хозяйственной деятельности. – М.: НСЗ, 1996.

 • Смоленюк П.С., Даньків Й.Я., Остап'юк М.Я., Лучко М.Р. Бухгалтерський облік в основних галузях економіки України в умовах формування ринкових відносин. – Ужгород: Карпати, 1994.

 • Сопко В.В. Бухгалтерський облік. – К., 2000.

 • Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – К.: А.С.К., 2000.

 • Фоменко Е.А. Методичний посібник. – Одеса, 1998.

 • Чебанова Н.В., Котенко Л.Н. Бухгалтерский учет. – К.: ИМСО Украины, 1997.

 • Шеремет А.Д. и др. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1995.

 • Шеремет А.Д., Сайфулип Р.Г. Методика экономического анализа. – М.: Инфра-М, 1995.

 • Шишкин А.П. Бухгалтерский учет и финансовый анализ на комерческих предприятиях: практическое руководство. – М.: Финстатинформ, 1995.

 • Довідник з бухгалтерського обліку / Укладач Ценклер Н.І, Шляхта Й.Д., Штулер Г.Г.; за ред Ценклер Н.І. – Ужгород: ІВА, 2000.

 • Яновська Н. Статуний фонд: формування, зміна та ліквідація. – Х.: Фактор, 1998.

 • Яцків М.І. Теорія економічного аналізу. – Л., 1993.

 • Кузьмінський А.М., Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – К.: Вища школа, 1993.

 • Теория анализа хозяйственной деятельности / Под. Ред. Осшоловского В.В. – Минск, 1989.

 • Каракоз И.И. Экономический анализ работы предприятий и объединений. – К.: Вища школа, 1982.

 • Кулинина Г.В., Чирков А.П. Анализ выполнения обязательств по поставках продукции. – М.: Финансы и статистика, 1989.

  Додаток 1

  Структура власного капіталу ТОВ "Лаки-Фарби"

  Додаток 2

  Додаток 3

  Графік документообігу з обліку статутного капіталу ТОВ "Лаки-Фарби"

  Додаток 4

  Договір№1 купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Лаки-Фарби"

  м. Ужгород 20 квітня 2001 р.

  Дмитренко Дмитро Олегович, який надалі іменується "Продавець", з одного боку, і приватне підприємство "Альфа" в особі директора Кузмінчук Катерини Костянтинівни, яка, діє на підставі Статуту підприємства, що надалі іменується "Покупець", з другого боку, уклали цей Договір про наступне:


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...