WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку, аналізу та аудиту власного капіталу підприємства (товариства) - Дипломна робота

Організація обліку, аналізу та аудиту власного капіталу підприємства (товариства) - Дипломна робота

Дт 443 " Прибуток, використаний у звітному періоді "

Кт 40 " Статутний капітал "

3. Відраховано частину прибутку до резервного капіталу:

Дт 443 " Прибуток, використаний у звітному періоді "

Кт 43 " Резервний капітал "

Внески учасників: внески до капіталу, погашення заборгованості з капіталу. За цими статтями перевіряють своєчасність внесків до статутного капіталу відповідно до засновницьких документів підприємства, його збільшення, зміни неоплаченого капіталу в результаті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників за внесками до статутного капіталу та відображення операцій в бухгалтерському обліку.

Вилучення капіталу: викуп акцій (часток), перепродаж викуплених акцій (часток в капіталі), зменшення номінальної вартості акцій. За цими статтями перевіряють правильність відображення викупу, перепродажу викуплених акцій та їх анулювання, вилучення частки в капіталі, зменшення помінальної вартості та відображення операцій у бухгалтерському обліку.

Інші зміни в капіталі: списання невідшкодованих збитків, безкоштовно отримані активи. За цими статтями перевіряють правильність відображення інших змін у власному капіталі підприємства, які не було включено до вищезазначених статей, зокрема списання невідшкованих збитків, безкоштовно отримані активи та інші зміни, а також відображення операцій у бухгалтерському обліку.

Разом змін в капіталі. За цією статтею перевіряють правильність розрахунку підсумку змін у складі власного капіталу за звітний період, що визначається як сума скоригованого залишку капіталу на початок року та всіх змін протягом звітного року внаслідок переоцінки активів, використання чистого прибутку, внесків учасників, вилучення капіталу та інших змін у капіталі.

Залишок на кінець року. За цією статтею перевіряють правильність розрахунку залишку джерел власного капіталу на кінець року, що визначається як сума скоригованого залишку капіталу на початок року та змін у структурі власного капіталу, спрямованих на його збільшення за вирахуванням зменшення капіталу.

Здійснюючи аудит статутного капіталу, слід перевіряти: правильність відображення розміру статутного капіталу в бухгалтерському обліку, з`ясовувати: чи відповідає їх величина, відображена в бухгалтерському обліку, фактичним внескам у формування статутного капіталу; чи одноголосно було прийнято рішення засновників (учасників) про збільшення або зменшення статутного капіталу; чи зареєстровано рішення про коригування (збільшення або зменшення) статутного капіталу; чи відповідає скоригована сума статутного капіталу даним Балансу.

Здійснюючи контроль, слід пам`ятати, що неоплачені кошти засновників (учасників) зменшують реальний розмір статутного капіталу і в Балансі (" Неоплачений капітал " - код рядка 360 ) мають відображатися зі знаком мінус.

Під час проведення аудиту пайового капіталу з`ясовують джерело формування пайового капіталу, порядок визначення розмірів пайових внесків та їх повернення пайовикам, принцип нарахування дивідендів та правильність відображення операцій з пайовим капіталом на рахунках бухгалтерського обліку.

Контроль за правильністю формування та використання додатково вкладеного капіталу здійснюють на рахунку 42 "Додатковий капітал". Проводячи аудит, потрібно мати на увазі, що "Додатковий вкладений капітал" та "Інший додатковий капітал" можуть спрямовуватися на збільшення статутного, пайового, резервного капіталу та на покриття збитків, що знаходить своє відображення в бухгалтерському обліку:

Дт 42 " Додатковий капітал "

Кт 40 "Статутний капітал", 41 " Пайовий капітал ", 43 "Резервний капітал", 44 " Нерозподілені прибутки".

Здійснюючи аудит резервного капіталу, перевіряють формування, використання та відображення його в бухгалтерському обліку. Слід мати на увазі, що залишки невикористаних коштів резервного капіталу переходять на наступний рік.

Здійснюючи аудит нерозподіленого прибутку ТОВ "Лаки-Фарби", перевіряють правильність використання та відображення його в бухгалтерському обліку. Необхідно пам`ятати, що нерозподілений прибуток є власністю засновників і тому збільшує суму власного капіталу, а сума збитку відповідно зменшує суму власного капіталу.

Здійснюючи аудит неоплаченого капіталу, потрібно знати, що його сума в Балансі наводиться в дужках і вираховується при визначенні підсумку власного капіталу. Таким чином, до підсумку Балансу включається оплачена вартість статутного капіталу, яка визначається шляхом вирахування із загальної вартості випущених акцій (зареєстрованого статутного капіталу) суми дебіторської заборгованості засновників за внесками до капіталу (неоплачений капітал).

Здійснюючи аудит вилученого капіталу, перевіряють збільшення, зменшення вилученого капіталу та відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Аудитору необхідно пам`ятати, що різниця між номінальною та балансовою вартістю акцій, що анулюються, зменшує нерозподілений прибуток або додатково вкладений капітал.

Проводячи перевірку, треба пам`ятати, що сума вилученого капіталу в Балансі наводиться у дужках і вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

Аналізуючи джерела та статті власного капіталу, керівник та головний бухгалтер ТОВ "Лаки-Фарби" за результатами звітного періоду приймають рішення про ефективне використання власного капіталу: якщо були зміни у власному капіталі, то як вони вплинули на підприємство; чи доцільно залучати позикові кошти, чи достатньо власних для майбутньої діяльності підприємства.

Основним критерієм ефективності капіталу є його рентабельність, що визначається аудитом як на стадії формування, так і на стадії використання на підприємстві.Так, показник рентабельності власного капіталу визначають за алгоритмом:

Р в.к.= прибуток у розпорядженні підприємств / власний капітал • 100.

Чисельник алгоритму - це прибуток власників (акціонерів). У знаменнику відображається капітал, наданий власниками у розпорядження підприємства.

Слід мати на увазі, що величина власного капіталу змінюється за часом. Тому виникає потреба вибору методики розрахунку власного капіталу, а саме: виходячи з даних їх стану на конкретну дату (кінець періоду); визначення середньої величини за період.

При розрахунках прибутку, що належить сплаті на прості акції, треба зважати на конкретні умови, за яких були витрачені привілейовані акції. Як правило, власники привілейованих акцій беруть участь у капіталі відповідно до їх номінальної вартості, а в одержаних прибутках - у межах фіксованого відсотка. Тоді частка прибутку, що залишається, належить власникам простих акцій.

Проте в окремих випадках власники привілейованих акцій можуть мати право на частку прибутку поза фіксованим відсотком. Таким чином, у кожній конкретній ситуації необхідно враховувати умови емісії привілейованих акцій.

Для того щоб визначити прибуток, що належить власникам простих акцій, аудитор повинен, по-перше, вилучити із загальної величини власного капіталу частку власників привілейованих акцій і, по-друге, із загальної суми прибутку за вирахуванням податків і надзвичайних виплат вилучити величину відсотків за привілейованими акціями.

Визначені аудитом показники використання капіталу ТОВ "Лаки-Фарби" за контрольований період аналізують у динаміці з аналогічними періодами попереднього року, впливом інфляції, структурою виробництва продукції, змінами маркетингової діяльності тощо. При цьому визначається "поріг" економічної доцільності залучення позичкових коштів, тобто співвідношення показників рентабельності сукупного капіталу. Сенс такого співвідношення полягає в тому, що доти, поки рентабельність вкладень у підприємство вища, ніж ціна позичкових коштів, рентабельність власного капіталу зростатиме тим швидше, чим швидше співвідношення позичкових і власних коштів. Проте у міру зростання частки позичкових коштів прибуток, що залишився у розпорядженні підприємства, починає зменшуватися, бо більша частина прибутку направляється на виплату відсотків. У результаті рентабельність вкладень у підприємства знижується, що призводить до падіння рентабельності власного капіталу підприємства, підприємство стає неплатоспроможним і зазнає банкрутства.

Отже, аудит є важливим знаряддям фінансового менеджменту як на стадії формування капіталу, так і в процесі його функціонування у підприємницькій діяльності.

Висновки

На сучасному етапі розвитку суспільного виробництва, при переході до ринкової економіки великого значення набула система заходів, спрямованих на вдосконалення господарського механізму та поліпшення управління.

Організація бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту господарської діяльності ТОВ "Лаки-Фарби" забезпечує оптимальне функціонування і його подальший розвиток на ринку.

Метою даної дипломної роботи було досконале вивчення і дослідження системи організації обліку, аналізу і аудиту власного капіталу, що запроваджена на ТОВ "Лаки-Фарби".


 
 

Цікаве

Загрузка...