WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку, аналізу та аудиту власного капіталу підприємства (товариства) - Дипломна робота

Організація обліку, аналізу та аудиту власного капіталу підприємства (товариства) - Дипломна робота

Для забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства повинні додавати до річного звіту звіт про власний капітал за попередній рік.

Розглянемо порядок здійснення аудиту за правильністю складання Звіту відповідно до ПБО 5 у двох напрямках - джерел та статей формування власногокапіталу.

Перевірка правильності формування за кожною статтею власного капіталу здійснюється в розрізі джерел його формування: статутного, пайового, додатково вкладеного, іншого додаткового, резервного капіталу, нерозподіленого прибутку, неоплаченого й вилученого капіталу.

Залишок на початок року. За цією статтею перевіряють правильність відображення залишку власного капіталу на початок року, який має відповідати даним, відображеним у Балансі.

Коригування: зміна облікової політики, виправлення помилок, інші зміни. За цими статтями перевіряють правильність відображення суми коригувань, що відбулися внаслідок зміни облікової політики, передбачені ПБО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах". Як правило, в цих статтях у звітності показана сума прибутку у звітному періоді та суми нерозподіленого прибутку, які не змінюються за винятком деяких ситуацій:

1) виявлені суттєві помилки, які призвели до необхідності змінити показники попередніх років, у зв`язку з тим, що наведені раніше дані не можуть вважатися достовірними.

2) відбулася зміна облікової політики.

Здійснюючи аудит на ТОВ "Лаки-Фарби", треба пам`ятати, що не вважається зміною облікової політики встановлення облікової політики для:

  • подій або операцій, які відрізняються за змістом від попередніх подій або операцій;

  • події або операції, які не відбувалися раніше.

Аудитор має знати, що вплив зміни облікової політики ТОВ "Лаки-Фарби" на події та операції минулих періодів відображається у звітності шляхом:

  • коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року;

  • повторного надання порівняльної інформації щодо попередніх звітних періодів.

У разі якщо неможливо простежити відмінність зміни облікової політики від зміни облікових оцінок, це розглядається й відображається як зміна облікових оцінок.

Суму коригувань суттєвої помилки, яка належить до попередніх періодів, яка виникла через зміни облікової політики, слід відображати у звіті за статтею " Нерозпорділений прибуток (непокритий збиток) ".

Скоригований залишок на початок року. За цією статтею перевіряють правильність відображення залишку власного капіталу на початок звітного періоду після внесення відповідних коригувань.

Переоцінка активів дооцінка основних засобів, уцінка основних засобів. За цими статтями перевіряють правильність відображення збільшення або зменшення власного капіталу в результаті переоцінки основних засобів.

Під час здійснення аудиту потрібно знати, що на підприємстві переоцінюється об`єкт основних засобів у разі, коли його залишкова вартість значно (більш як на 10 %) відрізняється від справедливої вартості на дату Балансу. Якщо здійснюється переоцінка об`єкта основних засобів, то на ту саму дату слід провести переоцінку всіх об`єктів групи основних засобів, до якої належить цей об`єкт.

Під час проведення аудиту перевіряють правильність переоцінки первісної вартості і суми зносу об`єктів основних засобів, індексу переоцінки, віднесення в бухгалтерському обліку суми дооцінки, уцінки, перевищення суми попередніх уцінок (дооцінок) над сумою попередніх дооцінок (уцінок) та відображення на рахунках бухгалтерського обліку.

Відомості про зміни первісної вартості та суми зносу основних засобів необхідно заносити до регістрів їх аналітичного обліку.

Суму дооцінки залишкової вартості об`єкта основних засобів слід включати до складу додаткового капіталу, а суму уцінки - до складу витрат. Винятком є випадки перевищення суми попередніх уцінок (дооцінок) над сумою попередніх дооцінок (уцінок).

Аудитор має знати, що перевищення суми попередніх уцінок над сумою попередніх дооцінок залишкової вартості об`єкта основних засобів при черговій дооцінці вартості цього об`єкта основних засобів включають до складу доходів звітного періоду з відображенням різниці між сумою чергової (останньої) дооцінки залишкової вартості об`єкта основних засобів і зазначеним перевищенням у складі іншого додаткового капіталу.

Перевищення суми попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості об`єкта основних засобів при черговій уцінці залишкової вартості цього об`єкта основних засобів спрямовується на зменшення іншого додаткового капіталу із включенням різниці між сумою чергової (останньої) уцінки залишкової вартості об`єкта основних засобів і зазаначеним перевищенням до витрат звітного періоду.

У разі вибуття об`єктів основних засобів, які раніше було переоцінено, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об`єкта основних засобів включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу.

Переоцінка активів: дооцінка незавершеного будівництва, уцінка незавершеного будівництва. За цими статтями перевіряють правильність відображення в бухгалтерському обліку дооцінки (уцінки) незавершеного будівництва та відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Порядок проведення дооцінки (уцінки) незавершеного будівництва аналогічний порядку дооцінки (уцінки) основних засобів.

Переоцінка активів: дооцінка нематеріальних активів, уцінка нематеріальних активів. За цими статтями перевіряють правильність відображення в бухгалтерському обліку дооцінки (уцінки) нематеріальних активів та відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

На підприємстві може здійснюватися переоціка тільки тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок. При проведенні переоцінки окремого об`єкта нематеріального активу слід переоцінювати всі інші активи групи, до якої належить цей нематеріальний актив (крім тих, щодо яких не існує активного ринку). Якщо переоцінку об`єктів групи нематеріальних активів проведено, то надалі їх необхідно переоцінювати щороку.

Здійснюючи аудит, треба пам`ятати, що переоцінена первісна вартість та знос об`єкта нематеріального активу мають визначатися як добуток відповідно первісної вартості або зносу та індексу переоцінки. Індекс переоцінки слід визначати діленням справедливої вартості об`єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість.

Суму дооцінки залишкової вартості об`єкта нематеріальних активів слід відображати у складі додаткового капіталу, а суму уцінки - у складі витрат звітного періоду. Винятком із цього положення є перевищення суми попередніх уцінок (доцінок) над сумою попередніх дооцінок (уцінок).

Так, аудитор повинен знати, що перевищення суми попередніх уцінок над сумою попередніх дооцінок залишкової вартості об`єкта нематеріального активу при черговій дооцінці вартості цього об`єкта нематеріальних активів включають до складу доходів звітного періоду з відображенням різниці між сумою чергової (останньої) дооцінки залишкової вартості об`єкта нематеріальних активів і зазначеним перевищенням у складі іншого додаткового капіталу.

Перевищення суми попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості об`єктів нематеріальних активів при черговій уцінці залишкової вартості цього активу спрямовується на зменшення іншого додаткового капіталу з включенням різниці між сумою чергової (останньої) уцінки залишкової вартості об`єкта нематеріальних активів і зазначеним перевищенням до витрат звітного періоду.

У разі вибуття об`єктів нематеріальних активів, які раніше було переоцінено, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цих об`єктів нематеріальних активів включають до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу.

Чистий прибуток (збиток) за звітний період. За цією статтею перевіряють правильність відображення чистого прибутку чи збитку, які мають дорівнювати " Чистому прибутку (збитку) ", відображеному в звіті про фінансові результати.

Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди), спрямування прибутку до статутного капіталу, відрахування до резервного капіталу. За цими статтями перевіряють правильність відображення нарахованих дивідендів власникам, спрямування прибутку до статутного капіталу, відрахування до резервного капіталу відповідно до засновницьких документів та відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку:

1. Нараховано дивіденди учасникам:

Дт 443 " Прибуток, використаний у звітному періоді "

Кт 671 " Розрахунки за нарахованими дивідендами "

2. Спрямовано частину прибутку до статутного капіталу:


 
 

Цікаве

Загрузка...