WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку, аналізу та аудиту власного капіталу підприємства (товариства) - Дипломна робота

Організація обліку, аналізу та аудиту власного капіталу підприємства (товариства) - Дипломна робота

Отже, аудит є важливим знаряддям фінансового менеджменту як на стадії формування капіталу, так і в процесі його функціонування у підприємницькій діяльності.

4.3. Організація аудиту правильності складання Звіту про власний капітал

Аудитом називається системний процес об`єктивного збору і оцінки свідчень про економічні дії і події з метою визначення ступені відповідності цих тверджень встановленим критеріям і пред`явлення результатів перевірки зацікавленим спостерігачам.

Здебільшого аудит на ТОВ "Лаки-Фарби" проводиться після закінчення звітного періоду і відображення діяльності у бухгалтерському обліку і звітності.

Зміст аудиторського контролю як однієї з форм фінансово-господарського контролю складається з експертної оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку, балансу, а також аудиторських послуг з питань обліку, звітності, внутрішнього аудиту.

Перевірка бухгалтерської звітності підприємств починається з загального огляду звітних форм. При цьому передусім звертається увага на заповнення адресної частини форм. Тут повинно бути вказано повне найменування підприємства у відповідності з установчими документами. Вид діяльності підприємства повинен відповідати його Статуту, а у випадку ліцензування даного виду діяльності необхідно перевірити наявність у підприємства ліцензії та строка її дії. Слід мати на увазі, що запис в установчих документах про те, що підприємство може займатися "...та іншими видами діяльності, що не заборонені законодавством...", не дає основу акціонерному торвариству, що створено, наприклад, для виробництва холодильників, займатися операціями з цінними паперами.

Визначення виду діяльності підприємства необхідно для правильного розмежування доходів і витрат підприємства за основною та іншою діяльністю.

Потім перевіряється правильність заповнення звітності за формою (присутність всіх передбачених показників, відсутність підчисток і помарок) і визначаються ті участки обліку і звітності, де аудиторський ризик найбільш значимий, тобто де є найбільша можливість шахрайства або помилок в обліку та звітності для даного клієнта. В залежності від цього виявляються ті операції і активи, які повинні бути перевірені більш ретельно, і ті, де можно довіритися інформації клієнта.

Далі перевіряють зіставимість та взаємоув`язку показників, відображених в різних формах бухгалтерської звітності.

Здійснюючи аудит фінансової (бухгалтерської) звітності на ТОВ "Лаки-Фарби", аудитор може зіткнутись із проблемою підтвердження вхідних (на початок місяця) залишків по рахунках бухгалтерського обліку у Балансі та зіставних показників у інших формах звітності. Ця проблема має два аспекти:

1) проблема підтвердження початкових залишків на рахунках та у формах звітності підприємств, які раніше не проводили аудиторську перевірку, тобто аудит буде проводитись вперше, або попередня перевірка здійснювалась іншим аудитором;

2) проблема підтвердження початкових залишків у звітності всіх, без винятку, підприємств у зв`язку з трансформацією бухгалтерського балансу та Звіту про фінансові результати станом на 1 січня 2001 року і перенесення сальдо рахунків, які раніше велися на підприємстві, на рахунки Головної книги, відкриті з використанням нового Плану рахунків бухгалтерського обліку.

При перевірці правилжьності вхідних залишків у пасиві балансу аудитор повинен встановити за такими статтями наступне:

" Статутний капітал " - вхідне сальдо дорівнює кінцевому сальдо у попередньому балансі; якщо підприємство засновано на пайовій власності, то замість статутного капіталу роблять запис у рядок "Пайовий капітал ", якого не було раніше.

Статутний капітал представляє собою об`єднання вкладів власників підприємства (учасників, засновників) в його майно в грошовому виразі в розмірах, визначених установчими документами. Тому передусім перевіряється відповідність величини статутного капіталу підприємства, відображеної по статті "Статутний капітал" пасива баланса, даним установчих документів. Збільшення або зменшення розміру статутного капіталу може бути проведено тільки по результатам розглянення підсумків діяльності підприємства за звітний рік і після внесення відповідних змін до установчих документів.

" Додатково вкладений капітал " - правильно перенесено залишок із статті " Емісійний дохід " попереднього балансу у зазначену статтю нової форми.

" Інший додатковий капітал " - аудитором встановлюється правильність включення таких статей попереднього балансу: "Фонд індексації балансової вартості майна ", " Амортизаційний фонд ", " Фонд індексації вартості незавершеного будівництва", "Фонд дооцінки товарно-матеріальних цінностей ", " Фонд безоплатно одержаного майна" та " Фінансування капітальних вкладів ". За наявності залишків по таких статтях балансу, як "Фонд поповнення власних коштів", "Фонд використаного на капітальні вкладення та придбання нематеріальних активів прибутку", "Фонд використаних на капітальні вкладення цільових та інших спеціальних коштів", "Фонди економічного стимулювання " та "Інші фонди спеціального призначення", зазначені на них суми записуються на збільшення "Нерозподіленого прибутку на початок року ".

" Резервний капітал " - пряме перенесення сальдо із статті "Резервний фонд " попереднього балансу.

"Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" - вхідний залишок переноситься із одноіменної статті попереднього балансу, а також проводяться певні коригування.

" Неоплачений капітал " - переноситься залишок із аналогічної статті балансу.

" Вилучений капітал " - контролюється перенесення фактичної собівартості викуплених акцій або часток із одноіменної статті попереднього балансу.

Звіт про власний капітал - нова форма звітності, яка згідно із Законом " Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні " з 1 січня 2000 року стає невід`ємною складовою річної фінансової звітності підприємства. Ця форма звітності є новою не тільки для України, її порівняно недавно (з 1 липня 1998 р.) введено до складу обов`язкової фінансової звітності за МСБО, де вона має назву "Звіт про зміни у власному капіталі "

Норми ПБО 5 "Звіт про власний кпітал" поширюються на підприємства, організації та інших юридичних осіб (надалі - підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ). Особливості складання консолідованого Звіту про власний капітал визначаються окремим Положенням (стандартом).

Хоча загальна сума власного капіталу розкривається в Балансі ТОВ "Лаки-Фарби" за його складовими на кінець звітного і попереднього періодів, користувачі фінансової звітності мають потребу в більш детальній інформації про зміни, що відбулися протягом звітного періоду, і причини цих змін. Це і є метою складання Звіту про власний капітал.

Звіт про власний капітал має достовірно й повно відображати результати роботи підприємства щодо збільшення або зменшення власного капіталу. Інформація, відображена в Звіті про власний капітал, має бути достовірною, без помилок і перекручень, які впливають на користувачів фінансової звітності. Підставою для заповнення Звіту є дані синтетичного й аналітичного обліку, які мають бути тотожними.

Під час створення підприємства його первісний капітал ( К ) вкладається в активи ( А ), інвестовані засновниками (учасниками), і є вартістю майна підприємства. Крім власників коштів підприємство використовує залучені кошти ( Зк ), в результаті чого виникають борги. Таким чином активи підприємства складаються з власного капіталу і залучених коштів ( А=К+Зк ).

Боргові зобов`язання підтверджують права і вимоги кредиторів щодо активів підприємства.

Складання звіту про власний капітал регламентується П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал". В цьому звіті відображаються всі зміни, які відбулися з власним капіталом за звітний період, в розрізі елементів (статей) власного капіталу.

В основі побудови звіту лежить балансовий метод, тобто для кожного елементу підрахунок здійснюється наступним чином: сальдо на початок звітного періоду плюс (мінус) зміни за звітний період дорівнює сальдо на кінець звітного періоду. Результати останньої графи і останнього рядка співпадають.

Ведення рахунків бухгалтерського обліку класу 4 " Власний капітал і забезпечення зобов`язань " дозволяє переносити залишки по зазначених статтях прямо в баланс підприємства.


 
 

Цікаве

Загрузка...