WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку, аналізу та аудиту власного капіталу підприємства (товариства) - Дипломна робота

Організація обліку, аналізу та аудиту власного капіталу підприємства (товариства) - Дипломна робота

Отже, за допомогою капіталу створюється додаткова вартість у процесі господарської діяльності, тобто інвестування капіталу дає прибуток. Загальна формула капіталу така:

Г - Т – Г1,

де Г — кошти, авансовані інвестором;

Т — товар (придбані засоби виробництва, робоча сила, виготовлена продукція, яка стала товаром);

Г1 кошти, одержані інвестором від продажу продукції, яка включає реалізовану додаткову вартість.

Аудиту підлягає насамперед структура капіталу ТОВ "Лаки-Фарби" за джерелами його утворення (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Структура капіталу господарюючого суб'кта за джерелами утворення

Джерела утворення капіталу суб'єкта господарювання складаються із власних і позичкових.

Власний капітал ТОВ "Лаки-Фарби" як юридичної особи визначається вартістю його майна, тобто чистими активами. Вони обчислюються як різниця між вартістю майна і позичковим капіталом. Власний капітал має складну структуру, що залежить від організаційно-правового статусу суб'єкта господарювання.

Власний капітал ТОВ "Лаки-Фарби" складається із статутного фонду, додаткового і резервного капіталу, нерозподіленого прибутку та цільових (спеціальних) фондів.

Позичковий капітал — це частка вартості майна суб'єкта господарювання, придбаного за рахунок зобов'язання повернути постачальнику або банку, іншому позикодавцю гроші або цінності, еквівалентні вартості цього майна. До складу позичкового капіталу включають коротко- і довгострокові позичкові кошти.

Довгострокові позичкові кошти — це кредити і позички, отримані суб'єктом господарювання на період понад один рік, строк погашення яких настане не раніше ніж через рік.

Короткострокові позичкові кошти — це зобов'язання, строк-погашення яких не перевищує одного року. Серед цих коштів — поточна кредиторська заборгованість, яка виникає її результаті бізнесу та поточних розрахункових операцій. До них відносять: заборгованість персоналу з оплати праці; заборгованість бюджету і позабюджетним фондам за обов'язковими платежами; аванси отримані; попередня оплата замовлень і продукції; заборгованість постачальникам та ін.

Капітал в обороті аудитом перевіряється за розміщенням основного і оборотного капіталу господарюючого суб'єкта.

Капітал в обороті складається із майна і зобов'язань власника, тобто це всі об'єкти, в які вкладений капітал.

Щодо тривалості обігу розрізняють майно тривалою користування, яке більше від одного року знаходиться в обороті, та майно, що використовується протягом одного циклу обороту і переносить свою вартість на знову створений продукт повністю (перебуває в обігу не більше від одного року). Таким чином, власник поділяє капітал на основний (довгостроковий) і оборотний (поточний) капітал.

Основний капітал складається з основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових інвестицій.

Основні засоби — вартість сукупного рухомого і нерухомого майна, яке перебуває в експлуатації тривалий період (більше від одного року) і переносить свою вартість у знову створений продукт протягом кількох циклів обігу у формі зносу (амортизації). До основного капіталу включають також витрати у незавершених капітальних вкладеннях в основні засоби та на придбання устаткування, не встановленого у звітному періоді.

Нематеріальні активи — витрати довгострокові на придбання права користування земельними ділянками, природними ресурсами, інтелектуальною власністю, авторськими правами тощо.

Довгострокові фінансові вкладення — витрати на часткову участь у статутному капіталі інших суб'єктів господарювання, на придбання акцій і облігацій на довгострокових умовах. Сюди також відносять довгострокові позички, які було передано іншим суб'єктам господарювання під боргові зобов'язання.

Оборотний капітал складається з матеріальних оборотних засобів, коштів у поточних розрахунках, короткострокових фінансових вкладень. Усі приведені складові елементи спроможні здійснити цикл обігу і перетворитися у кошти, тобто є ліквідними. Певні складності є з перетворенням у гроші матеріальних ресурсів, бо з реалізацією Їх виникають не завжди сприятливі умови (інфляція, перенасичення ринку та ін.). Це зумовлено з труднощами, що виникають з ліквідністю дебіторів, які мають повернути заборговані кошти або адекватні їм цінності. Короткострокові фінансові вкладення швидше, ніж інші елементи оборотного капіталу, перетворюються на кошти.

Отже, фінансовий контроль, зокрема аудиторський, капіталу суб'єкта господарювання є надійним гарантом його збереження, раціонального використання та примноження на всіх стадіях його обігу.

Основним критерієм ефективності капіталу на ТОВ "Лаки-Фарби" є його рентабельність, що визначається аудитом як на стадії формування, так і на стадії використання на підприємстві.

Рентабельність вкладення капіталу є рушійною силою у бізнесі, інвестиційній діяльності. Кошти, що використовуються для формування капіталу підприємства, мають свою ціну. Її величина, або вартість капіталу, визначається можливостями підприємства у виборі джерел фінансування. При цьому необхідно визначати вартість капіталу у широкому розумінні, тобто, у що обходиться підприємству весь капітал, який використовується, або яку віддачу має фізична чи юридична особа від вкладення своїх коштів у підприємство. Інакше кажучи, вартість капіталу — це розмір фінансової відповідальності, взятої на себе підприємством за використання залучених коштів у своїй діяльності. Вирішенням цього питання часто займаються аудитори як на стадії залучення коштів, так і при їх використанні (функціонуванні капіталу).

Для визначення вартості капіталу застосовуються різні способи розрахунків, одним із яких є методичний прийом середньозваженої оцінки. При цьому до розрахунку, згідно з балансом, включають величину капіталу, витрати, пов'язані із залученням позичкових коштів; суму прибутку, який залишився у розпорядженні підприємства.

У результаті буде знайдено показник, що має назву рентабельність вкладення капіталу і розраховується за таким алгоритмом:

Рк= Вз + Пч : Кс 100,(1)

де Вз витрати, пов'язані із залученням коштів на позичковій основі;

Пч — прибуток чистий, що залишився у розпорядженні підприємства;

Кс капітал сукупний, що використовується підприємством.

Величину сукупного капіталу ТОВ "Лаки-Фарби" аудитори обчислюють різними способами, найпоширенішими з яких є такі:

  • сума довгострокових активів за залишковою вартістю поточних активів, тобто підсумкові дані І, II і III розділів активу балансу;

  • сума довгострокових і чистих поточних активів. Величину чистих поточних активів обчислюють способом вилучення з підсумків II і III розділів активу балансу (поточних активів) поточних пасивів;

  • величина валюти (підсумку) балансу. Показники капіталу розраховують на конкретну дату (здебільшого на кінець періоду) або способом визначення його середньої величини.

Розрахунок першим із зазначених способів здійснюється на основі визначення величини сукупного капіталу, тобто вартості майна підприємства, джерелом формування якого є кошти, залучені на довго- і короткостроковій основі. Використання у знаменнику алгоритму (1) цієї величини дає змогу розрахувати показник, який називається рентабельністю активів.

Розрахунок другим способом грунтується на тому, що капітал — це довгострокове фінансування. Тому до розрахунку беруть лише власний і довгостроковий позичковий капітал, тобто активи за вирахуванням поточних пасивів.

Третій спосіб близький до першого. Розбіжності між ними виникають лише у тому випадку, якщо в балансі підприємства на статті "Збитки" є певні суми. На величину збиткіп виникають розбіжності між майном підприємства і сукупними пасивами (пасиви перевищують майно). Економічний зміст співвідношення сукупні пасиви — майно — збитки полягає в тому, що певна частина капіталу в зв'язку з його нераціональним використанням втрачена для підприємства, внаслідок чого його діяльність реально фінансується меншою сумою, ніж указано у балансі. Тому у цьому випадку більш точним способом розрахунку використання капіталу є перший.

Другий спосіб здебільшого застосовується, коли необхідно оцінити рентабельність довгострокових коштів.


 
 

Цікаве

Загрузка...