WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку, аналізу та аудиту власного капіталу підприємства (товариства) - Дипломна робота

Організація обліку, аналізу та аудиту власного капіталу підприємства (товариства) - Дипломна робота

 • Висока вартість в порівнянні з альтернативними позиковими джерелами формування капіталу.

 • Невикористання можливості приросту коефіцієнта рентабельності власного капіталу за рахунок залучення позичкових фінансових засобів, так як без цього залучення неможливо забезпечити перевищення коефіцієнта фінансової рентабельності діяльності підприємства над економічною.

  Таким чином, підприємство, яке використовує тільки власний капітал, має найвищу фінансову стійкість (його коефіцієнт автономії дорівнює одиниці), але обмежує темпи свого розвитку (так як не може забезпечити формування необхідного додаткового об`єму активів в періоди сприятливої кон`юнктури ринку) та не використовує фінансові можливості приросту прибутку на вкладений капітал.

  Оптимізація структури капіталу являється одною з найбільш важливих і складних задач, які вирішуються в процесі фінансового управління підприємством. Оптимальна структура капіталу представляє собою таке співвідношення використання власних і позикових засобів, при якому забезпечується найбільш ефективна пропорційність між коефіцієнтом фінансової рентабельності і коефіцієнтом фінансової стійкості підприємства, тобто максимізується його ринкова вартість.

  Практика показує, що не існує єдиних рецептів ефективного співвідношення власного і позичкового капіталу не тільки для однотипних підприємств, але навіть і для одного підприємства на різних стадіях його розвитку і при різній кон`юнктурі товарного і фінансового ринків.

  Управління власним капіталом ТОВ "Лаки-Фарби" пов`язано не тільки з забезпеченням ефективного використання вже накопиченої його частини, але й з формуванням власних фінансових ресурсів, що забезпечують наступний розвиток підприємства. В процесі управління формуванням власних фінансових ресурсів вони класифікуються за джерелами цього формування.

  В складі внутрішніх джерел формування власних фінансових ресурсів основне місце належить прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, - він формує переважну частину його власних фінансових ресурсів, забезпечує приріст власного капіталу, а відповідно і рост ринкової вартості підприємства. Певну роль в складі внутрішніх джерел грають також амортизаційні відрахування, особливо на підприємствах з високою вартістю основних засобів і нематеріальних активів, що використовуються; однак суму власного капіталу підприємства вони не збільшують, а лише являються засобом його реінвестування. Інші внутрішні джерела не грають значної ролі в формуванні власних фінансових ресурсів підприємства.

  В складі зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів основне місце належить залученню підприємством додаткового паєвого (шляхом додаткових вкладів засобів до статутного капіталу) або акціонерного (шляхом додаткової емісії і реалізації акцій) капітала. Для окремих підприємств одним з важливих зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів може являться безповоротня фінансова допомога, яка їм надається (як правило така допомога надається лише окремим державним підприємствам різного рівня). В число інших зовнішніх джерел входять безоплатно передані підприємству матеріальні і нематеріальні активи, що включаються до складу його балансу.

  Основу управління власним капіталом підприємства складає управління формуванням його власних фінансових ресурсів. В цілях забезпечення ефективного управління цим процесом на підприємстві розробляється, як правило, спеціальна фінансова політика, яка направлена на залучення власних фінансових ресурсів із різних джерел у відповідності з потребами його розвитку в наступному періоді.

  Політика формування власних фінансових ресурсів представляє собою частину загальної фінансової стратегії підприємства, яка заключається у забезпеченні необхідного рівня самофінансування його виробничого розвитку.

  Розробка політики формування власних фінансових ресурсів ТОВ "Лаки-Фарби" здійснюється за наступними основними етапами:

  1) аналіз формування власних фінансових ресурсів підприємства в попередньому періоді;

  2) визначення загальної потреби у власних фінансових ресурсах;

  3) оцінка вартості залучення власного капіталу із різних джерел;

  4) забезпечення максимального об`єма залучення власних фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел;

  5) забезпечення необхідного рівня залучення власних фінансових ресурсів з зовнішніх джерел;

  6) оптимізація співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів.

  Ціллю аналізу формування власних фінансових ресурсів підприємства в попередньому періоді являється виявлення потенціалу формування власних фінансових ресурсів і його відповідності темпам розвитку підприємства.

  На першому етапі аналізу вивчається загальний об`єм формування власних фінансових ресурсів, відповідність темпів приросту власного капіталу темпам приросту активів і об`єму продукції підприємства, що реалізується, динаміка питомої ваги власних ресурсів в загальному об`ємі формування фінансових ресурсів в передплановому періоді.

  На другому етапі аналізу розглядаються джерела формування власних фінансових ресурсів. В першу чергу вивчається співвідношення зовнішніх і внутрішніх джерел формування власних фінансових ресурсів, а також вартість залучення власного капіталу за рахунок різних джерел.

  На третьому етапі аналізу оцінюється достатність власних фінансових ресурсів, сформованих на підприємстві в передплановому періоді. Критерієм такої оцінки виступає показник "коефіцієнт самофінансування розвитку підприємства". Його динаміка відображає тенденцію забезпеченості розвитку підприємства власними фінансовими ресурсами.

  На основі проведеного аналізу керівник (менеджер) приймає рішення куди направляти нерозподілений прибуток звітного року (або як покрити збитки), чи достатньо власних ресурсів, чи залучати позикові кошти.

  Визначення загальної потреби у власних фінансових ресурсах визначається за наступною формулою:

  П сфр = Пк • Уск / 100 - Скн + Пр , де

  Псфр - загальна потреба у власних фінансових ресурсах підприємства в плановому періоді;

  Пк - загальна потреба в капіталі на кінець планового періоду;

  Уск - планова питома вага власного капіталу в загальній його сумі;

  Скн - сума власного капіталу на початок планового періоду;

  Пр - сума прибутку, що направляється на потреби в плановому періоді.

  Розрахована загальна потреба охоплює необхідну суму власних фінансових ресурсів, що формуються як за рахунок внутрішніх, так і за рахунок зовнішніх джерел.

  Оцінка вартості залучення власного капіталу з різних джерел проводиться в розрізі основних елементів власного капіталу, який формується за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел. Результати такої оцінки служать основою розробки управлінських рішень відносно вибору альтернативних джерел формування власних фінансових ресурсів, що забезпечують приріст власного капіталу підприємства.

  Успішна реалізація розробленої політики формування власних фінансових ресурсів пов`язана з вирішення керівником наступних основних задач:

  • забезпеченням максимізації формування прибутку підприємства з урахуванням допустимого рівня фінансового ризику;

  • формуванням ефективної політики розподілення прибутку (дивідендної політики) підприємства;

  формуванням і ефективним здійсненням політики додаткової емісії акцій (емісійної політики) або залучення додаткового пайового капіталу.

  4.2. Аудит формування і використання капіталу у підприємницькій діяльності

  Фінансові ресурси господарюючого суб'єкта — це кошти, що є у його розпорядженні. Фінансові ресурси використовуються на розвиток виробництва, невиробничої сфери, споживання, а також можуть залишатися у резерві. Фінансові

  ресурси, шо використовуються на розвиток виробничо-торгового процесу, — це капітал у грошовій формі.

  ТОВ "Лаки-Фарби" розпочинає свою діяльність у сфері виробництва чи бізнесу при первісному нагромадженні фінансових ресурсів, які використовуються у формі капіталу.

  Капітал - це сукупність матеріалізованих ресурсів і коштів, фінансових вкладень і витрат на придбання прав, необхідних для суб'єкта господарювання.

  У фінансовому менеджменті капітал умовно поділяють на капітал в обігу, який функціонує у вигляді майна і зобов'язань, та капітал за джереллми формування.

  Суб'єкт господарювання в процесі своєї діяльності постійно змінює грошову форму капіталу на матеріалізовану, яка, в свою чергу, змінюється, набуває різних форм (сировина, продукція, товар, послуги та ін.). Таким чином відбувається обіг капіталу, тобто капітал, первісне включений у сферу підприємницької діяльності у вигляді коштів, в процесі виробництва чи бізнесу матеріалізувався у продукт, який минув стадію реалізації, повернувся власнику у формі коштів.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...