WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку, аналізу та аудиту власного капіталу підприємства (товариства) - Дипломна робота

Організація обліку, аналізу та аудиту власного капіталу підприємства (товариства) - Дипломна робота

Використовується капітал у ТОВ "Лаки-Фарби" на придбання й оренду основних коштів, нематеріальних активів, будівництво об'єктів виробничого і невиробничого призначення, закупівлю сировини, матеріалів, палива, енергії, оплату праці робітників підприємства, сплату податків, відсотків за кредит, дивідендів і т.д., тобто він може бути вкладений у довгострокові активи й оборотні (поточні) активи. Довгострокові активи створюються, як правило, за рахунок власного капіталу і довгострокових кредитів банку і позик. Поточні витрати фінансуються за рахунок власного і позикового капіталу.

Від того, як розміщений капітал, у яких сферах і видах діяльності він використовується, багато в чому залежить ефективність роботи підприємства і його фінансовий стан. Тому аналіз джерел формування і розміщення капіталу має дуже велике значення при вивченні вихідних умов функціонування підприємства й оцінці його фінансової стійкості. Основним джерелом інформації для проведення такого аналізу є бухгалтерський баланс.

Відомості, що наводяться в пасиві балансу ТОВ "Лаки-Фарби", дозволяють визначити, які зміни відбулися в структурі власного і позикового капіталу, скільки притягнуто в оборот підприємства довгострокових і короткострокових позикових коштів, тобто пасив показує, звідки взялися кошти, кому зобов'язане за них підприємство.

По ступеню приналежності використовуваний капітал підрозділяється на власний (I розділ пасиву) і позиковий (II і III розділ пасиву). По тривалості використання розрізняють капітал постійний (перманентний) (I і II розділи пасиву) і короткостроковий (III розділ пасиву).

На аналізованому ТОВ "Лаки-Фарби" (табл. 3.2.1.) за звітний рік не збільшилася сума власного капіталу.

Таблиця 3.2.1.

Аналіз динаміки і стриктури джерел капіталу на ТОВ "Лаки-Фарби за 2001 р.1

Джерело

Сума тис. грн

Структура капіталу, %

на початок року

на кінець року

зміна

на початок року

на кінець року

зміна

Власний капітал

55000

55000

-

100,0

100,0

-

Разом

55000

55000

-

100,0

100,0

-

Дані, наведені в табл. 3.2.2. показують, що зміни у розмірі і структурі власного капіталу у 2001 році не відбулися. Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року у підприємства складає 15000 грн..

Таблиця 3.2.2.

Динаміка структури власного капіталу ТОВ "Лаки-Фарби"

за 2001 рік2

Джерело капіталу

Сума тис. грн

Структура засобів, %

на початок року

на кінець року

зміна

на початок року

на кінець року

зміна

Статний капітал

10000

10000

-

40,0

33,9

-6,1

Інший додатковий капітал

40000

40000

-

21,00

21,00

-

Продовження таблиці 3.2.2.

Динаміка структури власного капіталу ТОВ "Лаки-Фарби" за 2001 рік

Нерозподіоений прибуток

(-15000)

(-15000)

-

39,00

45,1

+6,1

Разом

55000

55000

-

100

100

-

Залучення позикових коштів в оборот підприємства - явище нормальне. Це сприяє тимчасовому поліпшенню фінансового стану за умови, що вони не заморожуються на тривалий час в обороті і своєчасно повертаються. У противному випадку може виникнути прострочена кредиторська заборгованість, що в остаточному підсумку призводить до виплати штрафів і погіршенню фінансового становища. Тому в процесі аналізу необхідно вивчити склад, давність появи кредиторської заборгованості, наявність, частоту і причини утворення простроченої заборгованості постачальникам ресурсів, персоналу підприємства по оплаті праці, бюджету, визначити суму виплачених штрафів за прострочення платежів.

Актив балансу містить відомості про розміщення капіталу, наявного в розпорядженні підприємства. Кожному виду розміщеного капіталу відповідає окрема стаття балансу.

По цим даним можна встановити, які зміни відбулися в активах підприємства, яку частину складає нерухомість підприємства, а яку - оборотні кошти, у тому числі в сфері виробництва і сфері обертання.

Головною ознакою групування статей активу балансу вважається ступінь їхньої ліквідності (швидкість перетворення в готівку). За цією ознакою всі активи балансу підрозділяються на довгострокові, або основний капітал і поточні (оборотні) активи.

Кошти підприємства можуть використовуватися як у його внутрішньому обороті, так і за його межами (дебіторська заборгованість, придбання цінних паперів, акцій, облігацій інших підприємств).

Капітал може функціонувати в грошової і матеріальній формах. У період інфляції перебування коштів у грошовій формі призводить до зниження їхньої купівельної спроможності, тому що ці статті не переоцінюваються в зв'язку з інфляцією.

У залежності від ступеня схильності до інфляційних процесів усі статті балансу класифікуються на монетарні і немонетарні.

Монетарні активи - статті балансу, що відбивають кошти і зобов'язання в поточній грошовій оцінці. Тому вони не підлягають переоцінці. До них відносяться кошти, депозити, короткострокові фінансові вкладення, кошти в розрахунках. Немонетарні активи - основні кошти, незакінчене капітальне будівництво, запаси, незавершене виробництво, готова продукція, товари. Реальна вартість цих активів змінюється з часом і зміною цін і тому потребує переоцінки.

Значну питому вагу займають монетарні активи в загальній валюті балансу. Якщо монетарні активи перевищують монетарні пасиви, то приріст цін і зниження купівельної спроможності грошової одиниці підприємство несе фінансові втрати через знецінювання цих активів. І, навпаки, якщо сума монетарних пасивів (кредити банку, кредиторська заборгованість, аванси отримані й інші види залучених коштів) перевищує суму монетарних активів, то через знецінювання боргів через інфляцію відбувається збільшення прибутку підприємства. Розмір даних втрат (прибутку) можна визначити по формулі, запропонованої Д. А. Панковим:

де AKL - зміна суми капіталу, МАн і МАк - відповідно сума монетарних активів на початок і кінець аналізованого періоду, МПн і МПк - відповідно сума монетарних пасивів на початок і кінець аналізованого періоду, Ін, Ік і Іср - індекси інфляції відповідно на початок, кінець і в середньому за аналізований період.

Розділ 4. Аудит власного капіталу

4.1. Управління власним капіталом

Капітал ТОВ "Лаки-Фарби" являється головним вимірником його ринкової вартості. В цій якості виступає передусім власний капітал підприємства, що визначає об`єм його чистих активів. Разом з тим, об`єм власного капіталу, що використовує підприємство, характеризує однозначно і потенціал залучення їм позикових фінансових засобів, які забезпечують отримання додаткового прибутку. В сукупності з іншими, менш значними факторами, це формує базу оцінки ринкової вартості підприємства.

Здатність власного капіталу до самозростання високими темпами характеризує високий рівень формування і ефективне розподілення прибутку на ТОВ "Лаки-Фарби", його здатність підтримувати фінансову рівновагу за рахунок внутрішніх джерел. В той же час зниження об`єму власного капіталу являється, як правило, наслідком неефективної, збиткової діяльності підприємства.

Власний капітал ТОВ "Лаки-Фарби" характеризується наступними основними позитивними особливостями:

 • Простотою залучення, так як рішення, пов`язані зі збільшенням власного капіталу (особливо за рахунок внутрішніх джерел його формування) приймаються власниками і менеджерами підприємства без необхідності отримання згоди інших господарюючих суб`єктів.

 • Більш високою здатністю генерування прибутку у всіх сферах діяльності, так як при його використанні не потребується уплата позичкового відсотку у всіх його формах.

 • Забезпеченням фінансової стійкості розвитку підприємства, його платоспроможністю в довгостроковому періоді, а відповідно і зниженням ризику банкрутства.

  Разом з тим йому притаманні наступні недоліки:

 • Обмеженість об`єму залучення, а відповідно і можливостей значного розширення операційної та інвестиційної діяльності підприємства в періоди сприятливої кон`юнктури ринку і на окремих етапах його життєвого циклу.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...