WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування доходiв фiзичних осiб - Дипломна робота

Оподаткування доходiв фiзичних осiб - Дипломна робота

Одним із найважливіших видів податків, що надає можливість встановлювати пряму залежність між доходами платника і його платежами в бюджет, є прибутковий податок.

Прибутковий податок з фізичних осіб є одним з основних джерел формування доходів бюджетів. Проте він може становити ефективний фіскальний інститут лише за умови досягнення в державі певної стадії економічного розвитку, коли суб'єкти господарювання матимуть достатньо можливостей для одержання прибутку, а громадяни – особистих доходів, головною складовою яких є заробітна плата.

В Україні намітилась загрозлива тенденція: за великого спаду виробництва держава намагається стягнути якомога більше податків. Така стратегія веде не до зростання доходів бюджету, а до відпливу економічних ресурсів до тіньових структур.

Питання оподаткування ніколи й нікого не залишали байдужими, останнім же часом вони опинилися в центрі уваги наукової і громадської думки. Це зумовлено як пошуками шляхів виходу з економічної кризи, що нарешті призвели до визнання необхідності податково-бюджетного регулювання в Україні замість проведення суто фіскальної податкової політики, так і визнанням на державному рівні гостроти проблеми оподаткування, пов'язаної з надмірністю податкового тягаря.

Вивчення питання оподаткування доходів фізичних осіб та аналіз діючої практики такого оподаткування дозволив зробити наступні висновки та пропозиції.

Головною перевагою податків з доходів фізичних осіб є те, що вони ставлять розмір податків у пряму залежність від розміру отриманого доходу. Разом з тим велике значення для реалізації принципів справедливості має підхід до встановлення шкали ставок і рівня прогресії. Діюча в Україні шкала прибуткового податку є найбільш лояльною до платників з тих, які діяли до цього часу ( це стосується в першу чергу доходів, що перевищують 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на місяць, хоча їх отримує лише незначний відсоток населення України). Проте в порівнянні з практикою оподаткування доходів фізичних осіб в інших країнах питання про лояльність такого оподаткування стосовно платників та про ступінь податкового пресу залишається дискусійним.

Реформування оподаткування доходів фізичних осіб, на наш погляд, повинно здійснюватись у таких основних напрямках: 1) уніфікація законодавства, що регулює таке оподаткування; 2) забезпечення стаібільності податкового законодавства; 3) скасування дублювання одних податків іншими, дотримання принципу однократності оподаткування, принципу обгрунтованості вилучення; 4) перегляд розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян у напрямку його наукового обгрунтування та наближення до прожиткового мінімуму, а також пов'язання з цим розміром усієї шкали оподаткування ( за Лаффером максимальною ставкою, яку ще здатні витримати платники податків без приховування доходів, є 32% ); перегляд норм витрат, що враховуються при оподаткуванні доходів громадян, які займаються підприємницькою діяльностю; 5) податки з населення повинні спрямовуватись виключно на соціальні потреби, що дало б можливість підвести під цю важливу групу витрат держави відповідну фінансову базу; 6) податки не повинні зводити нанівець зацікавленість населення в економічній активності.

Суттєвим змінам щодо покращення податкового законодавства може сприяти прийняття Податкового кодексу України, нового Закону України "Про податок на доходи фізичних осіб", проект якого подано до Верховної Ради України і залишено без уваги парламентарів.

Важлива проблема, яка потребує свого розв'язання, стосується обліку об'єктів оподаткування і пошуку шляхів виявлення доходів, виявлення осіб, які приховують доходи або ухиляються від сплати податку. Шляхом виходу з цієї проблеми є використання світового досвіду.

Необхідні й суттєві структурні зміни в економіці на всіх її рівнях, які б забезпечили зростання номінальних та реальних розмірів доходів населення та, відповідно, надходжень до бюджету.

Цим і визначаються зміст та основні напрямки удосконалення оподаткування доходів фізичних осіб в Україні – одного з найголовніших завдань податкової реформи.

Список використаних джерел і літератури.

 • Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про систему оподаткування" від 18.02.97 р. №77/97 – ВР // Праця і зарплата. – 1997. - №6.

 • Закон України "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" від 13.02.98 р. №129/98 – ВР // Урядовий кур'єр. – 1997. - №45-46.

 • Декрет Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" (із змінами і доповненнями) // Галицькі контракти. – 1998. - №11.

 • Інструкція Головної державної податкової інспекції України "Про прибутковий податок з громадян", затверджена наказом ГДПІ України від 21 квітня 1993 р. №12 (із змінами і доповненнями) // Галицькі контракти. – 1996. - №50.

 • Андрущенко В.Л. Фінансова думка заходу в ХХ столітті.: Львів, Каменяр, 2000.

 • Андрущенко В. Про деякі альтернативні методи формування бюджету // Економічний часопис. – 1996. - №4. – с.30-32.

 • Бескид Й.М. Державний бюджет України. – Тернопіль, 1996. – 152с.

 • Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії. // Під. ред. Федосова В.М. Київ, Либідь, 2000.

 • Болдырев Б.Г. и др. Финансы капитализма: Учебник / Под. ред. Б.Г. Болдырева. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 384с.

 • Бовтенко Т.А. Прибутковий податок із громадян. Досвід розвинутих країн // Фінанси України. – 1997. - №10. – с.97-98.

 • Бюджетна система України. Навчальний посібник // Під ред. Юрій С.І., Бескид Й.М. К.: "Либідь", 2000.

 • Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. Посібник. – К.: Вища шк., 1997. – 383с.

 • Василик О. Податки в системі регулювання доходів юридичних і фізичних осіб // Економіка Украіни. – 1993. - №4. – с.20-29.

 • Василик О.Д. Фінанси в економічній системі держави // Фінанси України, №1, 2000.

 • Гега П.Т. Правовий режим оподаткування в Україні. – К.: Юрінком, 1997. – 144с.

 • Государственный бюджет СССР: Учебник // Под ред. М.В. Романовского. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 383с.

 • Гурьев А.Н. Прямые и косвенные налоги. Pro и contra.. – СПб., 1993. – 200с.

 • Захарко М. Прибутковий: сплати податок і спи спокійно // Галицькі контракти. – 1998. - №17. – с.158-165.

 • Збірник нормативних та інструктивних документів з оподаткування підприємницької діяльності: Довідник / Укладачі А.Г. Загородній, А.О. Чемерис. – НВКЦ "Ельф" – Львів, 1993. – 192с.

 • Конрад Ю., Луніна І. Податкова політика в Україні: підходи і перспективи // Економіка України. – 1999. - №11. – с.29-37.

 • Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України.: Основи теорії і практики. – К.: НДФІ, 1997.

 • Крисоватий А.І. Система оподаткування в Україні та необхідність її вдосконалення // В збірнику наукових праць "Податки в Україні: теорія та практика", Луцьк, 1995.

 • Крисоватий А.І. Теоретичні аспекти оподаткування // В зб. Фінансові аспекти ринкового господарства. Тернопіль, 1995.

 • Крисоватий А.І. Податковий кодекс в Україні: реалії та перспективи // В зб. Проблеми вдосконалення податкової системи України, Київ, 1996.

 • Крисоватий А.І. Державна податкова політика і система податків // Фінанси України, 1998., №11.

 • Крисоватий А.І., Мельник В. Місцеві податки в США та особливості їх справляння // Фінанси України, 1999., №1.

 • Крисоватий А.І. Оподаткування і ринок: умови та можливості поєднання. – Тернопіль: видавництво "Карп'юка", 2000. – 248с.

 • Максимов А.С. Удосконалення системи прибуткового оподаткування в Україні // Фінанси України. – 1997. - №5. – с.86-91.

 • Мещерякова О. Налоговые системы развинутых стран мира. М.: "Правовая культура", 1995.

 • Мітюков І.О. Державний бюджет України і бюджетна політика в 2001 році // Фінанси України. – 2001. - №3. – с.26-32.

 • Мозенков О.В. Зміст і роль податкової політики у державному регулюванні // Фінанси України. – 1997. - №4. – с.92-97.

 • Налоговые системы зарубежних стран // Под.ред. В.Г. Князева, Д.Г. Черника. М.: Закон и право., 1997.

 • Огонь І. Фінансова політика і податки в умовах формування ринкових відносин // Економіка України. – 1995. - №5. – с.35-43.

 • Онишко С.В. Податкові відносини між державою і платниками податків // Фінанси України. – 2001. - №3. – с.84.

 • Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави. – К.: "НІОС", 1998.

 • Податкова система України: Підручник / В.М. Федосов, В.М. Опарін, Г.О. П'ятаченко та ін.; за ред. В.М.Федосова. – К.: Либідь, 1997. – 464с.

 • Соколовська А.М. Податкова система України в контексті світового досвіду // Фінанси України. – 1997. - №7. – с.77-89.

 • Сутормина В.М. Финансы капиталистических государств. – К.: Вища школа, 1983. – 311с.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...