WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк, аналiз i аудит розрахункiв з бюджетом - Дипломна робота

Облiк, аналiз i аудит розрахункiв з бюджетом - Дипломна робота

 • Журавская И., Шинкоренко Д. Украинская система налогообложения: настоящее и будущее // Бизнес. – 2002. – № 5. – с.6-19.

 • Журнально-ордерная система учета / Под ред. В. Н. Пархоменко. – Харків: Фактор, 2001. – 48с.

 • Завгородний В. П. Налоги и налоговый контроль в Украине. – К.: А.С.К., 2001. – 639с.

 • Завгородній В. П., Савченко В. Я. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в уморах ринку. – К.: Видавництво "Бліц-інформ", 1995. – 832с.

 • Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" № 996-14 від 16.07.1999р. // Баланс. – 2000. – лютий – с.3-7.

 • Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств" № 283/97-ВР в редакції Закону України від 22.05.1997р. // Все про бухгалтерський облік. – 1999. - № 53. – с.2-35.

 • Закон України „Про податок на додану вартість" № 168/97-ВР від 03.04. 1997р. із змінами та доповненнями // Все про бухгалтерський облік. – 1999. - № 48. – с.4-17.

 • Закон України „Про порядок погашення зобовязань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" № 2181- ІІІ від 21.12.2000р. // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 16. – с.2-31.

 • Закон України „Про систему оподаткування" № 77/97-ВР від 18.02.1997 р. із змінами та доповненнями // Голос України. – 1997. – 26 березня – с.2-4.

 • Іващук І. О. Сучасне європейське оподаткування // Фінанси України. – 2001. - № 10. – с.72-98.

 • Інструкція пр прибутковий податок з громадян (із змінами та доповненнями, внесеними Наказом № 17 від 18.05.1993р.) // Бухгалтерія. – 2001. - № 8. – с.21-43.

 • Інциклопедія бухгалтерських проводок // Бухгалтерія. – 2001. - № 43. – с.166-188.

 • Каламбет С. В. Удосконалення формування податкової системи // Фінанси України. – 2001.- № 3. – с.83-86.

 • Кармайки Д. Р. Бенис М. К. Стандарты и нормы аудита / Пер. с англ. . – М.: ЮНИТИ, 1995. – 527с.

 • Контроль і ревізія: підручник / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 365с.

 • Кравченко В. І. Коментар до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" // Бухгалтерський облік і аудит. - 2001. - №2. – с.12-20.

 • Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: Навч. посіб. – К.: КОО, 1999. – 487с.

 • Крисоватий А. І. Оподаткування і ринок: умови і можливості поєднання. – Тернопіль: Видавництво Карпюка, 2000. – 246с.

 • Лукяненко С. Проблеми відшкодування ПДВ і шляхи їх вирішення // Вісник податкової служби України. -2002. - № 26. – с.4-6.

 • Малишкін О. І. Податковий облік: ситуації та рішення: Посібник. – К.: Лібра, 1999. – 224с.

 • Малишкін О. Малий бізнес: заповнюємо облікові регістри // Все про бухгалтерський облік, 1999. - № 46. – с.3-6.

 • Матвіїв М. Я., Хомин П. Я. Спрощена форма обліку на малих підприємствах за стандартами: Монографія. – Тернопіль: ВАТ „Поліграфіст", 2001. – 176с.

 • Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Перекл. з англ. за ред. С. Ф. Голова. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998. – 736с.

 • Мус Герольд, Ханшманн Рольф. Бухгалтерський облік: основи – завдання – розвязання / Пер. з нім. С. Лобачова. – К.: КНЕУ, 1999. – 368с.

 • Наказ Міністерства Фінансів України „Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку" №356 від 29.12. 2000р. // Бухгалтерія. – 2001. - № 8. – с.3-4.

 • Невгод Л. Нові правила виконання податкових зобовязань платників податків // Вісник податкової служби України. – 2001. - № 9. – с.3-6.

 • Новий бухгалтерський облік в Україні (побудова і застосування): Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 288с.

 • Онишко С. Б. Реальності та перешкоди на шляху до ефективної системи оподаткування: Збірник наукових праць. – К.: Інститут економіки НАНУ, 1996. – с. 352.

 • Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія): Навчальний посібник. – К.: КНАУ, 1999. – 543с.

 • Опришкін К.Р. Пільги по прибутковому податку з громадян // Галицькі контракти. – 1998. - № 17. – с.161-165.

 • Організація бухгалтерського обліку: навчальний посібник / Ф. Ф. Бутинець, О. В, Олійник, М. М, Шигун, С. М. Шулепова. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 576с.

 • Основи оподаткування в Україні: навчальний посібник. – К.: ПВКП „Укртиппроект", 1996. – 39с.

 • Папінова О. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17: що робити ? // Баланс. – 2002. - №5(390). – с.43-48.

 • Пільги по прибутковому податку з громадян // Галицькі контракти. – 1998. - № 17. – с.161-165.

 • Плювако І. Про прибутковий податок з громадян // Бухгалтерія. – 2000. -№ 8. – с.101-102.

 • Податки / Укладачі: В. В. Буряковський, Б. Я. Кармазін, С. В. Каламбет, О. А. Водолазька; За ред. В. В. Буряковського. – Дніпропетровськ: Пороги, 1998. – с.51.

 • Поддєрьогін А. М. Податкова система України на шляху розвитку // Фінанси України. – 2001. - № 11. – с.3-11.

 • Посібник з переходу на нову систему бухгалтерського обліку. – К.: КНЕУ, 2000. – 301с.

 • Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження порядку подання фінансової звітності" № 419 від 28.02.2000р. // Нове діло. – 2000. - № 15. – с.5-7.

 • Проблеми реформування економіки, обліку, контролю і аналізу підприєиств: наукові записки. – Тернопіль: ТАНГ, 1999. – 223с.

 • Проводки – 2001: для всіх і кожного // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - №7. – с.4-64.

 • Романів М. В. Державний фінансовий контроль і аудит: Навчально-методичний посібник. – К.: НІОС, 1998. – 224с.

 • Савченко Т. Оподаткування прибутку підприємств // Вісник податкової служби України. – 2002. - № 19. – с.8-12.

 • Соболєв М. ПДВ: про історію виникнення, роль в економіці і необхідність скасування // Все про бухгалтерський облік. – 1998. – № 121. – с.3-5.

 • Соколов Я. В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учебное пособие для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638с.

 • Соколовська А. М. Особливості проведення податкових реформ: світовий досвід і Україна // Фінанси України. – 1998. - №12. – с.71.

 • Сопко В. Р. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 302с.

 • Сотніченко В. Необхідність реформування податкового законодавства в наш час // Бухгалтерія. – 2001. - № 5. – с.19-23.

 • Степанюк О. І . Відповідальність юридичних осіб за податкові правопорушення. – Тернопіль: ТАНГ, 2001. – 158с.

 • Ткаченко Н. М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності: Навч. посібник (3-тє вид., доп. і перероб.). – К.: А.С.К., 1998. – 784с.

 • Указ Президента України „Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва" №746/99 від 28.06.1999р. // Все про бухгалтерський облік. – 2000. - №103. – с.5-7.

 • Федько В. Державний бюджет України на 2001 рік – основа економічного і соціального розвитку країни // Вісник податкової служби України . – 2001. - № 4 . –с.4-6.

 • Фінанси підприємств: підручник / За ред. проф. А. М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 1999. – 317с.

 • Хоцький М. Бюджетний і Кримінальний кодекси прийнято – на черзі Податковий // Вісник податкової служби України. – 2001. - №14/15. – с.3-4.

 • Шевчук В. О. Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною економікою: моногафія. –К.: Київ. держ. торг-ек. ун-т, 1998. – 371с.

 • Юрій С. І., Бескид Й. М. Бюджетна система України: Навчальний посібник. – К.: НІОС, 2000. – 400с.

 • Юрій С. І., Бескид Й. М., Плішко І. В. та ін. Державний бюджет України: Навчальний посібник. – Тернопіль: ЦМДС, 1998. – 277с.

 • Юрій С. Місцеві податки і збори – все поки що залишається як і раніше // Все про бухгалтерський облік. – 1999. - № 60. – с.6-9.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...