WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк, аналiз i аудит розрахункiв з бюджетом - Дипломна робота

Облiк, аналiз i аудит розрахункiв з бюджетом - Дипломна робота

Облік розрахунків з бюджетом узагальнюється в Журналі 3 і Відомості 3.6. Журнал 3 є основним регістром синтетичного обліку, записи в якому здійснюються з кредиту рахунків, що стосуються обліку податків до дебету інших рахунків синтетичного обліку. Відомість 3.6 є регістром аналітичного обліку розрахунків з бюджетом, в якій конкретизується інформація по видах податків [32,c.28].

Розділ ІІІ

Організація аудиту і аналізу розрахунків з бюджетом

3.1. Роль і значення аудиту та аналізу в ринкових умовах господарювання

В Україні поряд з державними контролюючими органами з 1993 року функціонує підсистема незалежного фінансово-економічного контролю – аудиту. Згідно з Законом України „Про аудиторську діяльність" аудит – це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормам.

Під аудитом розуміється процес зниження до прийнятного рівня інформаційного ризику (тобто імовірності того, що у фінансових звітах містяться помилкові або неточні відомості) для користувачів фінансових звітів.

Аудиторський контроль являє собою підприємницьку діяльність аудиторів чи аудиторських фірм, які у процесі своєї діяльності вирішують ряд завдань, пов'язаних з наданням аудиторських послуг. Аудиторською діяльністю в силу її особливого характеру можуть займатись тільки спеціалісти високої кваліфікації, які володіють широкими знаннями, умінням і практикою, здатні нести повну відповідальність за результати своєї роботи, за свої висновки і рекомендації [20, с.26].

Аудит розвивався на протязі багатьох тисячоліть разом із розвитком людства. Звичайно ж, свого найвищого розвитку, нового якісного рівня аудит набув саме тепер – в умовах розвиненої ринкової економіки, чи навіть економіки умовно-ринкової, перехідного типу, що склалась зараз в Україні. Проте передумови для його виникнення існували ще в епоху рабовласників та феодалів.

Безумовно, поява аудиту пов'язана з розподілом інтересів тих, хто безпосередньо займається управлінням організацією і тих, хто вкладає гроші в її діяльність. Так, ще у Римській імперії власники наймали контролерів, які вислуховували звіти управляючих. На державному рівні контроль за бухгалтерами, які вели облік державних видатків, здійснювали квестори, звіти яких надсилались до Риму і там заслуховувались екзаменаторами. Отож, першопочатковою ціллю аудиту була незалежна податкова експертиза, причому в ній були зацікавлені обидві сторони.

Могутнім поштовхом для розвитку аудиту став активний розвиток торгівлі і, насамперед, промислова революція. Щоб попередити зловживання, неправильний розподіл прибутку, навмисне його присвоєння управляючими, власник змушений був залучати до перевірки фінансової звітності незалежних аудиторів. В цей час були сформовані основні принципи аудиту: чесність, компетентність, обачність. При цьому величезне значення у розвитку аудиту належить Великобританії, де у 1853 році було офіційно створено професійне об'єднання аудиторів, а у 1884 році прийнято пакет Законів про Компанії, що наказують акціонерним компаніям доручати незалежним бухгалтерам перевірку бухгалтерських книг і рахунків компаній із наступним звітом перед акціонерами [6, с.215].

В Україні у період адміністративно-командної системи управління економікою незалежний аудит розвитку не набув, хоча державний контроль тут існував уже з початку 19 століття. Проте уже в 1991 році, разом із переходом на ринкові методи господарювання та із змінами у відносинах власності, з'явились передумови для розвитку аудиту. Так, в результаті ухвалення Верховною Радою України в лютому 1991 року Закону України „Про власність", а також активного процесу роздержавлення та приватизації державного майна, почали розвиватись підприємства недержавної форми власності, формується прошарок власників. Зараз підприємства – це самостійно господарюючі суб'єкти, які здійснюють свою діяльність без будь-якого керівництва з сторони вищестоячих міністерств і відомств, без регулюючого впливу державного плану. Тому оцінка результатів господарської діяльності набуває зовсім іншого значення. Це необхідно для встановлення податкових взаємовідносин між державою і господарюючими суб'єктами.

Отож, при переході до ринкових відносин виникла необхідність у новому інструменті оцінки господарської діяльності підприємства – аудиті.

22 квітня 1993 року з'являється Закон України „Про аудиторську діяльність"№3125-12. Надалі цей закон удосконалювався за рахунок змін і доповнень, внесених Законами України від 14 березня 1995року №81/95-ВР та від 20 лютого 1996 року №54/96-ВР. Даний Закон дає визначення поняття аудит, аудиторська фірма, аудиторський висновок та визначає правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні. Його дія поширюється на усі господарюючі суб'єкти незалежно від форм власності та видів діяльності, органи державної виконавчої влади.

Оскільки аудиторська діяльність як така породжена ринковою економікою і є складовою частиною механізму цієї економіки, то закономірно, що саме в таких умовах вона зарекомендувала себе з найкращого боку.

Значення аудиту в умовах ринкової економіки важко переоцінити. Адже потреба в послугах аудитора виникає в кожному з наступних випадків:

 • можливість подання необ'єктивної інформації з боку адміністрації у випадках конфлікту між нею і користувачами цієї інформації (власниками, інвесторами, кредиторами);

 • залежність наслідків прийнятих рішень від якості інформації;

 • необхідність спеціальних знань для перевірки інформації;

 • відсутність у користувачів інформації доступу для оцінки її якості.

Всі ці передумови привели до виникнення суспільної потреби в послугах незалежних експертів, які мають відповідну підготовку, кваліфікацію, досвід і дозвіл на право надання такого роду послуг.

Надзвичайна популярність аудиту в ринкових умовах господарювання пояснюється тією роллю, яку він відіграє для економіки:

- по-перше, незалежний аудит виступає своєрідним гарантом достовірності фінансової інформації для її користувачів. Так, адже у ході аудиторської перевірки установлюється точність відбиття у фінансових звітах фінансового становища і результатів діяльності підприємства, відповідність ведення бухгалтерського обліку встановленим вимогам і критеріям, дотримання підприємством чинного законодавства. Така інформація потрібна, перш за все, дійсним власникам підприємства, а також кредиторам, яких цікавить фінансово-економічне становище „рідних" підприємств та організацій, але які звичайно не мають доступу до облікових записів та не мають відповідного досвіду. Також інформація про дійсний стан підприємства потрібна для встановлення довірчих відносин підприємствам-партнерам та іншим об'єктам господарювання, які контактують з даним підприємством.

- по-друге, незалежний аудит часто відіграє роль незалежного консультанта, який поряд із перевіркою фінансової звітності дає професійну оцінку стану справ. Враховуючи те, що аудитор бачить стан справ на підприємстві з боку стороннього споживача, йому легше помітити прорахунки і недоліки, а виходить, і дати кваліфіковану пораду з усунення майбутніх або вже зроблених помилок, адже при наданні професійних послуг аудитор повинен керуватися інтересами клієнта. Особливо корисними для керівництва можуть бути рекомендації незалежних консультантів в процесі проведення перетворень, які не зустрічають широкої підтримки всередині організації.

У сучасній економічній ситуації, що склалась в Україні, особливого значення набуває проведення аудиту розрахунків з бюджетом. Адже, враховуючи величезну кількість податків і платежів, несформованість і недосконалість податкового законодавства, можна зрозуміти, що бухгалтер підприємства практично не в змозі простежити абсолютно всі зміни в законо- давстві (а також різні трактування спірних моментів). До того ж саме у питанні податкових відношень суб'єктів господарювання з державною казною виникає найбільше зловживань та непорозумінь. І справа професійної честі аудиторів і збереження повної довіри до них з боку клієнтів, громадськості і державних органів – неустанне стеження за змінами у законодавстві та неухильне дотримання „букви закону" у всіх аспектах. Отож, ті підприємства що співпрацюють з аудиторськими фірмами, швидше й оперативніше можуть реагувати на зміни законодавства.

При проведенні аудиту розрахунків з бюджетом аудитори чи аудиторські фірми в першу чергу проводять перевірку наступних питань[2, с.278]:

 • повнота і правильність визначення оподатковуваної бази;

 • правильність застосування ставок податків і інших платежів, а також арифметичних підрахунків при нарахуванні податків;

 • законність і обґрунтованість застосування пільг при сплаті податків в державний бюджет і місцеві бюджети;

 • повнота і своєчасність сплати платежів в бюджет;

 • правильність складання бухгалтерських проводок по нарахуванню і сплаті платежів;

 • правильність складання і своєчасність представлення в податкову інспекцію форм звітності по видам платежів;

 • правильність ведення аналітичного і синтетичного обліку записам в головній книзі і балансі підприємства.


 
 

Цікаве

Загрузка...