WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк, аналiз i аудит розрахункiв з бюджетом - Дипломна робота

Облiк, аналiз i аудит розрахункiв з бюджетом - Дипломна робота

Зміст

Вступ............................................................................................................. 3

Розділ 1. Економічний зміст податкових платежів, як складової податкової системи України

1.1. Податкова система України та її роль у формуванні бюджету....... 7

1.2. Суть, призначення та види податків і платежів до державного та місцевих бюджетів..................................................................................... 22

1.3. Організація обліку та нормативно-правове забезпечення розрахунків з бюджетом.................................................................................................... 31

Розділ 2. Методика обліку розрахунків з бюджетом

2.1. Методичні основи обліку податку на прибуток підприємства ...... 41

2.2. Облік непрямих податків.................................................................... 54

2.3. Особливості обліку інших податків і платежів до бюджету .......... 66

Розділ 3. Організація аудиту і аналізу розрахунків з бюджетом

3.1. Роль і значення аудиту та аналізу в ринкових умовах господарювання .......................................................................................... 82

3.2. Аналіз розрахунків з бюджетом ........................................................ 89

3.3. Аудит розрахунків з бюджетом.......................................................... 98

Висновки та пропозиції............................................................................. 109

Список літератури...................................................................................... 115

Додатки....................................................................................................... 123

Вступ

Актуальність теми. За класичним визначенням, державний бюджет – це розпис доходів і видатків держави. І, оскільки бюджет являється формою утворення і розподілу загальнодержавних грошових ресурсів, йому, безперечно, належить провідна роль серед фінансових важелів в системі управління державою.

Формування доходної частини бюджету здійснюється за допомогою податкової системи, яка являє собою сукупність податків, зборів і інших обов'язкових платежів, що законодавчо закріплені в державі. Це поняття також включає механізми нарахування, сплати податків та організації контролю і відповідальності за порушення податкового законодавства. Система оподаткування, як економічна категорія, акумулює в собі інтереси різних соціальних груп, представників різних видів діяльності, а загалом – платників податків і держави.

На сьогоднішній день однією із основних проблем для суб'єктів господарювання є проблема побудови ефективної системи обліку. При цьому особливе значення надається організації обліку оподаткування, оскільки саме ця ділянка повинна забезпечити підприємству своєчасність та повноту здійснення розрахунків з бюджетом, від яких, звичайно ж, залежить фінансовий стан підприємства загалом.

В Україні система оподаткування характеризується частими змінами у законодавчих та нормативних актах та неоднозначністю трактування положень цих документів. Враховуючи зазначене, у підприємств виникає потреба у контролі за правильним нарахуванням та своєчасністю сплати податків, тобто у проведенні аудиту розрахунків з бюджетом. Водночас необхідно проводити і аналіз розрахунків з бюджетом, який зможе забезпечити підприємство інформацією про його реальний фінансовий стан.

Податкова система України є ще недостатньо сформованою і не повністю відповідає тим вимогам, які до неї ставляться. За цих умов закономірним явищем є те, що питання обліку і аудиту розрахунків з бюджетом потребують теоретичного вивчення та вдосконалення практичного застосування у відповідності до прийнятих Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку. Отож, як бачимо, обрана тема магістерської роботи „Облік і аудит розрахунків з бюджетом" сьогодні особливо актуальна.

Мета і завдання дослідження. В даній роботі поставлено за мету дослідити і критично оцінити діючу практику побудови обліку і аудиту розрахунків з бюджетом.

Досягнути поставлену мету передбачається шляхом вирішення наступних завдань:

 • ознайомитись з основними елементами та принципами оподаткування в Україні, з впливом податків на формування бюджету і на економічний стан держави;

 • вивчити суть, призначення та види податкових платежів до бюджету;

 • розглянути організацію обліку розрахунків з бюджетом і проаналізувати нормативно-правове забезпечення діючих податків, зборів і платежів;

 • дослідити методику обліку розрахунків з бюджетом, ознайомитись з їх документальним оформленням;

 • оцінити роль та значення аудиту в ринкових умовах господарювання;

 • провести аналіз ефективності обраної системи оподаткування на прикладі конкретного підприємства;

 • вивчити порядок проведення аудиту розрахунків за податками та платежами.

  Об'єкт та предмет дослідження. В якості об'єкта дослідження виступають організація та методологія обліку та аудиту розрахунків з бюджетом, які виникають в процесі господарської діяльності ПП „Гетьман".

  Предметом дослідження є комплекс теоретичних та практичних питань бухгалтерського обліку та аудиту розрахунків з бюджетом.

  При написанні магістерської роботи було використано ряд періодичних видань, законодавчі та нормативні документи, методичну та спеціальну літературу в якій висвітлюються питання обліку та аудиту розрахунків з бюджетом.

  Структура магістерської роботи. Магістерська робота складається з вступу, трьох розділів та висновків.

  У першому розділі, який називається „Економічний зміст податкових платежів, як складової податкової системи України" висвітлюється зміст податкової системи України, наводиться характеристика її складових елементів та основоположних принципів, приділено увагу суті та призначенню податків, а також дана їх детальна класифікація. Розглянуто питання організації обліку та нормативно-правового забезпечення розрахунків з бюджетом.

  Методика обліку розрахунків з бюджетом, їх документальне оформлення висвітлюється у розділі: „Методика обліку розрахунків з бюджетом". Центральне місце тут займає вивчення обліку податку на прибуток підприємства та обліку непрямих податків.

  Третій розділ „Організація аудиту та аналізу розрахунків з бюджетом" присвячено необхідності проведення аудиту, а також аналізу в сучасних умовах. Водночас в даному розділі проаналізовано систему податків, що сплачується на ПП "Гетьман", дано пропозиції щодо її вдосконалення. Тут же детально розглядається порядок проведення аудиту розрахунків з бюджетом.

  Методи дослідження. При обробці матеріалів для написання магістерської роботи використовувались методи спостереження, вибірки, групування, узагальнення, порівняльної оцінки, тощо. Водночас у роботі застосовувався системний підхід для комплексного вивчення методології обліку розрахунків з бюджетом та проведення його аудиту.

  В роботу ввійшов графічний матеріал, що дає змогу наочно зрозуміти об'єкт дослідження.

  Практичне значення одержаних результатів. В результатіпроведеного дослідження у магістерській роботі одержано результати, які можна на практиці використовувати на малих підприємствах, а саме – визначено показники, за якими дані організації матимуть можливість оцінити ефективність власної податкової політики та виявити доцільність переходу на спрощену систему оподаткування. Отож результати даного дослідження будуть корисні, перш за все, бухгалтерам та керівникам малих підприємств.

  Розділ І

  Економічний зміст податкових платежів, як складової податкової системи України

  1.1.Податкова система України та її роль у формуванні бюджету

  Податкова система – основа фінансово-кредитного механізму державного регулювання та один із найважливіших важелів впливу на економіку. Ефективність її функціонування визначається найрізноманітнішими факторами, а саме: економічним становищем, розкладом політичних сил, рівнем податкової культури, досягненнями економічної науки, тощо.

  При визначенні поняття „податкова система" важливо розмежувати два підходи до її розуміння. По-перше, це сукупність податків і податкових платежів, які законодавчо закріплені в державі. По-друге, податкова система включає в себе механізми нарахування, сплати податків та організації контролю і відповідальності за порушення податкового законодавства. Варто зазначити, що вищевказані трактування терміну „податкова система" знаходять своє відображення і у статті 2 Закону України „ Про систему оподаткування" : „Сукупність податків і зборів (обовязкових платежів) у бюджети і державні цільові фонди, які справляються у встановленому законами України порядку, становлять систему оподаткування"[ 39, c.3].

  Справляння податків грунтується на виділенні таких елементів системи оподаткування як субєкт і обєкт оподаткування, джерело сплати податку, одиниця оподаткування, податкова ставка та податкова квота. При цьому найкраще зрозуміти їхню суть можна за допомогою ілюстрації, де до елементів системи оподаткування поставлено запитання (рис.1.1.).


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...