WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк в будiвництвi - Дипломна робота

Облiк в будiвництвi - Дипломна робота

Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів

У підрядних будівельних організаціях до малоцінних та швидкозношуваних предметів (надалі МШП) відносять предмети, що використовуються терміном не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року, зокрема: інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо.

Облік МШП здійснюється за фактичною вартістю їх придбання або собівартістю виробництва, якщо МШП виготовляються на підсобних виробництвах будівельної організації.

Фактична вартість придбання складається з первісної вартості і витрат на доставку таких цінностей на склад.

Облік МШП ведеться на рахунку 22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети", по дебету якого відображається оприбуткування МШП, а по кредиту - відпуск за обліковою вартістю у виробництво. Крім цього, по кредиту рахунка 22 можуть відображатися списання нестач і втрат від псування МШП.

Якщо МШП мають строк експлуатації більше одного року, то вартість їх придбання (виготовлення) відображається в складі субрахунка 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" з відображенням витрат на придбання по дебету субрахунка 153 "Придбання (виготовлення) інших матеріальних активів" та наступним списанням по кредиту 153 в кореспонденції з дебетом 112. /35.7/

Для обліку зносу малоцінних необоротних матеріальних активів призначений регулюючий субрахунок 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів". Будівельні організації можуть застосовувати методи застосовувати методи нарахування амортизації у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решти 50 відсотків вартості у місяці їх вилучення зі складу активів. Можливе нарахування амортизації у першому місяці використання об'єкта 100 відсотків його вартості.

Для всіх інших видів малоцінних необоротних матеріальних активів (крім спеціальних інструментів, пристроїв) метод нарахування зносу встановлюється розпорядчим документом керівника організації і не змінюється протягом року.

Для спеціальних інструментів і спеціального обладнання встановлений особливий порядок нарахування зносу. Вартість спеціальних інструментів і спеціального обладнання погашається відповідно до встановленої норми або кошторисної ставки, розрахованої виходячи з кошторисних витрат на їх виготовлення придбання, і запланованого строку будівництва, але не більше двох років. Порядок нарахування норм або кошторисних ставок і порядок нарахування зносу по спеціальних інструментах і пристроях визначається міністерствами і відомствами.

МШП, що стали непридатними, списуються з підзвіту матеріально відповідальних осіб на підставі актів про їх списання (форма № МШ-8). Вартість лому, запчастин та інших відходів, отриманих від списання МШП, оприбутковується проводкою Д-т рах.209, К-т рах. 746. /34.26/

На Корпорації БП „Карпатбуд" ведеться облік матеріалів і запчастин. Більшу частину обліку запасів займає облік запчастин. Тому, що організація виступає як замовник будівництва і має підрядні організації в своєму складу (ДП „Карпатбуд" і інші) які і виконують сам процес будівництва. Корпорація тільки дає на користування транспорт, забезпечує ремонт і сплачує податок з власників транспортних засобів. Основними недоліками ведення обліку запасів є відсутність обліку на складах, і відсутнє ведення первинної документації. Вся документація ведеться на звичайних пустограках, які не дають всієї вичерпної інформації. / Додаток В/. Необхідно запровадити на підприємстві ведення обліку на складах, чіткий контроль за звітністю матеріально-відповідальних осіб, проведення інвентаризації.

2.3. Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт

Витрати на проведення будівельно-монтажних робіт складаються з витрат , що включаються в собівартість і витрат періоду .Витрати за будівельним контрактом відповідно до Стандарту БО 18 є собівартістю робіт за цим контрактом .Вони включають у себе:

витрати безпосередньо пов'язані з виконання даного контракту ;

загальновиробничі витрати .

До складу витрат , безпосередньо пов'язаних з виконанням будівельного контракту , належать прямі матеріальні затрати , прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати ( уключаючи вартість робіт , виконаних субпідрядними організаціями ) згідно з Стандартом БО 16. На рис.2.3.1 наведена схема трансформації витрат підприємств України у витрати згідно з національними Стандартами БО.

Собівартість реалізованих БМР згідно з СБО 16 складається з виробничої собівартості робіт , які були реалізовані протягом звітного періоду , нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат . Після введення в дію СБО 18 у виробничу собівартість буде включатися вся сума загальновиробничих витрат.

До виробничої собівартості БМР до 01.01.2002 року включаються:

прямі матеріальні витрати ;

прямі витрати на оплату праці ;

інші прямі витрати ;

загальновиробничі витрати ( змінні та постійна розподілена їх частина)./3. 261/

Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції установлюється підприємством . Він може мати такий вигляд :

матеріали ;

будівельні конструкції ;

основна заробітна плата робітників;

додаткова заробітна плата робітників;

відрахування на соціальні заходи ;

втрати від браку;

інші прямі витрати;

витрати з утримання та експлуатації будівельних машин і механізмів;

загальновиробничі затрати.

Будівельно-монтажні організації розрахунки із замовниками за виконані роботи , здані об'єкти здійснюють на основі попередньо укладених договорів . До введення в дію національного Положення 18 "Будівельні контракти " розрахунки підрядних організацій із замовниками здійснюються за договірними цінами згідно з Правилами визначення вартості будівництва , затвердженими наказом Держбуду України від 27.08.2000 р. № 174.

Відповідно до Стандарту БО 18 розрізняють два види організації обліку витрат і доходів за контрактами :

контракти із фіксованою ціною – підрядник погоджується на фіксовану контрактну ціну всього обсягу робіт за будівельним контрактом або фіксовану ставку за одиницю кінцевої продукції , що випускається на об'єкті будівництва ;

контракти за ціною "витрати плюс" - підряднику відшкодовують фактичні затрати та погоджений прибуток у вигляді процента від витрат або фіксованої величини .

Доходи і витрати протягом виконання будівельного контракту визначаються з урахуванням ступеня завершеності робіт на дату балансу , якщо кінцевий фінансовий результат цього контракту може бути достовірно оцінений .Ступінь завершеності робіт за будівельним контрактом може визначатися за одним з наведених методів :

вимірювання та оцінка виконаних робіт ;

співвідношення обсягу завершеної частини робіт до їх загального обсягу за будівельним контрактом у натуральному вимірі ;

співвідношення фактичних витрат з початку виконання будівельного контракту до дати балансу та очікуваної ( кошторисної ) суми загальних витрат за контрактом .

До введення в дію національних стандартів основним методом оцінки одержаних доходів у будівництві було вимірювання та оцінка виконаних робіт шляхом складання довідок про вартість виконаних підрядних робіт та витрати ( форма № КБ-3) , журналу виконаних робіт ( форма № КБ - 6 ) . Якщо на дату балансу існує імовірність того , що загальні витрати на виконання будівельного контракту перевищуватимуть загальний дохід за цим будівельним контрактом , то очікувані збитки визначаються витратами звітного періоду .

Склад і класифікація витрат будівельно-монтажних організацій.

Відповідно до Положень бухгалтерського обліку 3 " Звіт про фінансові результати " витрати будівельно-монтажних організацій поділяють на витрати звичайної і надзвичайної діяльності . Витрати звичайної діяльності , у свою чергу , поділяються на витрати операційної , фінансової та інвестиційної діяльності .Витрати операційної діяльності включають в себе витрати основної діяльності й іншої операційної діяльності . Витрати основної діяльності – це витрати на проведення будівельно-монтажних робіт . Витрати операційної діяльності будівельно-монтажних організацій при проведені БМР поділяються на:

а) витрати , які безпосередньо відносяться до об'єкта будівництва ( прямі матеріальні витрати , пряма заробітна плата робітників , амортизація обладнання і будівельних машин , втрати від браку тощо);

б) витрати , які можуть бути віднесені до діяльності за контрактом у цілому (страхування будівництва , загальновиробничі накладні витрати , пов'язані з будівництвом);

в) витрати , які не включаються у виробничу собівартість , а відносяться до діяльності підприємства і є витратами періоду ( адміністративні витрати , витрати на збут , інші операційні витрати ). Після 01.01.2002 року до таких витрат будуть відноситися витрати на утримання ( амортизація , охорона тощо) незадіяних будівельних машин , механізмів та інших необоротних активів, які не використовуються при виконанні будівельного контракту . Витрати операційної діяльності групуються за такими економічними елементами :


 
 

Цікаве

Загрузка...