WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк в будiвництвi - Дипломна робота

Облiк в будiвництвi - Дипломна робота

Лімітно-забірні картки виписує відділ постачання у двох примірниках на один або на декілька видів матеріалів і, як правило, терміном на 1 місяць . Можуть застосовуватися квартальні і піврічні лімітно-забірні картки з відривними місячними талонами на фактичний відпуск. В них зазначається вид робіт, номер складу, що відпускає матеріали, ділянка-одержувач, шифр витрат, номенклатурний номер і найменування матеріалів, що відпускаються, одиниця виміру і ліміт місячного витрачання матеріалів, який обчислюється відповідно до виробничої програми на місяць і діючих норм витрачання.

Один примірник лімітно-забірної картки передається ділянці-одержувачу, другий - складу. Комірник записує кількість відпущеного матеріалу і залишок ліміту в обох примірниках картки і ставить підпис в картці ділянки - одержувача. Представник ділянки підтверджує підписом одержання запасів у картці, що знаходиться на складі.

Замість первинних документів з витрачання будівельних запасів можна використовувати картки складського обліку ( ф.№ М-12). Для цього представники ділянок –одержувачів розписуються в одержанні матеріалів у самих картках складського обліку, які, таким чином, стають оправдальними документами. У картках проставляють шифр виробничих витрат з метою наступного групування записів за об'єктами калькуляції та статтями витрат.

Облік руху запасів на складі та в бухгалтерії

На будівельно-монтажних підприємствах, переважно, застосовується оперативно-бухгалтерський метод обліку запасів, який прийнято називати сальдовим методом обліку. При цьому методі облік на складі ведеться матеріально-відповідальною особою в кількісно-сортовому виражені. Для цього на кожне найменування матеріалів заводиться картка складського обліку матеріалів форми М-12, яка оформлюється в бухгалтерії і видається матеріально відповідальній особі під розписку. Крім цього, для характеристики матеріалів кожного номенклатурного номера заповнюється матеріальний ярлик, який знаходиться в місцях зберігання матеріальних цінностей.

Записи в картці складського обліку здійснюються матеріально відповідальною особою на підставі належним чином оформлених первинних документів (прибуткових ордерів, вимог, накладних тощо) з надходження і витрачання матеріалів в момент здійснення операції.

Протягом місяця у встановлені на підприємстві строки матеріально відповідальна особа на підставі даних карток складського обліку складає реєстр приймання - здачі документів форми М-13 в одному примірнику. В реєстрі записується кількість первинних документів, що належить здати до бухгалтерії, та їх номери.

Для щомісячної звірки даних складського обліку про залишки матеріалів в грошовому виразі з даними бухгалтерії матеріально відповідальна особа заповнює відомість обліку матеріалів.

Протягом місяця відомість залишків матеріалів зберігається в бухгалтерії і використовується для довідкових цілей. В кінці кожного місяця матеріально відповідальна особа на підставі даних карток форми М-12 переносить залишки по матеріалах до відомості форми М-14.

Отже, при оперативно-бухгалтерському методі обліку матеріальних цінностей існує безпосередній взаємозв'язок обліку запасів на складі підприємства з їх обліком в бухгалтерії.

Для обліку запасів в будівництві застосовуються такі синтетичні рахунки : 20 "Виробничі запаси", 22 "Малоцінні і швидко зношувані предмети", а також позабалансовий рахунок 02 "Активи на відповідальному зберіганні".

В межах договору підряду замовники можуть передавати матеріали, які у підрядному підприємстві будуть обліковуватися на позабалансовому рахунку 023 "Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні". При цьому вартість цих матеріалів не включається до загального обсягу виконаних будівельно-монтажних робіт.

На субрахунку 205 "Будівельні матеріали" підприємства-забудовники відображають рух будівельних матеріалів, конструкцій, деталей, обладнання і комплектуючих виробів, які підлягають монтажу, та інших матеріальних цінностей, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт, виготовлення будівельних деталей, конструкцій тощо.

На даному субрахунку обліковується обладнання, яке не потребує монтажу, транспортні засоби, будівельні механізми, сільськогосподарські машини, виробничий інструмент, вимірювальні та інші прилади, виробничий інвентар та інше.

Витрати на придбання обладнання, що потребує монтажу, відображається безпосередньо на рахунку 15 "Капітальні інвестиції" в міру їх надходження на склад або інше місце зберігання чи експлуатації.

Устаткування і будівельні матеріали, передані підряднику для монтажу та виконання будівельних робіт, списуються з субрахунку 205 на рахунок 15 "Капітальні інвестиції" після підтвердження їх монтажу і використання.

Обладнання, яке придбане і доставлене на будівельний майданчик, підрядна організація приймає та обліковує на позабалансовому рахунку 021 "Устаткування, прийняте для монтажу". Після його встановлення замовник відносить його вартість до витрат будівництва, а підрядне підприємство списує його з обліку на позабалансовому рахунку 021.

У синтетичному обліку рух будівельних матеріалів відображають за фактичною вартістю, включаючи витрати на їх доставку. Різниця між фактичною собівартістю і вартістю за розрахунково-обліковими цінами становить суму відхилень (перевитрати або економії).Для спрощення обліку суму відхилень відображають на окремому субрахунку 205 "Будівельні матеріали".

Якщо твердою обліковою ціною є планова собівартість будівельних матеріалів, тоді матеріали, що надійшли, відображають на кожному аналітичному рахунку за плановою собівартістю, а різницю між фактичною і плановою собівартістю матеріалів показують на спеціально відкритому аналітичному рахунку "Відхилення фактичної собівартості від планової", при цьому відпуск матеріалів на потреби виробництва протягом місяця відображають за твердими обліковими цінами. При цьому складають таку бухгалтерську проводку: дебет рахунку 23 "Виробництво"(матеріали, відпущені основному і допоміжному виробництву), дебет інших рахунків залежно від напрямку витрат матеріалів (91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати" тощо), кредит рахунку 20 "Виробничі запаси".

Після закінчення місяця визначають різницю між фактичною собівартістю витрачених будівельних матеріалів і вартістю їх за твердими обліковими цінами. Різницю списують на ті ж рахунки витрат, на які були списані будівельні матеріали за твердими обліковими цінами ( рахунки 23,91,92 тощо ). При цьому, якщо фактична собівартість вища від твердої облікової ціни, різницю між ними відображають додатковою бухгалтерською проводкою, а якщо нижче-способом "червоне сторно".

Відхилення фактичної собівартості будівельних матеріалів від вартості їх за твердими обліковими цінами розподіляють між визначеними запасами і запасами, що залишились на складі, пропорційно вартості запасів за твердими обліковими цінами. З цією метою визначають відсоткове співвідношення відхилень фактичної собівартості будівельних матеріалів від твердої облікової ціни і знайдене відношення перемножують на вартість відпущених матеріалів і будівельних матеріалів, що залишилися, за твердими обліковими цінами.

Аналогічно розподіляються витрати на перевезення та заготівельно-складські витрати щодо будівельних матеріалів.

Будівельні підприємства згідно із договором можуть передавати окремі види матеріалів в переробку на сторону. В бухгалтерському обліку матеріали, передані в переробку, обліковуються на субрахунку 206 "Матеріали, передані в переробку". Після повернення готового виробу він оприбутковується залежно від його виду - в дебет рахунку 20 або 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" в кореспонденції з кредитом рахунків 206 "Матеріали, передані в переробку" у частині вартості матеріалів, використаних як ресурси, 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 68 "Розрахунки за іншими операціями" у частині вартості послуг переробки тощо.

Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" використовують будівельні підприємства, що мають власні кар'єри, лісові ділянки для заготівлі нерудних матеріалів (глини, піску, вапна, щебню, лісу круглого). Дані матеріали заготовляються для наступної їх переробки і випуску цегли, будівельних конструкцій і виробів для власних допоміжних виробництв або для передання іншим організаціям в переробку. В дебет рахунка 15 відносять і купівельну вартість матеріальних цінностей, по яких на будівельне підприємство надійшли розрахункові документи постачальника, та інші витрати з придбання матеріалів з кредиту рахунків 63,23,372 залежно від того, звідки надійшли матеріальні цінності, від характеру витрат на заготівлю і доставку матеріальних цінностей на підприємстві. Матеріальні цінності, що фактично надійшли на підприємство, списують за обліковими цінами з кредиту рахунку 15 в дебет рахунків 20 і 22.

Залишок на рахунку 15 на кінець місяця відображає наявність матеріалів у дорозі.


 
 

Цікаве

Загрузка...