WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк в будiвництвi - Дипломна робота

Облiк в будiвництвi - Дипломна робота

При введенні тимчасових споруд в експлуатацію складався акт введення в експлуатацію .Після введення в експлуатацію проводили нарахування амортизації щомісячно прирівнюючи до норм амортизації 3 групи основних засобів – 1,25 відсотків на місяць, 3,75 відсотків на квартал, 15 відсотків на рік.

Покажемо на прикладі 2001 року (1 і 2 квартал) ведення бухгалтерського обліку по тимчасовим спорудам.

В березні 2001 року була отримана опалубка для бетонування на суму 25825,22 грн. по двох накладних. Після складення акту вводу в експлуатацію, відразу ж ця опалубка записується в журнал-ордер по кредиту рахунка 113 за 1 і 2 квартал 2001 року. Пишуться провидки : Дт 113 Кт 632,

Дт 113 Кт 372,

Дт 113 Кт 377 .

Всі документи додаються.

Аналогічні операції проводяться і по субрахунку 127 "Інші нематеріальні активи" рахунку 12 "Нематеріальні активи". Записуються проводки Дт 127 Кт 377.

По рахунку 13 "Знос необоротних активів використовуються всі субрахунки. А субрахунок 131 "Знос основних засобів" розділяється на два аналітичних субрахунка 1311 "Знос необоротних активів виробничого призначення", і 1312 "Знос необоротних активів невиробничого призначення" .

Отже, облік необоротних активів на даному підприємстві має деякі недоліки. В порівнянні з наведеним порядко ведення бухгалтерського обліку необоротних активів, на даному підприємстві невпорядкована система ведення первинних документів. Таке поняття як інвентарна картка не має місця в документальному обліку даного підприємства. Це стосується не тільки інвентарної картки, а й багатьох інших документів.

Для правильної організації ведення бухгалтерського обліку ведення всієї первинної документації має дуже важливе значення. Необхідно на рівні президента корпорації встановити ведення первинної документації на такому рівні, якого вимагає порядок ведення бухгалтерського обліку. Проводити постійний контроль за веденням документації. Провести перекваліфікацію кадрів тощо.

2.2 Облік запасів

У будівельно-монтажних підприємств матеріальними ресурсами виступають виробничі запаси, склад і структура яких залежить від характеру робіт, що виконуються .

У зв'язку із різноманітністю видів запасів, які використовуються у будівництві, виникає необхідність їх класифікації. Всі запаси на будівельних підприємствах поділяються на такі групи :

будівельні матеріали;

конструкції та деталі ;

обладнання до встановлення ;

малоцінні та швидкозношувані предмети ;

інші запаси.

До будівельних матеріалів належать запаси, що використовуються безпосередньо у процесі виконання будівельних і монтажних робіт для виготовлення будівельних деталей, для зведення і обробки конструкцій, частин будівель та споруд . Зокрема це: лісові матеріали ( ліс круглий, пиломатеріали, фанера тощо); металовироби (цвяхи, гайки, болти, скоблені вироби тощо); силікатні матеріали (цемент, пісок, гравій, вапно, камінь, цегла тощо); санітарно-технічні матеріали (крани, муфти, трійники, фланці тощо)та інші подібні матеріали.

До конструкцій та деталей відносяться завезені на будівельний майданчик готові до встановлення будівельні конструкції та деталі : металеві, залізобетонні та дерев'яні конструкції ; блоки та збірні частини будівель тощо.

Обладнання до встановлення включає обладнання, яке потребує прикріплення до фундаменту або несучої частини конструкцій, після чого стає можливим введення його в дію.

Облік матеріалів, будівельних конструкцій здійснюється згідно з П(С)БО 9 "Запаси" за первісною вартістю з використанням таких видів оцінок при відпуску запасів у виробництво, продажу чи іншому вибутті:

ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;

середньозваженої собівартості;

собівартості перших за часом надходження запасів (FIFO);

собівартості останніх за часом надходження запасів (LIFO);

нормативних затрат;

ціни продажу.

Фактичні витрати матеріалів на виконання будівельно-монтажних робіт, по об'єктах обліку відображаються в облікових регістрах на підставі матеріальних звітів.

Документування руху запасів

Будівельні матеріали, конструкції, вироби, деталі, запасні частини надходять від постачальників, підзвітних осіб, що придбали матеріали за готівковим розрахунком, внаслідок списання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, що стали непридатними, власного підсобного виробництва тощо.

Запаси, що надходять на будівельне підприємство, оформляють бухгалтерськими документами в такому порядку.

Разом з відвантаженням продукції постачальник передає покупцю розрахункові та інші супровідні документи - накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні вимоги, квитанцію до залізничної накладної тощо, правильність оформлення яких перевіряється бухгалтерією.

У відділі постачання на підставі документів, що надходять, перевіряють відповідність договірним умовам обсягу, асортименту, термінів постачання, цін, якості матеріалів тощо. В результаті такої перевірки на розрахунковому або іншому супровідному документі роблять відмітку про повний або частковий акцепт (згода на оплату).

Перевірені платіжні вимоги з відділу постачання передають до бухгалтерії, а квитанції транспортних організацій - експедитору для одержання і доставки запасів. Для одержання запасів зі складу постачальників, що знаходяться в інших містах, експедитору видають наряд і довіреність, в яких зазначають перелік та кількість матеріалів, які належить одержати.

Прийняті вантажі експедитор доставляє на склад підприємства і здає завідувачу складу, який перевіряє відповідність кількості і якості запасів даним супровідних документів . Прийняті комірником запаси оформляють прибутковими ордерами, які підписують завідувач складу і експедитор.

У тих випадках, коли кількість і якість оприбуткованих на склад запасів не відповідають даним супровідних документів, приймання запасів здійснюється комісією, у складі якої обов'язково повинен бути представник постачальника. За результатами перевірки кількості і якості запасів складається акт про приймання запасів, який є підставою для пред'явлення претензії постачальнику. Акт складається також при прийманні запасів, що надійшли на підприємство без документів ( невідфактуровані поставки).

Надходження на склад запасів власного виготовлення від підсобних виробництв, відходів будівельного виробництва, внаслідок ліквідації основних засобів, розбирання тимчасових будівель і споруд тощо, оформляють накладними на внутрішнє переміщення матеріалів форми М-11.

Обладнання, що надійшло на склад будівельно-монтажної організації, оприбутковується шляхом складання акта про приймання обладнання ( ф. М-15).При надходженні обладнання на відповідальне зберігання складається окремий акт.

Вибуття запасів

Будівельні матеріали відпускаються у виробництво на підставі правильно оформлених первинних облікових документів за вагою, обсягом, площею або на підставі рахунку з вказівкою кодів замовлень, об'єктів, видів робіт, для виконання яких вони відпущені, у суворій відповідності до норми витрачання ресурсів, що безпосередньо розробляються будівельним підприємством та щорічно затверджується його керівником.

Відпуск запасів з центрального складу на приоб'єктні в обліку повинен відображатися не як списання запасів на виробництво, а як їх переміщення в середині будівельного підприємства.

Фактичне витрачання запасів на виконання будівельних робіт за об'єктами обліку відображається в регістрах бухгалтерського обліку на підставі матеріальних звітів.

У будівництві використовуються різні види запасів, що зберігаються на відкритих майданчиках: зокрема, окремі види каменю, пісок, гравій, щебінь, блоки, дошки тощо. При використанні запасів відкритого зберігання на будівництво об'єктів видаткові документи не складаються, а фактична наявність і витрачання запасів в такому разі визначаються шляхом проведення щомісяця їх інвентаризації за станом на останнє число кожного місяця. Результати інвентаризації, а також кількість використаних у виробництві запасів визначається за даними акту інвентаризації на списання запасів відкритого зберігання. Згідно з даними інвентаризації фактичне визначення запасів визначається як різниця між сумою залишку на кінець місяця, і кількості запасів, проданих та відпущених на сторону.

Необгрунтовані перевитрати матеріалів на собівартість будівельних робіт не відносяться, а підлягають відшкодуванню винними особами у порядку, встановленому чинним законодавством.

Для оформлення відпуску матеріальних цінностей внутрішнім підрозділам і господарствам підприємства, що розташовані за межами його території, а також стороннім організаціям використовуються накладні-вимоги на відпуск. (внутрішнє переміщення ) матеріалів форми М-11.

При систематичному відпуску матеріальних цінностей для виконання будівельно-монтажних робіт використовуються лімітно-забірні картки форми : М-8 – при багаторазовому відпуску одного виду матеріалів протягом місяця; форми М-9 – для чотириразового відпуску матеріалів; форми М-28 – для відпуску матеріалів на будівельні потреби протягом всього періоду будівництва , яка зберігається у виконавця робіт(при цьому одночасно складається лімітно-забірна картка форми М-28а строком на місяць, що зберігається на складі).


 
 

Цікаве

Загрузка...