WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк в будiвництвi - Дипломна робота

Облiк в будiвництвi - Дипломна робота

Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансових звітів має відповідати таким якісним характеристикам:

дохідливість та однозначність тлумачення;

доречність;

достовірність;

порівнянність даних.

Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансових звітів здійснювати з дотриманням таких принципів:

автономності підприємства;

безперервності діяльності підприємства;

періодичності (звітним періодом є календарний рік, проміжна-місячна, квартальна звітність – складається наростаючим підсумком з початку звітного року);

історичної(фактичної) собівартості-пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

нарахування та відповідності доходів і витрат;

повного висвітлення;

послідовності, тобто постійного застосування підприємством обраної облікової політики. Зміну облікової політики обгрунтувати і розкривати у фінансовій звітності;

обачності, запобігаючи заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

превалювання змісту над формою;

єдиного грошового вимірника, застосовуючи згідно статті 5 Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" грошову одиницю України.

При складанні фінансових звітів визначити межу суттєвості, яка дорівнює 0,01 відсоток від розміру валюти балансу на звітну дату.

Основними засобами вважати матеріальні активи, які утримуються з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) і вартість придбання яких разом з податком на додану вартість становить більше 500 грн. за окремий інвентарний об'єкт.

Основні засоби класифікувати за групами, що передбачені у П(С)БО 7. З метою визначення зносу основні засоби класифікувати за групами та нараховувати амортизацію за ставками, встановленими пунктом 8.2, 8.3 статті 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997 № 283/97-ВР.

Ліквідаційну вартість основних засобів не приймати. Первісну оцінку об'єкта основних засобів здійснювати за собівартістю згідно П(С)БО 7.

Бухгалтерський облік нематеріальних активів згідно П(С)БО 8 вести за такими групами:

  • права користування природними ресурсами;

  • права користування майном;

  • права на знаки для товарів і послуг;

  • права на об'єкти промислової власності;

  • авторські та суміжні з ними права;

  • гудвіл;

  • інші нематеріальні активи;

Нарахування амортизації нематеріальних активів формувати згідно із пунктами 11- 17 П(С)БО 8.

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснювати із застосуванням прямолінійного методу, строк корисного використання нематеріальних активів визначати відповідальним працівникам, що призначаються за окремими наказами.

Довгострокові інвестиції обліковувати за методом участі в капіталі. При відображенні у фінансовому обліку і у балансі довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі, збільшувати на суму одержаних дивідендів.

Відстрочені податкові активи визначати у тому разі коли податок на прибуток, визначений згідно з обліковою політикою підприємства менший за податок на прибуток, визначений за чинним податковим законодавством.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група (вид).

Первісну вартість запасів, що придбані за плату, визначати за собівартістю запасів згідно П(С)БО 9.

Первісну вартість запасів, що виготовляються власними силами підприємства, визначати згідно П(С)БО 16.

Запаси відображати у бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації згідно п.24 П(С)БО 9.

При відпуску запасів у виробництво, продаж та іншому вибутті оцінку їх здійснювати за одним з таких методів:

середньозваженої собівартості;

ціни продажу для роздрібної торгівлі.

Запаси, які не принесуть підприємству економічних вигод в майбутньому, визнавати неліквідами і списувати в бухгалтерському обліку, а при складанні фінансової звітності згідно П(С)БО 9 не відображати в балансі, а враховувати на забалансовому рахунку 007.

На вартість необоротних малоцінних та швидкозношуваних предметів, які обліковуються на рахунку 11,нараховувати знос і обліковувати їх на рахунку 11 до повного зносу і списання, як непридатних до експлуатації. Суму зносу відображати на субрахунку 135. Знос нараховувати у сумі 100 відсотків вартості у момент передачі в експлуатацію.

Вартість оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів (які обліковуються на рахунку 22 і списуються відразу при відпуску в експлуатацію), що передані в експлуатацію, виключати зі складу активів ( списувати з балансу на рахунки обліку витрат). З метою забезпечення вказаних предметів в експлуатації відповідальним особам організувати належний контроль за їх рухом (зокрема оперативний облік у кількісному вираженні) за місцями експлуатації протягом строку їх фактичного використання.

До необоротних МіШП відносити предмети, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) і вартість придбання яких разом з податком на додану вартість становить менше 500 грн. за окремий об'єкт обліку.

До оборотних МіШП відносити предмети, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких менше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) і вартість придбання яких разом з податком на додану вартість становить менше 500 грн. за окремий об'єкт обліку.

Дебіторську заборгованість визнавати активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.

Поточну дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги включати до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю, яка дорівнює сумі дебіторської заборгованості за мінусом сумнівних та безнадійних боргів.

Величину резерву сумнівних боргів на 2001 рік встановити на рівні 5 відсотків дебіторської заборгованості станом на 01.01.2001 року.

До "Витрат майбутніх періодів" відносити наперед сплачену орендну плату, суми за передплату періодичних видань, наперед сплачені рекламні послуги і всі інші витрати, які стосуються наступного облікового періоду.

Зобов'язання (обов'язок чи відповідальність діяти певним чином) відображати тільки тоді коли актив отримано, або коли підприємство укладає невідмовну угоду придбати актив.

Відстрочені податкові зобов'язання визнавати у разі коли податкове зобов'язання за декларацією про прибуток підприємства менше податку на прибуток, визначеного згідно фінансового обліку.

До складу доходів майбутніх періодів включати суми доходів, нарахованих протягом поточного або попередніх звітних періодів, які будуть визнані і у наступних звітних періодах.

Доходи і витрати включати до складу звіту про фінансові результати на підставі принципів нарахування та відповідності і відображати в бухгалтерському обліку та фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться.

Товари, які передано на комісію, не вважати реалізованими при передачі комісіонеру, тому операції в такий момент не вважати доходами.

Класифікацію витрат на виробництво проводити згідно П(С)БО 16.

До виробничої собівартості продукції включати:

прямі витрати;

виробничі накладні витрати (постійні і змінні).

Постійні виробничі накладні витрати розподіляти на кожну одиницю виробництва на основі нормальної виробничої потужності виробничого устаткування. 100 відсотків нормальної потужності визначити на рівні фактичної активності підприємства та його підрозділів у 2000 році. За звітний місяць нормальну потужність визначати як 1/12 фактичної потужності за 2000 рік.

Витрати, що не пов'язані з виробничою діяльністю, не включаються до собівартості продукції є витратами періоду.

Класифікацію адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат здійснювати згідно ПБО 16. Аналогічно здійснювати класифікацію неопераційних витрат періоду.

Затвердити систему оплати праці згідно колективного договору підприємтсва.

Здійснювати податковий облік у відповідності із чинним законодавством України.

У разі внесення змін до чинного законодавства України протягом 2001 року, у тому числі шляхом затвердження та введення у дію інших ПБО, можливі зміни до облікової політики підприємства вносити на основі окремих наказів.

В цьому питанні розглянута загальноекономічна характеристика досліджуваного нами підприємства. Як видно процес формування підприємства як корпорації дуже складний. При формуванні будівельної організації, як корпорації у неї увійшло безліч дочірніх підприємств, що ускладнює процес контролю і ведення централізованої бухгалтерії, також ускладнився процес подання звітності і проведення ревізійних перевірок. Для покращення становища, ми б запропонували створити відділ на подобі централізованої бухгалтерії в бюджетних установах, тобто, створення такої бухгалтерії, яка б систематично поєднувала всі ці дочірні бухгалтерії і орієнтувалась у всіх їхніх фінансових справах.


 
 

Цікаве

Загрузка...