WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк в будiвництвi - Дипломна робота

Облiк в будiвництвi - Дипломна робота

Основною проблема, яка повстає перед будівельними організаціями – це отримання земельної ділянки. Місцева влада ставить такі умови перед підприємцями, які будують самостійно, без втручання держави, що не кожен який має можливість придбати земельну ділянку, має змогу її придбати. Це обґрунтовується тим, що земельних ділянок не так багато. Місцева влада коли має змогу отримати вигоду тим і користується, таким чином проводяться конкурси, аукціони, доходить до хабарництва в вищих органах влади.

Для вирішення цієї проблеми ми пропонуємо:

- видати Закон, у якому було б наведено чіткі норми і умови отримання земельної ділянки;

- створити відповідну комісію, яка б слідкувала за введенням цього Закону в дію, за правильністю та оптимальністю його виконання;

- ввести контроль за виконанням норм і положень Закону.

1.2 Загальноекономічна характеристика будівельного підприємства – бази наукового дослідження

Корпорація будівельних підприємств "Карпатбуд" заснована в червні 1999 року. Зареєстрована Департаментом економічної політики та ресурсів Львівської міської Ради, свідоцтво про державну реєстрацію № 14351 від 04.06.1999р. Код ЄДРПОУ 30477237.Поштова та юридична адреса 79044 м. Львів вулиця Княгині Ольги 5в.

Корпорація БП "Карпатбуд" створена для здійснення підприємницької діяльності в галузі проектування, будівництва будинків та інших об'єктів соцкультпобуту, посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здачі в оренду нерухомості невиробничого призначення. Державна ліцензія на виконання спеціальних видів робіт у інжинірингу ЛВ № 00961 видана 26.10.1999 року терміном до 26.10.2002 року.

Метою утворення Корпорації є:

покращення якості робіт та послуг в сфері будівництва, ремонту, реставрації та експлуатації об'єктів житлового , промислового та культурного призначення;

задоволення потреб фізичних та юридичних осіб в об'єктах житлового, промислового та культурного призначенння;

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних будівельних підприємств на зовнішніх ринках;

створення умов для зниження собівартості будівельних робіт та послуг;

сприяння одержання прибутку засновниками та учасниками;

сприяння реалізації виробничих, наукових, комерційних та інших інтересів засновників та учасників шляхом делегування повноважень централізованого регулювання їх діяльності.

Засновниками Корпорації БП "Карпатбуд" є:

ВАТ "Прикарпатбуд"

ТзОВ БП "Карпатцивільбуд"

ТзОВ "Карпатбудстиль"

Корпорація є суб'єктом права колективної власності. Для забезпечення діяльності Корпорації БП "Карпатбуд" створений Статутний фонд, який вона має право збільшувати, після повного внесення всіх часток учасників. Збільшення Статутного фонду здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством шляхом прийняття нових учасників, внесення додаткових вкладів учасниками чи в інший спосіб, визначений зборами учасників. При відсутності заперечень кредиторів Корпорація може зменшувати розмір Статутного фонду. Розмір Статутного фонду зменшується шляхом вибуття учасника з Корпорації, викупу Корпорацією частки учасника, зменшення розміру часток учасників. До майна Корпорації належить майно утворених нею дочірніх підприємств, одержані ними прибутки, тощо.

Корпорація є власником належного їй майна, включаючи майно, передане засновниками та учасниками. Корпорація, у відповідності до законодавства України, володіє, користується і розпоряджається майном, що є у її власності, відповідно до мети створення, напрямків діяльності корпорації та призначення майна.

Майно Корпорації утворюється за рахунок :

внесків засновників та учасників до статутного фонду, членських внесків засновників та учасників;

надходжень від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення іншої діяльності Корпорації та її дочірніх підприємств;

надходжень, отриманих від участі в господарських Товариствах та інших корпоративних прав;

поступлення від випуску цінних паперів;

доброчинних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;

інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Грошові кошти Корпорації БП "Карпатбуд" зберігаються на рахунках в банківських установах і використовуються нею самостійно.

Корпорація БП "Карпатбуд" самостійно веде планування господарської діяльності та здійснює її, виходячи з попиту на продукцію (роботи, послуги), з метою покриття витрат, забезпечення науково-технічного, виробничого і соціального розвитку та сприяння отриманню прибутку учасниками. Корпорація самостійно організовує матерально-технічне забезпечення своєї діяльності, шляхом придбання ресурсів на ринку товарів і послуг.

Вона самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги).Здійснює зовнішньо-економічну діяльність, встановлену чинним законодавством України, відповідно до напрямків та цілей, визначених цим договором, представляє своїх учасників у зовнішньо-економічних відносинах. У всановленому порядку бере участь у зовнішньо-економічній діяльності і здійснює експортно-імпортні операції як в Україні, так і за її межами.

Самостійно або при посередництві інших зовнішньоекономічних організацій здійснює операції по експорту та імпорту товарів, робіт, послуг та продукції. Самостійно укладає всі види зовнішньоекономічних угод, створює спільні підприємства за участю іноземних юридичних та фізичних осіб на території України та за її межами. Відкриває за межами України свої представництва та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Корпорації.

Корпорація БП "Карпатбуд" здійснює облік результатів фінансово-господарської діяльності, веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік.

Бухгалтерський, оперативний і статистичний облік та звітність в Корпорації здійснюється відповідно до норм, встановлених чинним законодавством. Порядок організації обігу документів у Корпорації, його дочірніх підприємствах, філіях та представництвах встановлюється Дирекцією відповідно до вимог законодавства та цього договору.

Фінансовий рік співпадає з календарним роком. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладається на Головного бухгалтера.

Корпорація та посадові особи органів управління Корпорації несуть передбачену чинним законодавством відповідальність за достовірність інформації, що міститься в матеріалах публічної звітності.

Для підтвердження достовірності та повноти річного балансу і звітності, Корпорація БП "Карпатбуд", згідно із вимогами законодавства та цього договору, замовляє проведення аудиторської перевірки.

Облікова політика на підприємстві у 2001 році.

Згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-14, в якому визначені правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, та у відповідності із положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку, реалізуючи право самостійно визначати облікову політику підприємства, на підприємстві була обумовлена наступна облікова політика:

Починаючи з 1 січня 2001 року у всіх структурних підрозділах підприємтсва організацію, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності здійснювати у відповідності із вимогами Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Ведення бухгалтерського обліку покладається на бухгалтерії структурних підрозділів.

Запровадити з 31 грудня 2000 року новий План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, для чого організувати та провести інвентаризацію всіх рахунків бухгалтерського обліку і перенести залишки на рахунки згідно нового Плану рахунків станом на 1 січня 2001 року.

Забезпечити протягом 2001 року дотримання єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності на основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Облікову політику застосовувати у такий спосіб, щоб фінансові звіти повністю відповідали усім вимогам Закону та кожного конкретного Положення (стандарту). Застосовувати передусім ті підходи та методи обліку для ведення бухгалтерського обліку та подання інформації у фінансових звітах, які передбачені Положеннями (стандартами) та найбільше адаптовані до діяльності підприємства.

Згідно П(С)БО 1 ведення бухгалтерського обліку та складання фінансових звітів (за винятком Звіту про рух грошових коштів) проводити за принципом нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей.


 
 

Цікаве

Загрузка...