WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк в будiвництвi - Дипломна робота

Облiк в будiвництвi - Дипломна робота

Й дотримання вимог щодо відображення в податковій декларації оборотів по придбаних матеріально-технічних ресурсах, які не включаються до складу валових витрат, або ж податок на додану вартість з яких повинен відноситися до складу валових витрат;

Й правомірності застосування пільг;

Й дотримання порядку проведення платником податку коригувань, як податкових зобов'язань, так і податкового кредиту (уточнені декларації не повинні подаватися, так як форма декларації передбачає спеціальні рядки для коригування);

До акту перевірки з цього питання надаються зведені дані результатів одноразового перерахунку за встановленою Державною податковою адміністрацією України формою, окремо по виробничій діяльності та торгівельній, оптово-збутовій, посередницькій діяльності.

Відповідно у замовника підрядних будівельних робіт датою виникнення права на податковий кредит за операціями з отримання результатів підрядних будівельних робіт є дата списання коштів з банківського рахунка платника податку як оплата цих робіт.

При здійсненні перевірок необхідно приділити особливу увагу розподілу вхідного податку, оскільки відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість" організації, які здійснюють роботи з будівництва об'єктів, як звільнених від оподаткування, так і тих, що підлягають оподаткуванню, є платниками податку на додану вартість і відповідно до підпункту 7.2.8 статті 7 вказаного Закону повинні вести окремий облік з придбання та продажу операцій, що підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків та звільнених від оподаткування.

Перевірка дотримання вимог податкового законодавства по акцизному збору . При перевірці питань дотримання вимог податкового законодавства по акцизному збору слід звернути увагу на:

Й правильність обчислення акцизного збору при імпорті підакцизних товарів;

Й правильність застосування пільг по акцизному збору.

Він стягується під час здійснення оборотів з продажу (інших видів відчуження) таких товарів (продукції), вироблених на митній території України, або при імпортуванні (ввезенні, пересиланні) таких товарів (продукції) на митну територію України.

При перевірці правильності утримання, повноти і своєчасності перерахування до бюджету прибуткового податку з заробітної плати робітників необхідно звернути увагу на:

-своєчасність перерахування прибуткового податку до бюджету;

-повноту утримання прибуткового податку з доходів громадян, отриманих ними від зазначених підприємств на соціальні та матеріальні блага (на харчування, проживання, комунальні послуги, проїзд, виплати на медичне обслуговування тощо);

-сплату податку із доходів громадян за рахунок підприємства;

-повноту оподаткування сум матеріальної допомоги, які перевищують 12 мінімальних заробітних плат до 31 березня 2000 року та повнота оподаткування матеріальної допомоги згідно Закону України від 02.03.2000 №1523-111 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування" (матеріальна допомога оподатковується повністю);

-повноту включення до складу сукупного оподатковуваного доходу сум, які перевищують норми витрат на відрядження за кордон;

-повноту включення до складу сукупного оподатковуваного доходу додаткових виплат (заохочувальні премії та інші виплати);

-правомірність застосування ставок оподаткування;

-повноту включення до складу сукупного оподатковуваного доходу вартості продукції, виданої у порядку натуральної оплати праці;

-правомірність надання та застосування пільг;

-своєчасність повідомлення податкових органів (форма 2) про суми отриманих доходів громадян, які працюють не за місцем основної роботи та за формою 8ДР;

-повноту включення до складу сукупного оподатковуваного доходу сум різниці між цінами придбання і цінами продажу товарів працівникам підприємства, коли ці товари продані на пільгових умовах за заниженими цінами.

Особливості заробітної плати в будівельному виробництві визначаються відмінностями будівельного виробничого процесу від промислового.

При перевірці правильності обчислення та внесення плати за землю Платниками є власники землі та землекористувачі, в тому числі орендарі, тобто безпосередньо ті юридичні та фізичні особи, яким земля передана у власність або надана в користування, в тому числі на умовах оренди.

Згідно із статтею 13 вказаного Закону підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кгцастру.

До акту перевірки надаються копії річної бухгалтерської звітності з пояснювальною запискою, річної за 1999, 1 півріччя 2000р. р. декларації про податок на прибуток, зведена декларація про податок на додану вартість ( за 1999 та 1 півріччя 2000 року), схеми матеріальних та грошових потоків. Показники фінансово-господарської діяльності оформляються додатками у вигляді табличних та графічних форм, діаграм, тощо.

При узагальнені матеріалів перевірок підприємств, які за видами економічної діяльності належать до галузі будівництва, та наданні їх до Державної податкової адміністрації України слід дотримуватись наступних вимог:

Й на підставі статистичних даних дається характеристика щодо значимості галузі та окремих підприємств у розвитку регіону та в цілому України;

Й результати перевірок підприємств перевіряємо"! галузі з питань дотримання податкового та валютного законодавства оформлюються і подаються за формою, яка діє для крупних платників податків з розподілом на наступні розділи:

І розділ - підприємства, які на протязі 1999, 1 півріччя 2000 р.р. здійснювали роботи та послуги, які належить до галузі будівництва;

II розділ - філії та інші структурні підрозділи без статусу юридичної особи, які належать підприємствам зазначеним у розділі І;

III розділ - інші підприємства, які за видом діяльності обслуговують підприємств-виробників робіт та послуг зазначеної галузі, а також здійснюють посередницьку, торговельну та різного роду іншу діяльність.

При цьому І та II розділи заповнюються в відомостях про результати перевірок за групами суб'єктів підприємницької діяльності, враховуючи їх належність до підгалузей визначених у пункті 1 даної Програми перевірки.

В обов'язковому порядку в узагальненій інформації окремим розділом відображається діяльність посередницьких структур (оптових постачальників), де на прикладі головних суб'єктів, які відіграють значну роль в регіоні тієї чи іншої галузі надається інформація щодо схем ухилення від сплати податків, перерозподілу прибутків і виконання ними податкових зобов'язань перед державою в розрізі видів податків.

Зазначена інформація є однією із головних і потребує відповідального відношення посадових осіб усіх рівнів податкової служби при узагальненні матеріалів перевірки галузі.

ВИСНОВКИ

У магістерській роботі розкрито проблеми організації бухгалтерського обліку і контролю в будівельних установах, також висвітлені питання обліку забезпечення та руху основних засобів, матеріальних запасів та особливості обліку праці, заробітної плати і розрахунків з підзвітними особами. В умовах переходу до ринкової економіки змінились трудові стосунки на всіх рівнях господарювання, а це в свою чергу потребує перегляду і самих положень, які стосуються заробітної плати.

В процесі вивчення діяльності даної будівельної організації ми дійшли висновку, що в цілому організація обліку та контролю відповідає діючим положенням і вимогам. Однак ми вважаємо за необхідне доповнити і розробити їх окремі пункти. Зокрема це до:

1.Покращення організації обліку основних засобів, стосовно правильного документального оформлення і своєчасного відображення в облікових реєстрах поступлення основних засобів, їх переміщення та вибуття ( ведення інвентарних карток, ведення первинних документів обліку руху основних засобів);

2.Проведення повного контролю за збереженням інвентарних об'єктів основних засобів та матеріальних запасів і своєчасно здійснювати їх інвентаризацію;

3.Забезпечення бухгалтерським обліком певного рівня контролю за ефективним і раціональним використання м основних засобів та матеріальних запасів;

4.Широкого застосування АРМ бухгалтера по обліку основних засобів, та матеріальних запасів;

5.Прийняття найсуворіших заходів впливу при виявленні нестач основних засобів та матеріальних активів.

6.Покращення контролю за збереженням основних засобів та матеріальних запасів, шляхом проведення раптових перевірок.

Якщо більш конкретно говорити про облік матеріальних запасів, то для правильної їх організації треба було б мати складські приміщення з відповідним обладнанням, пристосуванням, вимірювальними приладами. Розміщувати матеріали слід за секціями складів, а в середині їх за окремими групами і типосорторозмірами матеріалів з метою забезпечення можливості швидкого їх прийняття, відпуску і перевірки наявності. У місцях зберігання на кожний вид матеріалів прикріплюють ярлик з вказівкою даних про знаходження відповідного матеріалу.

Матеріально відповідальні особи повинні своєчасно повідомляти відділ постачання про всі випадки змін фактичних запасів кожного виду матеріалів відносно встановлених планових норм.


 
 

Цікаве

Загрузка...