WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк в будiвництвi - Дипломна робота

Облiк в будiвництвi - Дипломна робота

У формі N 2 необхідно відображати тільки визнаний дохід. А визнається він у разі наявності умов, наведених у пунктах 8, 10 П(С)БО 15 "Дохід".

Не визнаються доходом і не відображаються в рядку 010 форми N 2 надходження, які приводять до збільшення активів, але не приводять до зростання власного капіталу (п. 6 П(С)БО 15).

Звергаємо увагу на те, що в рядку 010 дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відображається з ПДВ. А в рядках 060 "Інші операційні доходи" (наприклад, дохід від операційної оренди) і 130 "Інші доходи" (наприклад, дохід від продажу ОФ) суми доходу відображаються вже за вирахуванням ПДВ.

У рядках 015 "Податок на додану вартість", 020 "Акцизний збір" і 025 показуються: сума ПДВ, акцизного збору та інших податків і зборів (наприклад, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з продажу ювелірних виробів, рентна плата за нафту і природний газ, що видобувається в Україні), включені до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

У рядку 030 "Інші вирахування з доходу" відображаються надані знижки, повернення товарів та інші суми (наприклад, суми, що надійшли комісіонеру за договором комісії на користь комітента), які підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). У цьому рядку відображаються суми, відкориговані на суму ПДВ.

У рядку 040 "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" відображається виробнича собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

У рядках 050 або 055 "Валові: прибуток або збиток" показується відповідно валовий дохід або збиток, обчислений як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), відображеним у рядку 035, і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), показаною в рядку 040. Додатний результат дії -показник валового прибутку (ряд. 050). Від'ємний результат дії - показник валового збитку (ряд. 055).

У рядку 060 "Інші операційні доходи" відображаються суми інших доходів, отриманих підприємством у процесі операційної діяльності, крім тих доходів (виручки), які вже відображені в рядку 010.

У рядку 070 "Адміністративні витрати" показуються загальногосподарські витрати, які виникли протягом звітного періоду у процесі операційної діяльності підприємства у зв'язку з його управлінням та обслуговуванням. Склад таких витрат визначається згідно з пунктом 18 П(С)БО 16 "Витрати".

У рядку 080 "Витрати на збут" підлягають відображенню витрати (п. 19 П(С)БО 16), які виникли протягом звітного періоду у процесі операційної діяльності підприємства, пов'язаної з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг).

У рядку 090 "Інші операційні витрати" показуються всі інші витрати, що виникли протягом звітного періоду у процесі операційної діяльності підприємства (п. 20 П(С)БО 16).

У рядку 100 або 105 "Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток або збиток" відображається показник, розрахунок якого можна подати у вигляді формули: ряд. 050 (-055) + ряд. 060 - ряд. 070 - ряд. 080 - ряд. 090. Якщо алгебраїчна сума показників додатне число - це показник прибутку від операційної діяльності (ряд. 100), якщо від'ємне - це показник збитку від операційної діяльності (ряд. 105).

У рядку 110 "Дохід від участі в капіталі" підлягає відображенню сума доходу, отриманого від інвестицій в асоційовані підприємства, дочірні підприємства і від спільної діяльності (отримання дивідендів або збільшення вартості інвестицій у зв'язку з прибутком на об'єктах, що інвестуються), облік яких ведеться за методом участі в капіталі.

У рядку 120 "Інші фінансові доходи" показуються доходи, отримані підприємством від фінансових інвестицій (крім доходів, що облічуються за методом участі в капіталі). Це доходи у вигляді дивідендів, отриманих від інших підприємств, що не є асоційованими, дочірніми, спільними; відсотків за облігаціями та іншими цінними паперами та інші доходи від фінансових операцій (винагороди за фінансовим лізингом).

У рядку 130 "Інші доходи" відображаються доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства (реалізація фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів та ін.).

У рядку 140 "Фінансові витрати" показуються витрати, пов'язані із залученням позикового капіталу (витрати, пов'язані з нарахуванням або сплатою відсотків за договорами фінансового лізингу, за користування кредитами банків; витрати, пов'язані з випуском, утриманням та обігом власних цінних паперів, тощо).

У рядку 150 "Втрати від участі в капіталі" відображається збиток від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі.

У рядку 160 "Інші витрати" показуються витрати, що виникли у процесі звичайної діяльності підприємства (крім фінансових витрат), але не пов'язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів, робіт, послуг). Це витрати, пов'язані з ліквідацією необоротних активів (розбирання, демонтаж); втрати від неопераційних курсових різниць (втрати за активами і зобов'язаннями, що виникли в ході не операційної діяльності підприємства внаслідок зміни курсу гривні до іноземної валюти); втрати від уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій та ін.

У рядку 170 або 175 "Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток або збиток" відображається показник, розрахунок якого можна подати у вигляді такої формули: ряд. 100 (-105) + ряд. 110 + ряд. 120 + ряд. 130 - ряд. 140 - ряд. 150 - ряд. 160. Якщо алгебраїчна сума показників - додатне число - це показник прибутку від звичайної діяльності до оподаткування (ряд. 170), якщо від'ємне - це показник збитку від звичайної діяльності (ряд. 175).

У рядку 180 "Податок на прибуток від звичайної діяльності" відповідно до П(С)БО 3 повинна показуватися сума податків на прибуток від звичайної діяльності, визначена згідно з П(С)БО 17 "Податок на прибуток".

У рядку 190 або 195 "Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток або збиток" визначається або прибуток (ряд. 190), або збиток (ряд. 195) як різниця між сумою прибутку від звичайної діяльності до оподаткування (ряд. 170) і сумою податків на прибуток (ряд. 180).

Окремо слід сказати про показники рядка 200 або 205 "Надзвичайні: доходи або витрати".

Доходи від надзвичайної діяльності - це суми відшкодування збитків від надзвичайних подій (платежі від страхових компаній, благодійні внески інших підприємств або фізичних осіб, направлені на покриття збитків від надзвичайних подій).

Витрати від надзвичайної діяльності - це невідшкодовані збитки від надзвичайної події (стихійного лиха, пожеж, повеней, техногенних аварій тощо).

Результат від надзвичайної діяльності показується у формі N 2 згорнуто, тобто відображається або дохід, або збиток (перевищення суми втрат над сумою доходів або тільки сума втрат, якщо не було доходів від такої діяльності). При цьому збитки відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності підприємства внаслідок збитків від надзвичайних подій.

У рядку 210 "Податки з надзвичайного прибутку" показується сума податків, що підлягає сплаті з прибутку від надзвичайних подій.

Показник рядка 220 або 225 "Чисті: прибуток або збиток" розраховується таким чином: ряд. 190 (-195) + ряд. 200 (-205) - ряд. 210. Якщо алгебраїчна сума показників - додатне число - це показник чистого прибутку підприємства за звітний період (ряд. 220), якщо від'ємне - це показник чистого збитку (ряд. 225).

Розділ II "Елементи операційних витрат"

У розділі II форми N 2 наводяться елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), понесених підприємством у процесі його діяльності протягом звітного періоду, тобто всі операційні витрати підприємства за звітний період, відображені в розділі І форми N 2. Отже, у розділі II форми N 2 не відображається собівартість реалізованих товарів і та частина витрат, яка на кінець звітного періоду числиться у складі незавершеного виробництва продукції, собівартості готової продукції і товарів, що знаходиться в залишках.

Витрати операційної діяльності за економічними елементами та їх склад наведені в пунктах 21 - 26 П(С)БО 16 "Витрати".

Розділ III "Розрахунок показників прибутковості акцій"

Розділ III форми N 2 заповнюють відкриті акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито продаються і купуються на фондових біржах, включаючи підприємства, що знаходяться у процесі випуску таких акцій на відкриті ринки цінних паперів.

Цей розділ за бажанням можуть заповнювати і закриті акціонерні товариства.

Методологічні основи формування інформації про чистий прибуток на одну просту акцію та її розкриття у фінансовій звітності визначені П(С)БО 24 "Прибуток на акцію".

Для того щоб заповнити розділ III, необхідно розрахувати ряд показників.


 
 

Цікаве

Загрузка...