WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк в будiвництвi - Дипломна робота

Облiк в будiвництвi - Дипломна робота

Отже в даному питанні описується як ведеться облік здачі будівельних робіт і визначення фінансового результату від їх здачі. На підприємстві, що досліджується облік здачі будівельних робіт приводиться за наведеною вище схемою. Визначення фінансових результатів не відрізняється від наведеного прикладу. Проте облік використання прибутку трошки відрізняється від звичайного. Корпорація БП „Карпатбуд" не розподіляє прибуток на виплату дивідендів. Що дає їй змогу більше коштів використати на формування резервного капіталу і поповнення статутного капіталу підприємства.

2.5. Складання та подання фінансової звітності на будівельних підприємствах

Датою подання фінансової звітності для підприємства вважається день фактичної її передачі за належністю, а у разі надсилання її поштою - дата одержання адресатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує адресата.

Квартальна фінансова звітність (крім зведеної та консолідованої) подається підприємствами органам, зазначеним у пункті 2, не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна - не пізніше 20 лютого наступного за звітним року.

У разі коли дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день.

Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції подають консолідовану фінансову звітність власникам (засновникам) у визначені ними терміни, але не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та не пізніше 15 квітня наступного за звітним року.

Перед складанням річної фінансової звітності обов'язкове проведення інвентаризації активів та зобов'язань підприємства. [13,14].

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999року № 996-14 підприємства зобов'язані складати фінансову звітність, метою якої є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. Фінансова звітність підприємства ( крім бюджетних установ, представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності та суб'єктів малого підприємництва) включає Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та примітки до звітів.

Баланс - це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал. Баланс дає можливість визначити склад та структуру майна підприємства, ліквідність та оборотність оборотних засобів, наявність власного та запозиченого капіталу, зміну дебіторської та кредиторської заборгованості та інші показники. Отримання такої інформації є необхідною умовою для прийняття управлінських рішень, а також для оцінки ефективності майбутніх вкладень капіталу.

Бухгалтерський Баланс складається на основі бухгалтерських записів, підтверджених відповідними первинними документами. З метою зіставності фінансових звітів різних періодів у Балансі наводиться інформація на початок та кінець звітного періоду. Статті Балансу повинні бути узгодженими та дорівнювати залишкам на аналітичних та синтетичних рахунках у Головній книзі на кінець звітного періоду. Звітним періодом для складання Балансу, як і всієї фінансової звітності, є календарний рік. Проміжна звітність (місячна, квартальна) складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

Зміст і форма Балансу та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються П(С)БО 2 "Баланс".

Як було зазначено вище, у Балансі відображаються активи, зобов'язання та власний капітал підприємства. Структурно Баланс поділено на дві частини: Актив і Пасив.

До активу Балансу включено три розділи:

Необоротні активи;

Оборотні активи;

Витрати майбутніх періодів.

До пасиву Балансу включено п'ять розділів:

Власний капітал;

Забезпечення наступних витрат і платежів;

Довгострокові зобов'язання ;

Поточні зобов'язання ;

Доходи майбутніх періодів.

У першому розділі Активу Балансу відображається вартість необоротних активів: нематеріальних активів, незавершеного будівництва, основних засобів, довгострокових фінансових інвестицій, довгострокової дебіторської заборгованості, відстрочених податкових активів та інших необоротних активів.

У другому розділі Активу Балансу відображається вартість оборотних активів. Оборотні активи – це грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом дванадцяти місяців з дати Балансу. До них належать запаси, товари, векселі одержані, поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи та інші операції, поточні фінансові інвестиції , грошові кошти та інші оборотні активи.

рядок 230 "Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті" (сальдо

У третьому розділі Активу відображають вартість витрат майбутніх періодів (рядок 270)- витрати, які мали місце

протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до подальших звітних періодів. У цьому рядку відображається сальдо рахунка 39 "Витрати майбутніх періодів".

У першому розділі Пасиву розміщується інформація про власний капітал підприємства : статутний фонд, додатковий капітал, нерозподілений прибуток тощо. Власний капітал- частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань. До статей цього розділу відносяться залишки за рахунками 40-46 Плану рахунків.

У другому розділі Пасиву відображається вартість сформованих резервів на забезпечення витрат та платежів, а саме: на виплату відпусток, додаткових пенсій, гарантійних зобов'язань тощо, а також цільові фінансування та надходження (наприклад, субсидії, асигнування з бюджету та інших небюджетних фондів тощо). Величину резервів та забезпечень на дату складання Балансу можна визначити тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок. До цього розділу відносяться сальдо рахунків 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" (рядки 400,410) та 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" (рядок 420). Для підприємств, які згідно із законодавством є страховиками, сума страхових резервів (сальдо субрахунків 491-493) показується у вписуваному рядку 416 (у дужках, сальдо субрахунків 494-496).

Методологічні засади відображення забезпечень та розкриття їх у фінансовій звітності регламентує П(С)БО 11.

У третьому розділі Пасиву наводяться дані про довгострокові зобов'язання, які не будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або протягом дванадцяти місяців з дати Балансу. До них належать : довгострокові кредити банків, отримані позикові кошти, заборгованість за виданими довгостроковими векселями та випущеними облігаціями тощо.

У четвертому розділі Пасиву відображається інформація про зобов'язання, які будуть погашені у звичайному ході операційного циклу підприємства або протягом дванадцяти місяців з дати Балансу. До поточних зобов'язань належать короткострокові кредити банків та позики, короткострокові векселі видані, кредиторська заборгованість постачальникам та за іншими розрахунками тощо. Методологічні засади обліку поточних зобов'язань у бухгалтерському обліку та розкриття інформації у фінансовій звітності регламентуються П(С)БО 11.

У п'ятому розділі Пасиву (рядок 630, сальдо рахунка 69 "Доходи майбутніх періодів") відображаються доходи майбутніх періодів - доходи, які отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів та будуть визнані в майбутніх звітних періодах, наприклад, авансові платежі за оренду тощо.

Після заповнення всіх рядків Балансу треба підрахувати підсумки Активу та Пасиву, і якщо вони дорівнюють один одному - Баланс складено правильно. [35. 3-4]

Зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначені П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати". Звітують за цією формою підприємства, організації та інші юридичні особи всіх форм власності. Однак норми зазначеного П(С)БО не поширюються на:

-банки і бюджетні установи;

-малі підприємства;

-підприємства, організації та інші юридичні особи, які складаються з материнського (холдінгового) підприємства та дочірніх підприємств і складають консолідований Звіт про фінансові результати відповідно до П(С)БО 20.

Звіт про фінансові результати – це звіт про доходи і витрати, а також про прибутки і збитки від діяльності підприємства. При цьому доходи і витрати відображаються у ньому за видами діяльності.

Форма N 2 складається наростаючим підсумком з початку року. Як ми вже відзначали вище, доходи і витрати показуються в ній розгорнуто - на кожний вид діяльності, за винятком доходів і витрат від надзвичайної діяльності, результат від здійснення якої відображається згорнуто.

Показники, що характеризують непрямі податки, вирахування з доходу, собівартість, витрати і збитки, наводяться в дужках.

Розділ 1 "фінансові результати"

Перший показник у формі N 2, який відображається за рядком 010, це дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Він являє собою загальний дохід (виручку) від реалізації продукції, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів і сум непрямих податків (ПДВ, акцизний збір, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування тощо), включених у ціну продажу.


 
 

Цікаве

Загрузка...