WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк в будiвництвi - Дипломна робота

Облiк в будiвництвi - Дипломна робота

матеріальні затрати ;

витрати на оплату праці;

відрахування на соціальні заходи ;

амортизація ;

інші операційні витрати.

Облік витрат на будівельно-монтажні роботи

Облік витрат будівельної організації забезпечує формування повної, достовірної інформації для визначення виробничої собівартості робіт і витрат періоду, понесених під час виконання будівельно-монтажних робіт, а також виробництва продукції та надання послуг підсобними виробництвами будівельної організації,не виділеними на окремий баланс. Організація обліку витрат передбачає:

єдиний підхід до відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій;

розроблення облікової номенклатури об'єктів калькулювання ;

застосування типових форм первинних документів.

У додатку М наведена типова кореспонденція рахунків з обліку витрат будівельно-монтажних організацій, у якій з метою зближення бухгалтерського та податкового обліку на окремих субрахунках, аналітичних рахунках пропонується здійснювати облік, які включаються або не включаються до валових витрат у податковому обліку. Такий порядок відображення господарських операціях на рахунках бухгалтерського обліку дозволить одночасно отримати відповідну інформацію для заповнення як фінансової звітності (ф. 2 "Звіт про фінансові результати "), так і Декларації про прибуток підприємства. До витрат за будівельним контрактом згідно з П(С)БО 18 включаються витрати за період від дати укладення будівельного контракту до дати завершення цього контракту .

Облік витрат на виконання будівельно-монтажних робіт ведеться на субрахунку 231 "Основне виробництво" рахунка 23 "Виробництво" безпосередньо в журналах 5, 5А (у випадку використання будівельними організаціями рахунків класу 8 ) або машинограмах, які їх замінюють, у яких об'єднані аналітичний і синтетичний обліки витрат, а також відображається вартість робіт, виконаних власними силами будівельної організації, і вартість робіт, прийнятих від субпідрядних організацій. На субрахунку "Основне виробництво" в журналах 5, 5А витрати групуються відповідно до визначених об'єктів калькулювання. Ватрість реалізованих БМР, виконаних власними силами, списується в кінці місяця записом Дт 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг" Кт 231 "Основне виробництво". Вартість робіт, прийнятих від субпідрядних організацій, за мінусом ПДВ ( у випадку його наявності ) відображається записом Дт 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" Кт 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" до 01.01.2002р., а після цієї дати згідно з П(С)БО 18- Дт рахунка 231 "Основне виробництво" і Кт рахунка 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" .

Витрати допоміжних підсобних виробництв облічуються на окремих аналітичних рахунках до субрахунка 232 "Допоміжні виробництва" в журналах 5, 5А, листках-розшифровках або в машнограмах, які їх замінюють, у розрізі видів цих виробництв або видів їх продукції.

Фактичні витрати на будівельно-мотажні роботи групуються за статтями витрат . Прямі витрати (матеріали, основна заробітна плата робітників, додаткова заробітна плата робітників, відрахування на соціальні заходи, втрати від браку, інші прямі витрати ) щомісячно відносяться на окремі об'єкти калькулювання за прямими ознаками згідно з первинними обліковими документами . Уся первинна документація складається з обов'язковим кодуванням, що забезпечує облік за статтями витрат і за об'єктами калькулювання . Первинні документи складаються на момент здійснення операцій, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Вартість використаних матеріалів, будівельних конструкцій включається у собівартість будівельно-монтажних робіт з кредиту аналітичних рахунків 2010 "Матеріали" і 2011 "Будівельні конструкції" субрахунка 201 "Сировина і матеріали", вартість продукції підсобних виробництв - з кредиту рахунка 232 "Допоміжні виробництва", а вартість послуг виробничого характеру, наданих сторонніми організаціями, - з кредиту рахунка 63 "Розрахунки з постачальками і підрядниками".

Облік матеріалів, будівельних конструкцій здійснюється згідно з П(С)БО 9 "Запаси" за первісною вартістю з використанням таких видів оцінок при відпуску запасів у виробництво, продажу чи іншому вибутті:

ідентифіковані, собівартості відповідної одиниці запасів;

середньозваженої собівартості ;

собівартість перших за часом надходження запасів (ФІФО);

собівартість останніх за часом надходження запасів (ЛІФО);

нормативних затрат;

ціни продажу.

Фактична собівартість будівельно-монтажних робіт, які виконуються власними силами будівельної організації, що належить до незавершеного будівельного виробництва, облічується на окремому рахунку субрахунка 231 "Основне виробництво". Виконані субпідрядними організаціями роботи, прийняті й оплачені генеральним підрядником, до їх здачі замовнику підлягають обліку в договірних цінах на спеціальному аналітичному рахунку субрахунка 231 "Основне виробництво" і не включаються у собівартість будівельно-монтажних робіт генерального підрядника. Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати, які є витратами періоду, облічуються відповідно на рахунках 92,93,94 і списуються в кінці місяця безпосередньо на зменшення фінансових результатів у дебет рахунка 79 "Фінансові результати". Відповідно до П(С)БО 18 до витрат періоду відносяться ще й витрати на утримання .

Податок на прибуток облічується на рахунку 98 аналогічної назви, є витратами будівельної організації, але він не зменшує бухгалтерський прибуток до оподаткування у формі звітності № 2 "Звіт про фінансові результати", а впливає лише на загальний результат від звичайної діяльності та чистий прибуток .Облік надзвичайних витрат ведеться на рахунку 99 "Надзвичайні витрати" . До таких витрат відносяться втрати і витрати, пов'язані з подіями або операціями, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вони повторюватимуться періодично або в кожному звітному періоді . За дебетом рахунка відображається сума визнаних витрат, за кредитом – списання на рахунок 79 "Фінансові результати". До витрат від надзвичайних подій відносяться як прямі втрати за наслідками цих подій, так і витрати на здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням та ліквідацією таких наслідків (відшкодування, сплата стороннім організаціям, заробітна плата працівників, зайнятих на відновлювальних роботах, вартість використаних сировини та матеріалів тощо).

  • Рахунок 99 "Надзвичайні витрати" має такі субрахунки:

  • 991 "Втрати від стихійного лиха"

  • 992 "Втрати від техногенних катастроф і аварій"

  • 993 "Інші надзвичайні витрати"

На субрахунку 991"Втрати від стихійного лиха" ведеться облік втрат від стихійного лиха (повінь, землетрус, град тощо). На субрахунку 992 "Втрати від техногенних катастроф і аварій" ведеться облік втрат, понесених підприємством у результаті техногенних катастроф і аварій, що сталися на самому підприємстві чи на іншому підприємстві. На субрахунку 993 "Інші надзвичайні витрати" ведеться облік втрат від інших надзвичайних подій.

Всі витрати будівельного підприємства поділяються на такі, що включаються до собівартості будівельної продукції та ті, що відносяться до витрат періоду.

При обліку виробничих витрат у будівництві важливе значення має вибір об'єктів обліку та об'єктів калькулювання. Можливі об'єкти калькулювання будівельного субпідрядного підприємства відображені на рис. 2.3.2.

Об'єкти калькулювання вбудівництві

В залежності від особливостей технологічного процесу, характеру робіт

Сукупність виконаних робіт за будівельним контрактом

Етап, конструктивний елемент робіт , послуг

Однаковий вид робіт, послуг

Періодично повторювані, послідовні роботи

Сукупність будівельних робіт

Будівельний об'єкт в цілому (наприклад, будівництво житлового будинку від нульового циклу до його здачі )

Готова частина однакового виду продукції, що повністю закінчена у звітному періоді (наприклад, земляне полотно дороги)

Рис.2.3.1. Об'єкти калькулювання у будівництві [48.569].

У генпідрядника калькуляційним об'єктом є весь пусковий комплекс, окрема черга підприємства або будівельний об'єкт .В будівництві використовуються показники кошторисної, планової (розрахованої будівельним підприємством з урахуванням конкретних умов ) і фактичної (реально сформованої на будівельному майданчику) собівартості будівельно-монтажних робіт. До виконання будівельно-монтажних робіт складається проект, який крім технічної документації містить економічну частину –кошторис, який є розрахунком собівартості будівництва об'єкту на основі встановлених норм .

Кошторисна вартість – це сума кошторисної собівартості та кошторисного прибутку (планових накопичень).Таким чином, собівартість замовлення (проекту) оцінюється ще до початку робіт .Вона є базою для розрахунку планової собівартості і дозволяє будівельному підприємству прогнозувати рівень своїх майбутніх витрат, а замовнику оцінити межі (максимальну вартість об'єкту).


 
 

Цікаве

Загрузка...