WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення прогнозування податкових надходжень - Дипломна робота

Удосконалення прогнозування податкових надходжень - Дипломна робота

діяльності.- К.: Україна, 1994.- 454с.

54-Жюль К.К., Сиволюб Ю.В. Информация, общественные науки,

управление (фйлософско-экономический анализ У АН Украины,

секция общественных наук.-К.; Наукова думка,1991.-248с.

55.3авадський Й.С. Менеджмент: Managament.- T.I.- К.: Украшсько-

фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997.- 543с.

56.Иванов Ю.Н. Теория информационных объектов и системы управления базами данных.- М.: Наука, 1988.- 232с.

57.Информатика/ Под ред. Н.В. Макаровой.- М.: Финансы и статистика, 1997.- 768с.

58.Информационные технологии в маркетинге: Учебник для вузов/ Г.А. Титоренко, Г.Л. Макарова, Д.М. Дайнтбегыв та др.; Под ред. Проф. Г.А. Титоренко-М: ЮНИТИ- ДАНА, 2000.-335с.

59.Информационные системы в экономике: Учебник/ Под ред. Проф. В.В.Дика,- М.: Финансы и статистика, 1996.- 272с.

60.Карминский A.M., Нестеров П.В. Информатизация бизнеса.- М.:

Финансы и статистика, 1997.- 416с.

61.Колесник А.П. Компьютерные системы в управлении финансами. -М.: Финансы и статистика, 1994,- 312с.

62.Концепція інформаційного забезпечення структурних підрозділів органів управління./ Ревін В.А.- Київ, 1998.- 30с--( Преп-/ АН України. Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова; 98-2 ).

63. Компьютерные технологии обработки информации: Учеб. Пособие/ С.В.Назарова.- М.: Финансы и статистика, 1995.- 248с.

64. Ланкастер Ф. Информационно-поисковые системы.- М.: Мир, 1972.-310с.

65. Лемішевський Г. Проблеми створення глобальної мережі автоматизованої системи збору та обробки інформації в структурах Адміністрації Президента України// Вісн, Укр. Академії держ. упр. при Президентові України.-№3.-1996.- С.159-177.

66. Литвин І. Інформаційні процеси в управлінні.- Тернопіль: Економічна думка, 1998.-З 03с.

67.Машкаров Ю., Мостовий Г., Васильчук В. Проект центру інформаційних технологій Харківського філіалу Української Академії державного управління при Президентові України// Вісн. Укр. Академії держ. упр. при Президентові Украши.- №2.-1996.- С.194-198.

68. Мельников А. Ф. Аналіз потреб у професійному навчанні державних службовців// Вісн. УАДУ.- 2000.- №3,- С.426-432.

69.Мельников О.А. Функціональний аналіз в органах державної влади// Вісн. УАДУ.-2001.-№1.-С.41-50.

70.Мескон М, Альберт М., Хедоурин Ф. Основи менеджмента: Пер. С англ. М.: Дело,1992.- 702с.

71.Новая технология й организационные структуры/Под ред. Пиннингеа И. Пер. С англ. - М.: Экономика, 1990. - 221 с.

72.Паньчишин Б.Н., Гриценко В.И. Информационная технология: вопроссы развития и применения.- Киев: Наукова думка, 1988.- 272с.

Голові державної податкової адміністрації в Тернопільській області

Пирогу І.М.

В процесі написання магістерської роботи на тему "Удосконалення прогнозування податкових надходжень з застосуванням автоматизованих баз даних" було проведено дослідження механізму прогнозування доходів бюджету, яке здійснюється відділом прогнозування податкових надходжень та економічного аналізу ДПА в Тернопільській області. В результаті проведеного дослідження було виявлено, що відділом здійснюється прогнозування надходжень на основі розрахунків які запропоновані ДПА України. Як свідчить практика недоліками цих розрахунків є:

  • при прогнозуванні на наступний рік, яке здійснюється у листопаді місяці, ще невідомі точні дані звітного року, які потрібні для розрахунків;

  • практично відсутня методика прогнозування на короткі періоди (місяць, квартал).

  • зовсім не прогнозуються надходження податків і платежів від крупних платників податків, питома вага надходжень яких, особливо на районному рівні, є значною.

Саме з вирішенням останньої зазначеної проблеми можна вирішити усі інші. Так знаючи прогнозну суму надходжень від кожного платника можна сумувати їх і отримати прогнозні суми по певному району, області, галузі, формі власності.

З метою удосконалення прогнозування надходжень та аналізу використання бази оподаткування для використання в роботі відділів прогнозування податкових надходжень та економічного аналізу пропонується автоматизований розрахунок бази оподаткування, методика впровадження та практичноого застосування якого додається.

Слухач професійно-освітньої

програми підготовки магістрів

державного управління Кацюбка Т.М.

Методичні рекомендації

по впровадженню та практичному застосуванню

автоматизованого розрахунку бази оподаткування

Предметом аналізу податкових поступлень та основою для їх прогнозування є податкова база і її складові елементи, зокрема динаміка об'ємів виробництва продукції промисловості і інших галузей народного господарства, індекс цін, прибуток, рівень оплати праці, зміни кількісного і якісного складу підприємств та інші фактори. На практиці, як правило, особлива увага податкової бази основних податків – податку на додану вартість, податку на прибуток, прибуткового податку з громадян.

Кожний вид податку має свою податкову базу, якій у відповідності з діючим податковим законодавством властиві певні особливості. Ряд складових податкової бази окремого податку одночасно входить до складу податкової бази інших видів податків, як, наприклад, фонд оплати праці, будучи основою податкової бази прибуткового податку з громадян, частково входить в склад податкової бази податку на додану вартість.

Правильне визначення податкової бази являється визначальним моментом для повноти нарахування податків по відповідних об'єктах оподаткування.

В якості основних показників наведеного обрахунку бази оподаткування взяті показники розмірів нарахування та сплати податків та зборів. По податках і зборах, по яких проводиться нарахування для забезпечення порівняльності, розміри нарахувань приймають рівними розмірам сплати податків. Додатковими показниками, як для розрахунку бази оподаткування, так і для оцінки ефективності її використання, служать показники недоїмки і переплат по платежах до бюджету відповідно на початок звітного періоду і на кінець. Ці показники служать основою розрахунку бази оподаткування за звітний період (місяць, квартал, рік тощо) в цілому по інспекції, галузі та по кожному платнику зокрема. Порівняння розрахункової бази оподаткування з доведеними прогнозними дає можливість оцінити ступінь напруженості доведеного завдання, а порівняння з фактичними поступленнями за відповідний період минулого року - динаміку росту (зниження) поступлень платежів до бюджету.

Врахування допоміжних показників (недоїмки, переплати) дозволяє характеризувати їх вплив на фактичні поступлення за звітний період. Можливості аналітичної роботи в цьому аспекті є досить широкими. Оцінку ефективності використання бази оподаткування можливо здійснювати не тільки загалом по інспекції, але і в розрізі галузей народного господарства, видів діяльності, конкретному платнику. Разом з цим, суттєвим недоліком такого аналізу є те, що розрахункові бази оподаткування визначаються за звітний період, тобто тоді, коли проведені всі розрахунки з бюджетом і залишається лише констатувати факт сплати та оцінити рівень використання бази оподаткування за період, який вже пройшов.

Внаслідок цього, можна лише врахувати допущені недоліки, але не дозволяє управляти поступленнями в поточному періоді. За таких умов можливості оперативного аналізу є обмеженими. Відповідальні завдання, визначені для Державної податкової адміністрації України Законом України "Про Державний бюджет України на 2001 рік", вимагають чіткої скоординованої організації роботи всіх структурних підрозділів податкової служби.

Нові підходи в податковій політиці і стратегії організації роботи податкових органів на 2001 рік визначені наказами ДПА України від 25 грудня 2000 року №661 "Про мобілізацію надходжень до бюджету у 1 кварталі 2001 року" та від 5 квітня 2001 року №151 "Про мобілізацію надходжень до бюджету у ІІ кварталі 2001 року"

Основні завдання цих наказів:

- максимально повне використання наявної податкової бази для надходжень;

- забезпечення надходжень у відповідності з подекадним алгоритмом;

- дотримання мінімальних нормативів сплати нарахованих платежів;

- зниження абсолютної суми та недопущення новоствореного податкового боргу;

- формування нормативного балансу показників роботи;

- комплексна оцінка досягнутих результатів роботи.

Нормативні показники надходжень платежів до бюджетів затверджуються наказами по обл. ДПА на відповідний період:

- мінімальні нормативи сплат платежів до бюджету, що нараховуються;

- нормативи скорочення податкового боргу;

- нормативи скорочення новоствореного податкового боргу.

Аналіз забезпечення нормативів сплати та виконання прогнозних показників проводиться в окремих таблицях до Зведеного і до Державного бюджетів.

Порядок розрахунку нормативної податкової бази.


 
 

Цікаве

Загрузка...