WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення прогнозування податкових надходжень - Дипломна робота

Удосконалення прогнозування податкових надходжень - Дипломна робота

 • На ряду з інформаційним забезпеченням аналізу податкових надходжень актуальним є питання аналізу податкової бази. Це проблема також пов'язана з інформаційним забезпеченням. Частина інформаційного забезпечення здійснюється через податкові декларації. Однак в силу частих змін податкових декларацій, а також трудностей пов'язаних з тим, що інформація з них переноситься вручну, а податкові декларації, зокрема податку на прибуток є настільки об'ємною, що використання її для потреб аналізу робить її малопридатною.

  Інформація органів державної статистики, та інших органів державного управління в силу їх недостатньої організації часто подається із значним заниженням. Наприклад, зведені дані про об'єкт реалізації формується місячним запізненням.

 • Аналіз діючої практики прогнозування надходжень є надзвичайно трудомістким. До того ж він здійснюється без належної ув'язки з показниками бази оподаткування. Значна частина показників бази оподаткування як об'єм реалізації продукції, об'єм виробництва тощо, не відповідають діючій системі оподаткування. Самі об'ємні показники, в силу давно застарілої і не оправданої системи їх обліку не відповідають реальному стану речей і не забезпечують необхідної відповідності з розміром сплачених податків. Таке положення унеможливлює не тільки об'єктивне прогнозування надходжень, але і не дає можливості використовувати наявну інформацію для потреб оцінки рівня податкового тиску, оцінки сплати податків по галузях, регіону тощо.

 • Позитивними зрушеннями є запропоновані і втілені в практику моделі економіко-метематичного прогнозування. Запропоновані моделі прогнозу податку на додану вартість, податку на прибуток та прибутковий податок з громадян характеризують потреби в прогнозуванні значно ширші. І в першу чергу особливо актуальним є прогнозування самої бази оподаткування і на її основі прогнозування надходжень. Без реальної оцінки бази оподаткування, її динаміки, характеристики її можливостей не можливе не тільки об'єктивне прогнозування, а і в цілому ефективне функціонування податкової системи.

  Список використаної літератури

  1. Конституція України. Затверджена ВРУ 28.06.96 Xs 254/96- BP.// Відомості ВРУ. 1996.-№30.

  2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2001 рік".

  3. Закон України "Про інформацію" від 2 жовтня 1992 року// Галицькі контракти. -1996, № 47/96.

  4. Бюджетний Кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 22.03.2001 р.

  5. Закон України "Про Національну програму інформатизації" від 04.02.98 р. № 74/98-ВР (Відомості Верховної Ради України, 1999, Ns 27-28.СТ.181).

  6. Постанова Кабінету Міністрів України від 2000 р . № 1128/123 "Про затвердження Порядку формування та виконання галузевої програми і проекту інформатизації".

  7. Проект постанови Верховної Ради України "Про завдання національної програми інформатизації на 2001 -2003 роки".

  8. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.98 р. № 121. Про затвердження переліку обов'язкових етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації систем і засобів автоматизованої обробки та передачі даних.

  9. Положення Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 26.10.1999 р. № 107. Про порядок організації та супроводження виконання робіт за контрактами на створення (передачу) науково-технічної продукції у сфері зв 'язку та інформатизації.

  10.Скрипник А. Динаміка податкових надходжень та їх прогноз за допомогою моделі ARIMA // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. Ірпінь: Академія ДПС України, 2000.  с.75-76

  11.Буров С. Комп'ютерні мережі. -Л.: БАК, 1999. - 357 с.

  12.Кулаков Ю.А,, С.В.Омелянский. Компьютерные сети. Вибор,

  установка, использование и администрирование / Навчальний

  посібник -К.; Юниор, 1999. - 527 с.

  1З. Оливер В.Г., Оливер Н.А. Компьютерные сети. Учебник / Перекл. з

  англ.. -С-П.: Питер, 2001. - 678 с.

  14. Н.Квин Л., Рассел Р. Fast Ethernet / Перекл. з англ.. -К.: BHV, 1999. -15ст.

  15.Т.Оглтри. Модернизация и ремонт сетей. / Перекл. з англ.. -М.;

  Вильяме, 2000. - 821 с.

  І6.Пресс Б., Пресс М. Ремонт и модернизация ПК. / Перекл. з англ.. –

  М.:Вильяме, 2000. - 640 с.

  17.Корп Д. Хитрости Windows 98 для профисионалов. Перекл. з англ.. -С-П.: Питер, 2001.-735 с.

  18.Мангер В. "Изюминки" Windows 98 // Компьютеры + Программы. -1999, -№3.

  19.Бернер Т. Windows 98 Second Edition Дверь в Internet // Чип. - 1999, -№10.

  20.Кравчук С. Настройка оборудования в Windows NT //Чип CD. - 1999, -№ 8. 9.

  21.Денисов А., Вихарев И., Белов А. Интернет. Самоучитель. -С-П.:

  Питер, 2000. - 653 с.

  22. Инциклопедия Интернет, под редакцією Мелихова Л. -456с. 23 .Данько О. Моя Internet - это... (персонализация - новый этап развития всемирной сети). // Чип. - 2000, -№ 9.. -С-П.: Питер, 2001.

  24.Федяй В.П Корпоративные сети и реляционные БД // СУБД. - 1995. -№4.-с. 50-57; -415с.

  25.Карпова Т. Базы данных. Модели, разработка, реализация. . -С-П.:

  Питер, 2001.-289 с.

  26.Хелд Д. Где же этот хваленый универсальный сервер. // ComputsrWorid. - 1997. - № 21. с. 13 - 14 с.

  27.Андрушків Б.М. Основи теорії і практики управління.- Львів: Світ, 1993.-204с.

  28.Андрушків Б.М., Кузьмін О Є. Основи менеджменту.- Львів: Світ, 1995.-296с.

  29.Асонов Г.Ф., Желтан Т.А. Информация в современном мире.- К., 1991.-38С.

  30.Блюменау Д.И. Информация и информационный сервис.- Л.: Наука,

  1989.- 190с.

  ЗІ.Саченко А., Возняк С. Інтеграційні стратеги розвитку інформаційнихресурсів вищих навчальних закладів - Тернопіль: Економічна думка, 2000.

  32. Богатырев Р.Х. Основы делопроизводства в государственном аппарате. Учебное пособие.- Казань, Из-во Казанского Университета, 1989.-183с.

  33.Бриллюэн Л. Наука и теория информации.- М.: Физматгиз,1960.-258с.

  34.Быков В., Мартынов А. Экономико-математические модели

  управления в образовании.- Томск.: Из-во Томск. Ун-та, 1988.-200с.

  35,Введение в информационный бизнес: Учеб. Пособие/ О.В.Голосов,

  С.А.Охрименко, А.В.Хорошилов и др.; Под ред. В.ПТихомирова,

  А.В.Хорошилова.- М.: Финансы и статистика, 199б.-240с.

  Зб.Верлань А.Ф., Широчин В.П. Информатика и ЭВМ.- К.: Техніка,

  1987.-167С.

  37.ВеріпининО.Є. Компьютер для менеджера- Учебное пособие.- М.:Высшая

  школа, 1990.-240с.

  38.Вес-нинВ.Р. Основы менеджмента.-М.: Триада, ЛТД, 1996--384с

  39.Використання MS Ехсеїпри прийнятті рішень.: Метод. Реком./ Уклад.

  А.М.Панчук.-К.: Вид-во УАДУ, 2000.-84е.

  40.Ворон В., Гребешок М., Медведев В., Ющенко М. Основи обробки інформації в державному управлінні: Звіт з опанування досвіду Німеччини у сфері державного управління. Асоціація випускників ЩУС-УАДУ-магістрів державного управління Програма "ТРАНСФОРМ".-BONN-BRUEHL-KIEW.-К.,1997.-43с.

  41.Гажієнко Г. Деякі аспекти інформаційного забезпечення органів державної влади ( на обласному рівні )// Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України.- №1.-2000.-С.407-412.

  42.Гейман Л.М. Этапы развития информатики как системы знаний// Микропроцесорные средства и системы, №ЗД989.-С.З1-34.

  43.Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник.- М.: Банки и биржи, Юнити, 1994.-685С.

  44.Глухов В.В. Основы менеджмента.- Санкт-Петербург: Специальная литература, 1995.-327с.

  45.Глушков В.М. Основы безбумажной технологии.- М,: Наука, 1982.-552с.

  46.Голдман С. Теория информации." М.; Из-во иностр. Лит., 1957.-446с.

  47.Головне управління державної служби України. Державна служба, графічні'матеріали до навчальних елементів магістерської програми підготовки державних службовців. Посібник для викладачів, магістрів та державних службовців,- Луганськ, 2000.

  48.Грьщик В.В. Информационные технологии и системы: состояние и перспективы.// Проблемы управления и информатики.- №2.- 1997.-С.5.

  49.Дейт К. Введение в системы баз данных.- М., Мир, 1980,-463с.

  50.Державне управління: теорія і практика. За загальною редакцією доктора юридичних наук, проф. Авер'янова В.Б.-К.: Юрінком Інтер, 1998.432с.

  51.Дзюндзюк В.Б. Фактори ефективної роботи органів виконавчої влади:

  експертна оцінка/7 Актуальні проблеми державного управління.-

  2000.-№1.-С.69-75.

  52-Жигалов И.Т. Основи менеджменту і управлінської діяльності:

  Підручник.-К.: Вища школа,1994-224с.

  53.Жмальов В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...