WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення прогнозування податкових надходжень - Дипломна робота

Удосконалення прогнозування податкових надходжень - Дипломна робота

Розрахунок державного мита проводиться на базі фактичних надходжень за ряд минулих періодів, з урахуванням зміни неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, даних отриманих від нотаріальних контор, арбітражних судів та селищних Рад народних депутатів по здійснених нотаріальних діях. Для здійснення розрахунків складаються розрахункові аналітичні таблиці довільної форми динаміки надходжень за ряд минулих періодів окремо по надходженнях до місцевого та державного бюджетів.

При розрахунку плати за землю за базу оподаткування слід вважати площі земельних ділянок, що є у власності або в користуванні на умовах оренди. Для проведення розрахунку плати за землю необхідно отримати у регіональному відділенні Державного комітету по земельних ресурсах дані про площі земельних угідь регіону за використанням та їх грошову оцінку. На основі отриманих даних від Держкомзему, застосувавши встановлені законодавством ставки плати за землю, визначити обсяги плати за землю окремо по категоріях земель. Узагальнено обсяг плати за землю, якщо встановлена грошова оцінка землі, розраховується за формулою:

Пз = Пзд  Го  Сп,

де Пзд - площа земельної ділянки, що оподатковується, га;

Го - грошова оцінка 1 га землі, грн.;

Сп - ставка земельного податку.

Плата за землю у населених пунктах, для яких грошова оцінка земельних ділянок не встановлена, визначається за формулою:

Пз = Пзгнп  Спс  К пм,

де Пзгнп - обраховувана площа землі населеного пункту, що за чисельністю населення відноситься до конкретної групи, визначеної статтею 7 Закону України "Про плату за землю", тис. кв. м. або кв. м.;

Спс - середня ставка податку в грн. за 1 кв. м.;

Кпм - підвищуючий коефіцієнт, що застосовується для розрахунку плати за землі у містах Києві, Сімферополі, Севастополі та обласного підпорядкування згідно статті 7 Закону України "Про плату за землю".

Плата за земельні ділянки, що надані для підприємств промисловості, транспорту, зв'язку та іншого призначення справляється у розмірі 5 відс. від грошової оцінки одиниці площі ріллі по області:

Пзп = Пзп  Гор  0,05,

де Пзп - площа земельної ділянки , що оподатковується, га або тис. га;

Гор - грошова оцінка одиниці площі ріллі по області, грн. за 1 га.

При підрахунках загальної суми надходжень по платі за землю необхідно врахувати перехідні платежі минулого та майбутнього періодів (плюс перехідні минулого року, мінус перехідні майбутнього) і врахувати надходження сум реструктуризованої заборгованості по платі за землю згідно графіку погашення реструктуризованої заборгованості. Крім того, необхідно враховувати суми пільг, що надаються відповідно до Закону України "Про плату за землю", Закону України про державний бюджет на прогнозований період (рік), місцевими органами самоврядування.

При розрахунку податку на промисел базою оподаткування є прогнозована вартість товарів за ринковими цінами, що можуть зазначатися у своїх деклараціях громадянами, які подаються до державної податкової інспекції. Обрахунок бази оподаткування та прогнозування податку на промисел здійснюється на підставі Декрету Кабінету Міністрів України "Про податок на промисел", інших законодавчих і нормативних актів законодавчої та виконавчої влади України. Розрахунок сум надходження податку на промисел ведеться експертним шляхом в розрізі територіальних одиниць, виходячи з фактичних надходжень ряду звітних періодів, темпів росту за звітний період, розміру мінімальної заробітної плати.

За базу оподаткування при розрахунку плати за спеціальне використання водних ресурсів приймаються обсяги використання води. Обрахунок бази оподаткування та прогнозування надходження плати за спеціальне використання водних ресурсів базується на постанові Кабінету Міністрів України від 8.02.97. № 164 "Про встановлення нормативів плати за спеціальне використання водних ресурсів" та від 8.02.94р № 75 "Про затвердження Порядку справляння плати за спеціальне використання прісних водних ресурсів" (зі змінами і доповненнями), "Інструкції про порядок обчислення і сплати платежів за спеціальне використання водних ресурсів" (зі змінами та доповненнями) та нормативних документів з цього питання інших органів державної виконавчої влади. Обсяги використання води отримуються від служб Мінекобезпеки та Держводгоспу регіону та у разі необхідності безпосередньо від платників. Розрахунковий середній норматив плати за 1 куб. м з урахуванням пільгових коефіцієнтів розраховується на базі даних надходження плати за воду за ряд минулих періодів шляхом віднесення фактичних надходжень за минулий період до обсягів фактично спожитої води за цей же період. Враховуючи специфіку справляння плати за воду з підприємств гідроенергетики сума плати по цих підприємствах розраховується окремо. При розрахунку кінцевої суми надходження плати за воду у прогнозному періоді необхідно врахувати сальдо перехідних платежів, та надходження сум реструктуризованої податкової заборгованості по платі за воду.

За базу оподаткування збору до Державного інноваційного фонду приймаються обсяги реалізації товарів (послуг, робіт), суми торговельної або збутової націнки (надбавки) на реалізовані товари - у торговельній, посередницькій, постачальницько-збутовій, валового доходу - у банківській та страховій сферах діяльності. Обрахунок бази оподаткування та прогнозування надходжень збору до Державного інноваційного фонду здійснюється на підставі Постанови Кабінету Міністрів України "Про створення Державного інноваційного фонду"(зі змінами та доповненнями), Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік", інших законодавчих та нормативних актів органів законодавчої та виконавчої влади України. Відповідно до статті 15 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" розрахунок Збору по суб'єктах підприємницької діяльності незалежно від форм власності проводиться як відрахування у розмірі 1 відсотка від обсягу реалізації продукції (робіт, послуг), зменшеного на суму податку на додану вартість та акцизного збору. По платниках Збору, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, розрахунок проводиться з обсягу реалізації (виручки) продукції власного виробництва, зменшеного на суму податку на додану вартість і акцизного збору. По торговельній, посередницькій і постачальницько-збутовій діяльності Збір розраховується від суми торговельної або збутової націнки (надбавки) на реалізовані товари, а у банківській і страховій сферах діяльності - від суми валового доходу.

Обрахунок бази оподаткування та прогнозування надходжень місцевих податків і зборів здійснюється на підставі Закону України "Про місцеві податки і збори" (зі змінами і доповненнями). Розрахунок надходжень місцевих податків і зборів проводиться на основі фактичних надходжень за ряд минулих періодів, даних про наявність платників, змін неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, ставок оподаткування. Для цього розробляються накопичувальні аналітичні таблиці довільної форми, динаміки надходжень за ряд минулих періодів, змін структури платників, індексу змін ставок оподаткування і т. ін.

2.3. Економіко-математичні методи прогнозування податкових надходжень.

За останні роки методи моделювання економіки розроблялися дуже інтенсивно. Вони будувалися для теоретичних цілей економічного аналізу і для практичних цілей планування, і прогнозування. За змістом моделі економіки об'єднують такі основні процеси: виробництво, планування, управління, фінанси і т.д. Проте у відповідних моделях завжди акцент робиться на який-небудь один процес (наприклад, процес прогнозування), тоді як всі інші пропонуються в спрощеному виді.

У літературі, присвяченій питанням економіко-математичного моделювання, у залежності від врахування різноманітних чинників (часу, засобів його уявлення в моделях; випадкових чинників і т.п.) виділяють, наприклад, такі види моделей:

1. статистичні і динамічні;

2. дискретні і неперервні;

3. детерміновані і стохастичні.

Якщо ж розглядати характер методу, на основі якого будується економіко-математична модель, то можна виділити два основних типи моделей:

- математичні;

- імітаційні.

Розвиток першого напрямку у світовій і вітчизняній науці пов'язано з такими іменами, як Л.Н. Канторович, Дж.Ф. Нейман, В.С. Немчинов, Н.А. Новожилов, Л.Н. Леонт'єв і багато хто інші.

З ростом часового горизонту збільшується різноманітність варіантів перспективного розвитку економіки і зростає число ступенів свободи для вибору оптимальних рішень, оскільки зменшується вплив обмеженості ресурсів, неминуче що визначається попереднім розвитком. Проте з ростом часового горизонту чинник випадковості також починає грати усе зростаючу роль. На думку Ю.Н. Черемних, "укрупнена номенклатура динамічних моделей регламентується в першу чергу якістю інформаційного забезпечення. Перехід до такої номенклатури для скорочення розмірності може бути продиктований недостатньо потужним алгоритмічним і машинним забезпеченням". Для пошуку оптимальних траєкторій динамічних народногосподарських моделей використовуються як кінцеві, так і неперервні методи, запропоновані для рішення задач математичного програмування. Велике теоретичне і прикладне значення динамічних моделей стимулювало багатьох авторів на розробку спеціальних методів пошуку оптимальних траєкторій. Запропоновані методи враховують явно або не явно блокову структуру обмежень динамічних моделей і будуються звичайно без урахування конкретних особливостей оптимальних траєкторій.


 
 

Цікаве

Загрузка...