WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Фінансова, податкова та статистична звітності - Курсова робота

Фінансова, податкова та статистична звітності - Курсова робота

33

ПЛАН

Вступ

 • Правове забезпечення порядку складання та подання фінансової звітності.

 • Правове забезпечення порядку складання та затвердження податкової та статистичної звітності.

  Висновок

  ЗМІСТ

  Вступ 4

  1. Правове забезпечення порядку складання та подання фінансової звітності 7

  2. Правове забезпечення порядку складання та затвердження податкової та статистичної звітності 20

  Висновок 27

  Використана література 29

  Додатки.............................................................................................................35

  Вступ

  Згідно з Конституцією України основні права громадян нашої країни підкріплені державним фінансуванням охорони здоров'я, освіти, культури та ін. Загальновідомо, що на утримання шкіл, музеїв, вищих навчальних закладів, лікарень, науково-дослідних установ, органів управління щорічно з Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів направляються значні кошти. Так, відповідно до Закону України „Про державний бюджет України на 2002 рік" передбачалося фінансування з бюджету соціальної сфери, тобто із загальної суми видатків 244.817.739 тис. грн. на соціальний захист та соціальне забезпечення направилося 1566425 тис. грн., охорону здоров'я – 704000 тис. грн., культуру і мистецтво – 159067 тис. грн. Отже, тільки на вказані напрями в бюджеті передбачалося 18% загальної суми видатків.

  Усі державні установи, видатки яких у межах затверджених кошторисів покриваються коштами Державного бюджету, мають назву бюджетних.

  Бюджетні установи і організації - це установи та організації невиробничої сфери, які для здійснення своєї діяльності одержують кошти з Державного бюджету.

  У процес функціонування бюджетних установ та організацій виникає потік розбіжної інформації про їх діяльність, включаючи ті чи інші види обліку. Одночасно із внутрішньою потребою та вимогами управління створюється великий пласт зовнішньо статистичної, податкової, організаційної звітності, важливе місце в якій посідає бухгалтерська звітність. Користувачами бюджетної звітності є працівники, дійсні та потенційні інвестори, кредитори, постачальники, уряд та урядові організації, громадськість та інші заінтересовані особи.

  Приступивши до виконання даної курсової роботи було поставлено за мету дослідити правове забезпечення звітності та формування ряду пропозицій по вдосконаленню діючих положень для гармонізації з основними принципами та вимогами міжнародних стандартів.

  Об'єктом роботи є дослідження звітності, яка подається суб'єктами, що фінансуються з бюджету.

  Звітність належить до елементів бухгалтерського обліку та є завершальним етапом бюджетного процесу бухгалтерського узагальнення інформації. Тому звітність відносять до вищого етапу узагальнення інформації про виконання бюджетів.

  Предметом дослідження є порядок складання та подання бухгалтерської звітності з метою забезпечення достовірності даних про майнове і фінансове становище та результати діяльності для ефективної роботи бюджетних установ.

  Метою нормативного регулювання бухгалтерського обліку є забезпечення доступу всіх заінтересованих користувачів до неформації та звітності, яка надає об'єктивну картину фінансового становища і результатів діяльності суб'єкта господарювання. Регулюванню з боку держави підлягають аспекти бухгалтерського обліку, пов'язані з узагальненням інформації та складанням звітності, потрібної зовнішнім користувачам. Порядок, форми, строки і структура інформації та звітності для внутрішніх користувачів регулюються суб'єктом господарювання самостійно.

  Для управління необхідна не тільки бухгалтерська, а й інша інформація, яка має подаватися в компактній формі, зручній для перегляду і сприйняття людьми, які приймають управлінські рішення. Такою формою є бухгалтерська звітність.

  Особливостями бухгалтерської звітності в бюджетних організаціях є:

  • обов'язковість та державне регламентування, що випливає з характеру затвердження бюджету. Держава через Міністерство фінансів суворо регламентує склад і порядок складання звітності, терміни її подачі, розгляд та затвердження;

  • єдність форми та змісту, що дає змогу статистичного групування та зведення її показників;

  • методологічна єдність показників, яка передбачає єдині методи розрахунків однакових звітних показників, їх обов'язкове узгодження з відповідними показниками, затвердженими кошторисами та штатними розписами;

  • достовірність звітних показників, яка випливає з самої природи затвердження бюджетів усіх рівнів. Достовірність означає, що бухгалтерська звітність повинна давати вірне і повне уявлення про майновий та фінансовий стан організації, а також результати її діяльності;

  • простота, ясність, доступність та прозорість звітності, які необхідні для широкого залучення всіх працівників до управління, активізація людського фактора. Простота та ясність необхідні ще й для того, щоб не завуальовувались недоліки діяльності окремих керівників;

  • цілісність – вимога, пов'язана з необхідністю включення в бухгалтерську звітність даних про всі операції, які здійснюються організацією як юридичною особою в цілому;

  • послідовність, що закріплює на практиці поетапність процесу складання бухгалтерської звітності.

  Звітність про виконання бюджету – це метод узагальнення планових та звітних показників, приведених в таку систему, яка характеризує виконання бюджету, зобов'язань, затверджених кошторисами, за відповідний звітний період.

  1. Правове забезпечення порядку складання та подання фінансової звітності

  Фінансова звітність, згідно з Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", - це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

  Фінансова звітність по застосуванню бюджетних асигнувань, отриманих з державного бюджету, подається органам Державного казначейства, а по застосуванню асигнувань, отриманих з місцевих бюджетів – відповідно фінансовим органам райдержадміністрації, фінансовим управлінням обласних, Київської і Севастопольської міських адміністрацій.

  Установи і організації, основна діяльність яких фінансується з бюджету і які знаходяться на Казначейському обслуговуванні кошторисів, фінансову звітність узгоджують з органами Державного казначейства і представляють її органам, до сфери управління яких вони відносяться.

  Розрізняють декілька видів фінансової звітності, в основі яких лежать різні класифікаційні ознаки.

  За призначенням фінансова звітність поділяється на:

  1 Внутрішню звітність-необхідна для планування, оцінки та контролю за щоденними операціями органів фінансової системи;

  2 Зовнішню фінансову звітність складають з метою оцінки минулих та майбутніх результатів виконання Державного та місцевих бюджетів.

  За обсягом показників розрізняють:

  1.Первинну звітність, яка складається на основі даних бухгалтерського обліку органів фінансової системи;

  2.Зведену(консолідовану) фінансову звітність готують органи фінансової системи, включаючи звітність підвідомчих органів.

  За терміном складання та подання (згідно статті 58 Бюджетного Кодексу України) звітність про виконання Державного бюджету України річною, квартальною і місячною

  Річні звіти складаються за звітний рік, яким вважається період з 1 січня до 31 грудня включно. Для новоутворених установ звітним періодом є строк з дня утворення установи до 31 грудня включно, а для установ, що утворені після 1 жовтня, - з дня утворення установи до 31 грудня наступного року включно. Це не стосується організацій, створених шляхом реорганізації або на базі ліквідованих установ.

  У формах бухгалтерських звітів наводяться всі передбачені показники. У випадках не заповнення тієї чи іншої статті (рядка, графи) через відсутність активів, пасивів, операцій ця стаття (рядок, графа) прокреслюється.

  Форми звітності заповнюються в гривнях, а зведені звіти в головних розпорядників коштів – в тисячах гривень з одним десятковим знаком чорнилом, пастою кулькових ручок, на друкарських машинках, принтерах, за допомогою засобів механізації та інших способів, які забезпечили збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності та запобігли б внесенню несанкціонованих і непомітних виправлень.

  Заголовна частина форм заповнюється в такій послідовності:

  • реквізит „Установа" відображає повну назву установи, зареєстровану в установленому порядку, та її ідентифікаційний код за єдиним державним реєстром підприємств й організацій України (ЄДРПОУ);

  • реквізит „Територія" відображає назву території, де розташована установа, відповідно до системи позначень адміністративно-територіальних одиниць (КОАТУУ);

  • реквізит „Галузь" відображає вид діяльності установи відповідно до Загального класифікатора галузей народного господарства (ЗКГНГ);

  • реквізит „Орган державного управління" відображає назву органу, у віданні якого перебуває установа (якщо він є ) та якому подається бухгалтерський звіт;

  • реквізит „Контрольна сума" організаціями не заповнюється;

  • реквізит „Адреса організації" відображає повну поштову адресу установи;

  • реквізит „Кількість установ" відображає кількість фізичних осіб, що включені органом управління до зведеного балансу;

  • код відомчої класифікації видатків;

  • код функціональної класифікації видатків;

  • код економічної класифікації видатків.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...