WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Проблеми розвитку б.о. в Україні - Курсова робота

Проблеми розвитку б.о. в Україні - Курсова робота

Рис. 1. Вимоги до обсягу фінансової звітності українських підприємств, що пропонуються

Повного застосування МСБО доцільно вимагати від акціонерних товариств, акції яких допущені до лістингу на українських та зарубіжних фондових біржах. Такі товариства крім фінансової звітності повинні надавати додаткову інформацію про емітента, що вимагається відповідним регуляторним органом. Іншим суб'єктам господарювання, що оприлюднюють фінансову звітність згідно зі ст. 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", слід крім фінансових звітів надавати примітки до них відповідно до вимог усіх П(С)БО.

Інші підприємства (крім суб'єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності) повинні складати примітки в обсязі, обмеженому потребами державних органів, що узагальнюють та аналізують відповідні макроекономічні показники, насамперед Міністерство фінансів України та Держкомстат України.

Нарешті, звітність суб'єктів малого підприємництва можна було б обмежити річним Балансом і Звітом про фінансові результати. При цьому Звіт про фінансові результати доцільно складати за елементами витрат з урахуванням змін залишків запасів.

У будь-якому випадку облік, звітність та оподаткування суб'єктів малого підприємництва в Україні потребують подальшого спрощення. Без цього реальний розвиток малого бізнесу та підприємництва не можливий. Що стосується проблеми розбіжностей у підходах до обліку та оподаткування, то вона набагато ширша, ніж її трактують. Це проблема застарілого погляду на бухгалтерський облік в умовах розбіжностей інтересів різних користувачів облікової інформації. У нашій країні бухгалтерський облік традиційно розглядали як систему збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому вимірнику про наявність та рух господарських засобів і джерел їх формування через суцільне і безперервне спостереження господарських операцій. Виходячи з цього, методами бухгалтерського обліку вважались оцінка, рахунки, подвійний запис, документація, калькуляція, баланс і звітність. Періодичні дискусії з приводу кількості елементів методу бухгалтерського обліку нічого не змінювали по суті такого підходу.

Хоча в бухгалтерському обліку (на аналітичних і позабалансових рахунках) передбачалось використання негрошових (натуральних, трудових) показників, все-таки переважною сферою їх застосування оголошувались оперативний та статистичний облік.

Такий підхід фактично обмежував бухгалтерський облік рахівництвом, результати якого використовувались в основному для ретроспективного аналізу господарської діяльності та контролю за збереженням соціалістичної власності. Відповідно участь бухгалтера в управлінні підприємством була досить обмеженою, а його статус "службовця" в порівнянні з елітною категорією "інженерно-технічних працівників", до яких належав персонал планового та інших економічних відділів, е характерною ілюстрацією цього.

У міру розвитку ринкових відносин, децентралізації управління економікою спостерігається зростання потреби керівництва підприємства в своєчасній та доречній інформації, необхідній для прийняття поточних і стратегічних рішень. На цьому етапі традиційний бухгалтерський облік перестає задовольняти потреби управління підприємством. Це пов'язано з тим, що прийняття управлінських рішень стосується майбутніх подій і відповідно потребує інформації про можливі наслідки цих подій, їх вплив на майбутні результати діяльності.

Таку інформацію неможливо отримати в системі традиційного бухгалтерського обліку. Теоретично в окремій системі рахунків можна відобразити заплановані операції та скласти прогнозні фінансові звіти: бюджетний баланс, бюджетний звіт про фінансові результати тощо. Проте сучасна система управління потребує інформації про нефінансові (негрошові) показники діяльності, враховує при прийнятті рішень втрачену вигоду, широко використовує довільні формати звітності.

Неспроможність традиційного бухгалтерського обліку повністю задовольняти потреби управління підприємством на Заході свого часу призвела до виникнення нового напряму обліку, який в англомовних країнах отримав назву "управлінський облік" (management accounting). Відповідно традиційний бухгалтерський облік почали називати "фінансовим обліком" (financial accounting).

Відмінність між фінансовим і управлінським обліком обумовлена передусім відмінністю інтересів зовнішніх і внутрішніх користувачів.

ВИСНОВКИ

Протягом 1999-2000 pp. відбулися значні зміни у системі бухгалтерського обліку в Україні щодо П гармонізації з МСБО.

Нові нормативні документи з бухгалтерського обліку потребують подальшого вдосконалення та узгодження. Реформа бухгалтерського обліку не обмежується його гармонізацією з міжнародними стандартами (МСБО). Потрібна глобальна система бухгалтерського обліку, яка має забезпечити інформаційні потреби як зовнішніх, так і внутрішніх користувачів.

Оскільки у межах єдиної системи рахунків неможливо отримати всі показники, необхідні для прийняття управлінських рішень, слід переглянути зміст бухгалтерського обліку.

Глобальна система бухгалтерського обліку передбачає застосування сучасних інформаційних технологій і не обмежується грошовим вимірником, системою рахунків, подвійним записом і реєстрацією лише фактів минулого. Це система збору, перетворення та надання зовнішнім і внутрішнім користувачам надійної, доречної та своєчасної інформації про минулі та майбутні господарські операції підприємства. Задоволення інтересів однієї групи користувачів облікової інформації неможливо за рахунок обмеження інтересів інших користувачів.

Практичне застосування глобальної системи бухгалтерського обліку потребує узгодження інформаційних потреб різних користувачів і в першу чергу гармонізації податкового законодавства щодо формування звітних показників.

1. Вплив непередбачуваних чинників на кризовий стан реформованої економіки України доповнюється "шоковою терапією" регулювання розвитку бухгалтерського обліку, ігноруванням теоретико-методологічних його засад. Відмова від сформованої системи обліку супроводжується спробами створити нову, неадекватну за своїм змістом економічним відносинам, що склалися в Україні. Створювана національна система обліку копіює Англосаксонську модель. яка обслуговує зовсім іншу за якісними характеристиками економіку, не схожу з економікою України.

2. При створенні узгодженої з міжнародними обліковими стандартами національної системи бухгалтерського обліку всім учасникам реформування обліку (вченим, практикуючим бухгалтерам, працівникам регулюючих і професійних бухгалтерських організацій) не завадило б пам'ятати дві обставини:

  • здоровий консерватизм у вирішенні цієї проблеми є набагато ціннішим порівняно з поспішністю запопадливого імітування зарубіжних облікових концепцій;

  • сміливість, з якою іноді бездоказово негативно оцінюється практичний досвід вітчизняної системи бухгалтерського обліку і приймаються рішення щодо заміни її на нову, корелює з професійною некомпетентністю.

3. Практична реалізація потенціалу обліку і забезпечення ефективного використання його системи в різних галузях економічної діяльності стануть можливими лише за умови наявності на підприємствах висококваліфікованих професіоналів з бухгалтерського обліку, підготовка яких повинна передбачати фундаментальне засвоєння галузевих особливостей поведінки об'єктів бухгалтерського обліку, забезпечення більш високого рівня професійних знань з права, економічної теорії, теорії і практики бухгалтерського обліку, економічного аналізу, менеджменту, маркетингу, комп'ютеризації облікових процедур.

4. Ліміт часу, протягом якого могли прийматися рішення з регулювання бухгалтерського обліку без врахування існуючих можливостей та національних інтересів України, вичерпано. Кожному, хто займається вирішенням цієї проблеми, пора замислитися про майбутнє фінансового обліку.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бородкин А. С. "Шоковая терапия" для бухгалтерского учета // Світ бухгалтерського обліку. — 1997. — Липень.

2. Валуев Б. И. Проблемы управленческой ориентации бухгалтерского учета // Світ бухгалтерського обліку. - 1998. -Me 1.

3. Горицкая Н. Г. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в Украине с 2000 года. - К., 2000.

4. Ивашкевич В. Б. Управленческий учет в информационной системе предприятия//Бухгалтерский учет. -1999.-№4.

5. Лучко М.Р. Історія обліку: Світ та Україна, погляд крізь роки. – Тернопіль: зорепад, 1998.

6. Палий В. Ф., Палий В. В. Управленческий учет -новое прочтение внутрихозяйственного расчета // Бухгалтерский учет. - 2000. - № 17.

7. Соколов Я. В. Управленческий учет миф или реальность? // Бухгалтерский учет. - 2000. - № 18.

8. Чумаченко Н. Г. Бухгалтерский учет: прошлое, настоящее . будущее?! // Світ бухгалтерського обліку. - 1997.


 
 

Цікаве

Загрузка...