WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Проблеми розвитку б.о. в Україні - Курсова робота

Проблеми розвитку б.о. в Україні - Курсова робота

Протягом 1998-2000 років діяльність Методологічної ради з бухгалтерського обліку була спрямована головним чином на розробку, експертизу та впровадженням національних стандартів бухгалтерського обліку.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку - це нормативний документ, затверджений Міністерством фінансів України, який визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам бухгалтерського обліку (МСБО).

Розробку проектів національних стандартів бухгалтерського обліку в Україні розпочала Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ). ФПБАУ — це громадська некомерційна організація, яка нараховує більш як З 000 бухгалтерів, аудиторів та викладачів бухгалтерського обліку з 24 областей України. Зусилля ФПБАУ з розробки П(С)БО були підтримані Державною комісією із цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР), яка на початку 1997 року визначила ФПБАУ як організацію, що розробляє стандарти бухгалтерського обліку для професійних учасників ринку цінних паперів.

Важливим інструментом регламентації бухгалтерського обліку є План рахунків.

План рахунків— це систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, необхідних для відображення діяльності підприємств, організацій та установ. В Україні застосовуються чотири плани рахунків (табл. 3).

Таблиця 1

Плани рахунків бухгалтерського обліку, що застосовуються в Україні

Назва

Ким і коли затверджений

Сфера застосування

Дата введення в дію

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій

Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291

Підприємства, організації та інші юридичні особи (крім банків і бюджетних установ), а також виділені на окремий баланс філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичних осіб

У 2000 році з дати, визначеної розпорядчим документом керівника підприємства (організації)

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

Наказ Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 р. № 114

Установи та організації, основна діяльність яких ведеться за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів

1 січня 2000 року

План рахунків бухгалтерського обліку НБУ

Постанова Правління Національного банку України від 21.11.97 р. № 388

Національний банк

1 січня 1998 року

План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України

Постанова Правління Національного банку України від 21.11.97 р. № 388

Комерційні банки

1 січня 1998 року

РОЗДІЛ 4

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Минуло три роки з часу затвердження Урядом України Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО).

Згідно з цією Програмою метою реформи е:

• доведення системи бухгалтерського обліку у відповідність до вимог ринкової економіки та МСБО;

• надання суб'єктам господарювання можливостей визначити межі та форми внутрішньовиробничого (управлінського) обліку.

Виходячи з цього Програма передбачає два рівні:

1) централізоване реформування — регулюється державою і має за мету забезпечення доступу всіх зацікавлених користувачів до інформації, яка дає уявлення про об'єктивний фінансовий стан і результати діяльності об'єкта господарювання;

2) децентралізоване реформування здійснюється самим господарюючим суб'єктом виходячи з його потреб в інформації для планування, контролю та прийняття рішень у процесі управління.

Регулюванню з боку держави підлягають аспекти бухгалтерського обліку, пов'язані з узагальненням інформації та складанням звітності, потрібної зовнішнім користувачам. Порядок, форми, строки надання і структура інформації та звітності для внутрішніх користувачів регулюються суб'єктом господарювання.

Виходячи з цього можна дійти висновку, що застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку є не метою реформування бухгалтерського обліку в Україні, а однією з найважливіших умов її досягнення, інструментом забезпечення інтересів користувачів в якісній інформації, яка дає повну та правдиву картину фінансового стану і результатів діяльності суб'єкта господарювання.

Приведення національної системи бухгалтерського обліку у відповідність до вимог ринкової економіки і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку здійснюється за такими напрямами:

  • законодавче закріплення принципів ведення бухгалтерського обліку;

  • формування нормативної бази - положення (стандарти);

  • методичне забезпечення (методичні рекомендації, коментарі);

  • кадрове забезпечення (підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів бухгалтерського обліку);

  • міжнародне співробітництво (вступ і активна робота в міжнародних спеціалізованих професійних організаціях).

З метою практичної реалізації реформування бухгалтерського обліку в 1999-2000 pp. були здійснені важливі кроки в цих напрямах, а саме:

• прийнято Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", який на законодавчому рівні закріпив принципи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні;

• затверджено 19 першочергових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які визначають методологічні засади формування облікової інформації про основні об'єкти обліку та порядок їх подання й розкриття у фінансових звітах;

• розроблено та введено в дію План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкцію про його застосування;

• розроблено методичні рекомендації з перенесення сальдо рахунків і субрахунків старого Плану рахунків на рахунки та субрахунки нового Плану рахунків;

15-


• завершується розробка методичних рекомендацій з обліку витрат в основних галузях економіки;

• переглядаються програми підготовки фахівців у навчальних закладах, видано підручники та посібники з нової системи бухгалтерського обліку;

• успішно здійснюється програма сертифікації бухгалтерів, розпочата Федерацією професійних бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ), яка стала асоційованим членом Міжнародної федерації бухгалтерів і Комітету з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО).

У 2001 р. будуть введені в дію План рахунків бухгалтерського обліку діяльності малих підприємств і Положення (стандарти) бухгалтерського обліку:

13 "Фінансові Інструменти";

17 "Податок на прибуток";

18 "Довгострокові контракти";

22 "Вплив змін цін і інфляції";

23 "Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін";

24 "Прибуток на акцію".

Разом з тим, незважаючи на всі позитивні зміни, досягнуті за останні роки, реформування системи бухгалтерського обліку в Україні не можна вважати завершеним.

Практика застосування П(С)БО і нового Плану рахунків свідчить, що ці документи потребують подальшого доопрацювання та узгодження. Проте головні проблеми, пов'язані з впровадженням П(С)БО, полягають у тому, що:

1) П(С)БО не збігаються за структурою і змістом з Міжнародними стандартами (МСБО) і це дає підставу окремим експертам (переважно західним) стверджувати про невідповідність бухгалтерського обліку в Україні міжнародним стандартам;

2) застосування П(С)БО призводить до зростання розбіжностей між податковим і бухгалтерським трактуванням і відображенням одних і тих самих об'єктів. Це, в свою чергу, призводить до збільшення обсягів роботи бухгалтерів і зростання їх "психологічної" напруги щодо очікуваних санкцій за можливі помилки та неузгодження в умовах існуючого правового поля.

Отже, необхідність введення МСБО в повному обсязі для акціонерних товариств, підприємств - емітентів облігацій та професійних учасників фондового ринку не викликає сумніву. Проте наскільки виправдано застосовувати таку вимогу до підприємств, що не залучають кредитів і не випускають цінні папери?

На нашу думку, всі суб'єкти господарської діяльності повинні застосовувати єдині принципи оцінка та розкриття інформації, але обсяг інформації, яка підлягає розкриттю, визначається винятково потребами користувачів. Тому на законодавчому рівні слід встановити мінімальні вимоги до складу фінансової звітності відповідних суб'єктів господарювання, а додаткову інформацію кожний суб'єкт надаватиме залежно від конкретної ситуації.

З урахуванням досвіду впровадження МСБО в країнах — членах ЄС можна запропонувати чотирирівневий підхід до складу фінансової звітності українських підприємств (рис. 1).


 
 

Цікаве

Загрузка...