WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Проблеми розвитку б.о. в Україні - Курсова робота

Проблеми розвитку б.о. в Україні - Курсова робота

У країнах південноамериканської моделі обліку (Аргентина, Бразилія, Перу, Чилі та ін.) облік достатньою мірою формує інформацію, необхідну для контролю додержання податкової політики.

У країнах англосаксонської моделі обліку (Великобританія, США, Канада, Австралія та ін.) залежність системи обліку від податкової значно слабша. Бухгалтерський облік, відповідно і звітність, існують паралельно з податковим обліком і звітністю: перший — для власників або акціонерів щодо здійснення фінансового контролю за діяльністю підприємства; другий — для визначення податкового зобов'язання і контролю за його виконанням.

На сьогодні в Україні фактично вже створено відносно відокремлену податкову звітність у вигляді численних довідок, розрахункових відомостей, податкових декларацій. Причиною створення такої податкової звітності стала, по-перше, відсутність законодавчих та нормативних актів, які б регулювали бухгалтерську діяльність, визначали як форми і зміст бухгалтерської звітності, так і співвідношення між бухгалтерським обліком та податковою політикою. По-друге, виникнення податкової звітності зумовлене сучасним станом справ — практично єдиним, але постійним споживачем бухгалтерської звітності є податкова служба. Тому господарюючі суб'єкти заінтересовані у підготовці саме такої звітності, яка від них вимагається, а не такої, що забезпечує сучасний менеджмент у цілому.

Якщо додержувати такої тенденції, то за аналогією до цієї автономності може виникнути звітність, орієнтована на додаткову спеціальну інформацію для різних федеральних органів управління, комісій, кредитних установ тощо. Іншими словами, з'явиться набір паралельно існуючих систем обліку і звітності. Тому найбільш конструктивною видається ідея розвитку систематизації та узагальнення інформації в рамках тієї самої бухгалтерської звітності, яка може використовуватися різними користувачами безпосередньо або ж обробкою різними методами.

Вирішення цих питань значно прискорить процес реформування системи бухгалтерського обліку і звітності в Україні, сприятиме переходу до міжнародних стандартів обліку та дасть змогу уникнути неадекватних оцінок облікової інформації на підприємствах податковими органами.

На певному етапі економічного розвитку традиційний бухгалтерський облік перестав задовольняти потреби управління підприємством.

Навряд чи можна сформулювати цю проблему краще, ніж американські автори яких цитує М. Г. Чумаченко: "Бухгалтер-калькулятор стояв перед двома альтернативами: зайняти місце в бригаді управління і забезпечувати даними, яких потребувало управління, або бути відправленим на другорядну позицію клерка, що просто діє як накопичувач записів усього, що трапилося, тобто продовжувані забезпечувати даними фінансову звітність. Тепер очевидно, що він обрав першу альтернативу приєднався до управління. Але щоб виконати свою частину роботи, він повинен був змінити свої методи і відповідати на проблеми, що не г чисто обліковими. Те, до чого він прагнув, знаходилось у споріднених галузях: економіці, математиці, статистиці, психології, ринкових операціях, технології. Він повинен був запозичувати дещо від кожної з них. В результаті з'явилась нова галузь — управлінський облік".

Отже, в нашій країні відбулося офіційний поділ бухгалтерського обліку на фінансовий і управлінський.

Функцію регулювання через розробку і впровадження єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку і звітності на підприємствах, в організаціях і установах (крім банків) було закріплено за Міністерством фінансів України постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1993 р. № 147. Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженим 3 квітня 1993 р., на Міністерство фінансів було покладено також здійснення методологічного керівництва бухгалтерським обліком і звітністю.

Функції регулювання бухгалтерського обліку пізніше делегувалися Міністерству фінансів й іншими постановами Уряду України, а також окремими законами України, зокрема "Про патентування окремих видів підприємницької діяльності", "Про оподаткування прибутку підприємств". "Про лізинг".

Багато вчених і практичних працівників пов'язували недосконалість законодавчої бази бухгалтерського обліку в нових умовах господарювання з відсутністю єдиного методологічного центру в цій галузі.

У березні 1993 р. Кабінет Міністрів України затвердив структуру центрального апарату Міністерства фінансів України, в якій вперше для здійснення конкретних розробок щодо забезпечення єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку в країні передбачалося створення Управління методології бухгалтерського обліку.

Підприємства і організації почали застосовувати методологічні засади ведення бухгалтерського обліку і звітності, розроблені Управлінням і затверджені наказами Міністерства фінансів України.

Згідно з розробками Управління методології бухгалтерського обліку підприємства отримали право самостійно встановлювати внутрішньовиробничу систему обліку, звітності та контролю, вводити потрібні субрахунки, обирати один із пропонованих варіантів обліку товарів, зносу малоцінних предметів, спільно з фінансовими органами чи міністерствами вносити пропозиції про створення інших видів резервів майбутніх витрат і платежів. Малим підприємствам було дозволено вести скорочений порівняно з журнально-ордерною формою набір регістрів бухгалтерського обліку і складати в скороченому вигляді бухгалтерську звітність.

Управлінням розроблено положення та інструкції щодо нових для господарської практики України операцій: лізингу, купівлі-продажу готівкової іноземної валюти, безготівкового обороту іноземної валюти, вексельного обігу, використання нематеріальних активів та ігрового бізнесу.

Законодавче закріплення процесів приватизації, корпоратизації та оренди державних підприємств зумовило, необхідність методологічного урегулювання обліку операцій, пов'язаних з інвентаризацією, оцінкою, викупом і передаванням таких підприємств на баланс нових юридичних осіб, а також з випуском і обігом приватизаційних майнових сертифікатів.

Вказівками з організації бухгалтерського обліку в Україні, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 7 травня 1993 р. і виданими в новій редакції від 15 січня 1998 р., дано необхідні інструкції щодо застосування Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні.

У чинних нормативних документах, розроблених Управлінням, повною мірою враховані всі найважливіші принципи бухгалтерського обліку, рекомендовані міжнародними стандартами (періодичність, повнота, автономність, послідовність, історична собівартість, достовірність, документальність тощо). Один з найважливіших принципів — нарахування при визначенні доходів і витрат —активно використовувався ще в 1993 р. а остаточно оформлення дістав після зміни фіскальних орієнтирів у 1997 р.

У 1993 р. у зв'язку з введенням порядку обов'язкового використання контрольно-касових апаратів у торговій діяльності було розроблено форму товарно-касової книги. Користувачі вже оцінили її простоту і зручність.

Розвиток торгових і бартерних зв'язків також потребував відповідного урегулювання документів з бухгалтерського обліку.

3 метою підвищення достовірності та надійності інформації було розроблено і впроваджено як бланки суворої звітності довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей. До цього розряду було віднесено і документи на їхнє транспортування. Провадиться робота з упорядкування використання документів, якими оформлюються відпускання товарно-матеріальних цінностей на сторону і надходження грошей до каси підприємства.

Розвиток малого підприємництва в Україні дістав відображення в розробці вказівок щодо спрощеного ведення бухгалтерського обліку (1996 р.) і складання скороченої бухгалтерської звітності (1988 р.) малими підприємствами.

Управлінням методології бухгалтерського обліку спільно з різними міністерствами проведена велика робота щодо розробки положень з обліку витрат у промисловості, будівництві, сільському господарстві, науці, торгівлі, житлово-комунальному господарстві, зв'язку і транспорті. Відрегульовано питання складання товарних звітів, форм первинної облікової документації побутових послуг, основних засобів, матеріалів, заробітної плати тощо.

Зауваження Міністерства фінансів України, підготовлені Управлінням, враховані Національним банком України при перегляді в 1997 р. Порядку ведення касових операцій.

Згідно з ринковими умовами суттєво трансформовано бухгалтерську звітність підприємств. Вона орієнтована насамперед на власників, потенційних інвесторів, кредиторів, керівників.

Удосконалення бухгалтерського обліку в Україні націлено на приведення його у відповідність з міжнародними стандартами і здійснюється також у межах співробітництва в Координаційній Раді з методології бухгалтерського обліку в країнах СНД.

На основі узагальнення численних пропозицій і практики законодавчого урегулювання розроблено і згідно з регламентом у 1997 р. подано до Верховної Ради України законопроект про систему бухгалтерського обліку.


 
 

Цікаве

Загрузка...