WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Проблеми розвитку б.о. в Україні - Курсова робота

Проблеми розвитку б.о. в Україні - Курсова робота

У 30-х роках XX ст. зароджується соціалістичний облік. Його фундаторами та представниками стали Н.Ласкін, Н.Гегечкорі, Е.Глейх, П. Клейман, Д.Андріонов та інші. Найбільш його теоретичним досягненням став його класовий характер. Російський проф. Я.В. Соколов назвав його періодом деформації принципів бухгалтерського обліку. У цьому періоді існуючий лад ідеологічно спрямував розвиток такої "незалежної" науки як .бухгалтерський облік у русло виховання нової школи обліку - комуністичної Ь повним запереченням існуючих традицій та постулатів. Почалися репресії та фізичне знищення генофонду нації - інтелігенції, до якої, без сумніву, належали й облікові працівники, практики та вчені.

У методичному плані доходило до облікових та економічних абсурдів. Обліковій науці була нав'язана велика дискусія, яка повністю наперед була зведеною до ідеологізації бухгалтерського обліку.

У 1931 році в газеті "Більшовик" з'являється стаття Е.Кольмана, в якій він звинувачує шкідників обліково-теоретичного фронту в тому, що вони залишок товарів у балансі вчать оцінювати за собівартістю, а не за продажними цінами. Виробляється товарів багато, а купити їх за такою ціною неможливо. Така методика свідчить про занижену величину товарної маси і в результаті в СРСР товарів менше, ніж дійсно є. Це принижує соціалізм перед капіталістами, і така оцінка носить контрреволюційний характер.

Д.Савшинський писав, що рахунки фінансово-результативні, це "пережиток капіталізму" і соціалістичне господарство в своїй номенклатурі подібних рахунків мати не може.

У 1930 році поширення набула праця Н.Блатова, (.Богословського, М.Помазкова "Обліково-бухгалтерські курси дому". Згодом її авторів звинуватили в буржуазній ідеології. М.Х.Жебрак -відомий вчений радянського періоду (українець за походженням) був одним із творців нормативного методу на базі американської системи "стандарт-кост". Тільки вийшла праця "Основні елементи промислового обліку в СРСР і за кордоном", як її назвали "троцкістсько-меншовицькою", а автора звинуватили в контрабанді капіталістичних ідей.

Таких прикладів можна подати безліч. Тому дискусія між "старорежимними" і молодими вченими дуже швидко закінчилася на користь останніх. Сферою обліку було визнано все народне господарство, а не окреме господарство, як вважав О.М. Ґалаґан, теорія і галузевий облік були об'єднані в один курс - бухгалтерський облік, подвійний запис почав трактуватися як складова методу бухгалтерського обліку, а не як об'єктивний закон.

Почав зароджуватися централізований облік. У кінці 1931 року було організовано єдиний орган керівництва соціалістичним обліком -Центральне управління народногосподарського обліку СРСР при Держплані СРСР - ЦУНГЦ.

У 1946 р. в м. Львові виходить праця В.Горбачевського "Курс бухгалтерії", яка мала значний практичний і читацький інтерес.

У цей же час виникає ідея єдиного соціалістичного обліку об'єднанням усіх його видів. На жаль, ці хибні деформовані ідеї мають місце і сьогодні в теоретичному курсі бухгалтерського обліку.

Радянська Україна в складі колишнього СРСР зазнала таких же потрясінь: це стосується і бухгалтерського обліку, і тих вчених, які його формували.

Прекрасні вчені всіх національностей Я.Гальперін. Н.Киларисов, НЛеонтьєв, О.Рудановський, О.Ґалаґан, М.Жебрак та інші відчули утиски з боку уряду. З 1917 до 1953 року бухгалтерські кадри витримали "три перевірки" і тільки смерть Сталіна покінчила з цими переслідуваннями.

Після 1953 року в обліку спостерігається деяка стійкість. Були значні досягнення в галузі господарського розрахунку, обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, механізації, а потім автоматизації обліку, централізації обліку. Облік був спрямований на державотворення.

Слід відзначити, .що провідні вчені-бухгалтери були вихідцями з України або працювали в ній: М.Х.Жебрак, А.І.Лозінський, потім А.Ж.Маргуліс, І.І,Поклад, В.Б.Івашкевич та інші. Автори не ставили за собі мету описувати історичну ходу розвитку бухгалтерського обліку в СРСР. Але слід відзначити, що дане питання детально висвітлене в працях Маздорова В.А. та Соколова Я.В.

Поряд з московською та петербурзькою формується своя українська бухгалтерська школа. Створюються спеціалізовані вищі навчальні заклади в Києві, Харкові, Одесі, а згодом у Тернополі. Значний внесок у розвиток бухгалтерського обліку зробили П.П.Німчинов, Н.Г.Чумаченко, А.Н.Кузьмінський та інші.

Україна вступає в новий історичний період - період незалежності і формування нових національних економічних відносин на засадах ринкової економіки, формується нова облікова політика держави, але це ще поки не історія, це - її майбутнє.

РОЗДІЛ 2

СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Досвід розвинених країн переконує, що бухгалтерський облік як складова частина управління економікою для забезпечення єдності та порівнянності інформаційних продуктів потребує регулювання. Воно може здійснюватися в різних формах.

До проголошення суверенітету України функціями регулювання бухгалтерського обліку в тодішній союзній республіці не був наділений жодний (державний чи недержавний) орган. Новій незалежній державі довелося розпочинати цю роботу з нуля. Уже в 1992 р. підприємства і організації України складали бухгалтерську звітність і вели облік операцій в іноземній валюті за правилами, затвердженими Міністерством фінансів України. У тому ж році було вжито необхідних регулюючих заходів у зв'язку з відображенням у бухгалтерському обліку грошової реформи (заміна в обігу радянського рубля на український карбованець). Набутий досвід було використано при проведенні наступної (1996р.) грошової реформи — заміни в обігу українського карбованця на гривню.

Реформування системи бухгалтерського обліку і звітності в Україні є життєвою потребою. Трансформація командно-адміністративної системи управління у гнучкий і адекватний ринковому середовищу механізм менеджменту зумовила потребу перегляду постулатів планово-регламентованої ієрархічної системи обліку і звітності. Останні вже не відповідають вимогам нової економічної ситуації.

Першим поступом на шляху реформування системи бухгалтерського обліку і звітності став Указ Президента України "Про перехід України до загальноприйнятої у міжнародній практиці системи обліку та статистики". Кабінетом Міністрів України була розроблена Державна програма переходу на міжнародну систему обліку і статистики (Постанова від 4 травня 1993 р. № 326). Однак на цей момент радикальних зрушень у реалізації цієї програми немає.

Переорієнтація національної системи обліку і звітності на ринкову модель господарювання об'єднує два спектри проблем.

Перший пов'язаний із створенням системи нормативного регулювання бухгалтерської справи. Формування такої системи слід забезпечити на трьох рівнях: перший — прийняття Закону України "Про бухгалтерський облік і звітність"; другий — розробка Кабінетом Міністрів України положень обов'язкового характеру (стандартів), які б регламентували організаційно-методологічне забезпечення бухгалтерського обліку та звітності; третій — розробка методичних вказівок із питань впровадження обліково-статистичних, звітно-статистичних та аудиторських систем підприємств, установ і організацій різних форм власності.

Другий рівень формування системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку та звітності включає розробку положень, які мають обов'язковий характер. Ці положення розглядають як комплекс взаємопов'язаних документів, в основу яких покладено концептуальні принципи бухгалтерського обліку як науки та міжнародну практику методики і організації облікових робіт. Першим кроком на цьому рівні має стати прийняття нового плану рахунків, приведеного згідно із Законом "Про бухгалтерський облік і звітність" у відповідність до запитів зовнішніх користувачів. Новий план рахунків повинен забезпечувати основні показники всіх форм балансових узагальнень бухгалтерського звіту. Щодо внутрішнього менеджменту, то його функціональна роль полягатиме у формуванні звітів про витрати відповідно до центрів їх утворення, центрів відповідальності та видів продукції.

Третім рівнем формування системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку та звітності є методичне забезпечення реалізації двох попередніх.

Другий спектр проблем пов'язаний із визначенням оптимальної адекватності системи бухгалтерського обліку і звітності до реалізації податкової політики держави. Така адекватність є одним із важливих аспектів загальнодержавної облікової політики, оскільки дає змогу максимально реалізувати інтереси держави і суб'єктів господарювання та забезпечити ефективне регулювання ринкових відносин.

В економічно розвинених країнах реалізується вся гама взаємозв'язків між бухгалтерським обліком та механізмом оподаткування: від сильного впливу податкових правил на систему обліку до незалежного паралельного співіснування обох систем.

Для країн континентальної моделі бухгалтерського обліку (Німеччина, Франція, Бельгія, Італія та ін.) характерний досить тісний зв'язок між системами бухгалтерського обліку і податковою. Облікова політика в цих країнах спрямована на повне задоволення потреб урядів щодо оподаткування. Хоча, наприклад, у Німеччині самостійного податкового обліку не існує, а у Франції є такий облік, проте він ґрунтується на бухгалтерському.


 
 

Цікаве

Загрузка...