WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація робіт і складання річної і періодичної звітності - Курсова робота

Організація робіт і складання річної і періодичної звітності - Курсова робота

Організація бухгалтерського обліку включає такі елементи:

 • положення про бухгалтерську службу;

 • положення про головного бухгалтера;

 • схему документообігу;

 • посадові інструкції виконавцям;

 • організаційне, правове, методологічне забезпечення бухгалтерської служби;

 • технічне забезпечення обліку;

 • наукова організація праці;

 • інші види робіт з організації обліку.

Організація бухгалтерського обліку підприємства залежить від обсягу облікових робіт, наявності комп'ютерної техніки, інших умов, а також від тієї облікової політики яку веде підприємство. При цьому свою облікову політику підприємства розробляють самостійно на основі встановлених загальних правил бухгалтерського обліку.

2. Принципи підготовки фінансової звітності

Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням наступних принципів:

 • автономні підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників. Тому особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства;

 • безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів зобов'язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;

 • періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності;

 • історичної собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво;

 • повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

 • послідовності, який передбачає із року в рік застосуванням підприємством обраної облікової політики;

 • обачності, згідно з яким методом оцінки, що застосовується в бухгалтерському обліку, повинні запобігати зниженню оцінки зобов'язань та витрат і зниження оцінки активів та доходів підприємства;

 • перевалювання змісту над формою, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

 • єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

Бухгалтер повинен прослідкувати, щоб кожен фінансовий зміст містив дату, на яку наведені його показники, або період який він охоплює.

У фінансовій звітності повинна бути вказана валюта, в якій відображені елементі звітності. Та одиниця її виміру. Якщо валюта звітності відрізняється від валюти, в якій ведеться бухгалтерський облік, то бухгалтер в наказі про облікову політику повинен передбачити, а в Примітках до фінансової звітності розкрити причини цього та методи, що були використані для приведення фінансової звітності з однієї валюти і іншу.

Незалежно від обумовленої облікової політики і і прийнятої на підприємстві системи обліку при складанні звітності необхідно суворо дотримуватись черговості закриття синтетичних рахунків і субрахунків.

Пробний баланс складають після відображення в обліку всіх операцій за звітний рік, а також результатів перевірок, інвентаризації, розподілень, списань і калькуляції. Він потрібен для того, щоб переконатися, що рознесення всіх виправних, розподільчих і коригуючи проводок зроблено правильно, що на рахунках допоміжних виробництв залишилось сальдо, яке дорівнює вартості незавершеного виробництва, що на рахунках витрат майбутніх звітних періодів, резервів і незавершеного виробництва залишились суми, підтвердженні інвентаризаційними описами, а рахунок загально виробничих витрат закрито. Якщо це все так, то можна розпочати калькуляцію собівартості продукції основного виробництва.

Бухгалтерська звітність підписується керівником і головним бухгалтером підприємства. При виготовленні підприємством бланків форм фінансової звітності можливе включення тільки тих статей активу, капіталу, зобов'язань, інших показників типових форм, дані про які випливають із результатів діяльності цього підприємства, при цьому зберігається їх нумерація, зазначена на типових формах фінансової звітності, затверджених Міністерством фінансів України.

Фінансова звітність супроводжується листом підприємства, організація з інформацією про склад фінансової звітності, яка подається адресатам. На підприємствах, де бухгалтерський облік ведеться централізованою бухгалтерією, звітність підписується керівником підприємства, централізованої бухгалтерії або спеціалізованої організації, що веде бухгалтерський облік.

Головний бухгалтер повинен заздалегідь визначити коло користувачів яким подаватиметься звітність. Підприємства зобов'язані подавати квартальну та річну звітність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам відповідно до установчих документів тощо. Органами виконавчої влади та іншим користувачам фінансова звітність подається відповідно до чинного законодавства. Термін подання встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Датою подання фінансової звітності вважається день її фактичної передачі адресату, а в разі відправлення її поштою – дата отримання. У випадку якщо дата подання припадає на неробочий день, термін переноситься на перший робочий день після вихідного. Термін подання підприємством фінансової звітності у межах, зазначених пунктами 5-11 Порядку подання фінансової звітності, встановлює міністерство або інший орган виконавчої влади, що входить до сфери управління майном підприємства комунальної власності.

Складання та подання статистичної та податкової звітності є важливою ділянкою роботи бухгалтера.

Перелік форм статичної звітності затверджується Державним комітетом статистики України.

Перелік форм податкової звітності залежить від системи оподаткування, обраної підприємством, і тривалості звітного періоду.

На основі даних бухгалтерського обліку підприємства зобов'язані складати фінансову звітність. Фінансову звітність підписують бухгалтер та керівник підприємства.

Фінансова звітність підприємства включає баланс, звіт про рух грошових коштів, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал та примітки до звітів.

Для суб'єктів малого підприємництва і представників іноземних суб'єктів господарської діяльності національними положеннями встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати.

3. Мета, завдання, вимоги склад та елементи фінансової звітності

Форми фінансової звітності підприємства і порядок їх заповнення встановлюється Міністерством фінансів України за погодженням з Державним комітетом статистики України.

Форми фінансової звітності банків і порядок їх заповнення встановлюється Національним банком України за погодженням з Державним комітетом статистики України.

Форми фінансової звітності бюджетних установ, органів державного казначейства України з виконання бюджетів усіх рівнів і кошторисів видатків та порядок їх заповнення встановлюється Державним казначейством України.

Фінансова звітність підприємства складається з п'яти основних звітів. Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначається відповідними Положеннями.

Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким критеріям:

 • існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, пов'язаних з цією статтею;

 • оцінка статті може бути достовірно визначена.

До фінансових звітностей включаються показники діяльності філій, представництв, відділів, та інших відособлених підрозділів підприємства.

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду. Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року. Перший звітний період новоствореного підприємства може бути меншим за 12 місяців, але не може бути більшим за 15 місяців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період початку року до моменту ліквідації.

4. Річна бухгалтерська звітність

В умовах переходу до ринкової економіки здійснюються важливі заходи щодо удосконалення фінансової звітності, приведення її до вимог міжнародних стандартів. Так починаючи з 1993, баланс, який в умовах директивної економіки був дуже деталізованим і через те громіздким (його статті групувались в п'яти розділах) поступово наближається до прийнятної в міжнародній практиці форми нетто-балансу, а його статті позбавляються надмірної деталізації.


 
 

Цікаве

Загрузка...