WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація робіт і складання річної і періодичної звітності - Курсова робота

Організація робіт і складання річної і періодичної звітності - Курсова робота

Зміст

Зміст 2

Організація робіт і складання річної і періодичної звітності 3

План: 3

Вступ 4

1. Організація робіт та їх обліку 5

2. Принципи підготовки фінансової звітності 10

3. Мета, завдання, вимоги склад та елементи фінансової звітності 14

4. Річна бухгалтерська звітність 15

Висновки та пропозиції 20

Список використаної літератури 21

Організація робіт і складання річної і періодичної звітності

План:

 • Організація робіт та їх обліку

 • Принципи підготовки періодичної звітності

 • Мета, завдання, вимоги, склад та елементи фінансової звітності

 • Річна бухгалтерська звітність

 • Висновки

 • Використана література

 • Вирішення практичного завдання №15

  Вступ

  На сьогоднішній день, перехід до ринкових відносин – багатогранні проблема. Однією з її складових є проведення системи бухгалтерського обліку у відповідність з Міжнародними стандартами, бо його нести кування з методикою, прийнятою в його розвинутих економічно країнах, не сприяє залученню іноземних інвестиції в Україну, інтеграції нашої держави у світову економічну систему. Однак не лише ці причини, хоч вони такі важливі, є визначальними щодо реформування бухгалтерського обліку в Україні.

  В першу чергу це зумовлено вже давно назрілою проблемою систематизації нормативної бази організації обліку та річної звітності зокрема. Бо часткові, до того ж розрізненні, заходи у вигляді доповнень і уточнень до окремих інструктивних матеріалів, що регламентують методику ведення обліку та складання річної звітності давно себе вичерпали. З цією метою здійснено кардинальні зміни методики бухгалтерського обліку на підприємствах виробничих галузей, будівництва, торгівлі. Постачання. Прийнято Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", який визначає правові засади регулювання, організації ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

  Методику ведення фінансового обліку регулюють також нормативні акти (положення інструкції вказівки), які конкретизують особливості обліку коштів, основних і оборотних засобів, розрахунку витрат виробництва, продукції, результатів фінансово-господарської діяльності.

  1. Організація робіт та їх обліку

  Факти господарської діяльності відстежуються шляхом їх фіксації в первинних документах, що відображають ці факти. А документи використовуються для оцінки економічних та юридичних наслідків діяльності підприємства в результаті групування господарських операції на рахунках бухгалтерського обліку. Останні групуються в Плані розрахунків бухгалтерського обліку. Факти господарської діяльності в системі бухгалтерського обліку відображаються за єдиною моделлю. Моделлю кругообігу господарських засобів, їх джерел, виробничого процесу і результатів діяльності в системі обліку виступає План рахунків. Історично склалися два способи реєстрації факту обліку – простий і подвійний, структура яких відрізняється способом відображення фактів господарської діяльності на рахунках бухгалтерського обліку техніки простого та подвійного запису.

  Простій спосіб реєстрації фактів в бухгалтерського обліку полягає в тому, що господарські операції на підставі документів відображаються в облікових регістрах без кореспонденції рахунків. Це створює складнощі при перевірці правильності облікових записів. В основі даного способу лежить принцип відображення на рахунках надходжень і вибуття грошових коштів і товарно матеріальних цінностей. Тому операції з оприбуткування або витрачання записів, записуються простим записом, тобто лише на одному рахунку без одночасного запису на іншому.

  Подвійний спосіб реєстрації фактів в бухгалтерському обліку ґрунтується на подвійному записі, є більш досконалим порівняно з простою системою обліку і забезпечує правильне відображення предмету бухгалтерського обліку. При цьому реєструються не лише кількісні зміни, які відбуваються в різних частинах майна, але й ті, що впливають на розмір вимог щодо цього майна з боку осіб, яким воно належить (власника або кредиторів).

  Подвійний спосіб є найбільш досконалим, оскільки він може бути пристосований до потреб будь-кого підприємства, а також відображає на лише зміни майна та боргів, як простий, а й зміни у величині капіталу. Бухгалтерський облік є великою системою, яку не можна в повному обсязі досліджувати з позиції одного спостерігача в час та просторі.

  Діяльність будь-якого підприємства залежить від правильно складеного бізнес-плану. Він дозволяє вирішити проблеми розвитку бізнесу, включає розробку цілей і завдань, які ставлять перед підприємством на перспективу, оцінку поточного стану і тенденцій галузі, сильних і слабких сторін бізнесу, аналіз ринку та інформацію про клієнтів. В ньому задається оцінка ресурсів, необхідних для досягнення поставлених цілей в умовах конкуренції. Складений бізнес план є робочим інструментом який при вмілому використанні допоможе ефективно управляти підприємством.

  Бізнес план складається для:

  • внутрішніх цілей;

  • залучення коштів інвесторів;

  • створення підприємства.

  За критерієм обсягу бізнес-плани поділяють на три види: короткий, повний, та операційний бізнес-плани.

  Під організацією бухгалтерського обліку розуміють систему умов та побудови облікового процесу з метою отримання достовірної та своєчасної інформації про господарську діяльність підприємства і здійснення контролю за раціональним використанням виробничих ресурсів і готової продукції. Її призначення – удосконалення та раціоналізація обробки інформації, розподіл робіт між персоналом бухгалтерії, наукова організація праці.

  Організація бухгалтерського обліку – це цілеспрямована діяльність керівників підприємства по створенню, постійному впорядкуванню та удосконалення системи бухгалтерського обліку з метою забезпечення інформацією внутрішніх та зовнішніх користувачів.

  Організація обліку зводиться до таких завдань:

  • своєчасне, повне, достовірне, безперервне відображення всіх фактів господарської діяльності, які були здійсненні на підприємстві;

  • обробка даних за допомогою відповідних процедур, прийомів та способів у відповідності до вихідної інформації;

  • складання на основі отриманого масиву обробленої інформації зафіксованої у первинних документах і регістрах балансу і фінансової звітності та подачі їх зацікавленим користувачам.

  Організація бухгалтерського обліку передбачає вирішення наступних принципово важливих питань:

  • розробка концепції облікової політики підприємства;

  • межі застосування фінансового та управлінського обліку.

  Від вирішення цих питань залежить структура та якість обліку, врахування запитів управлінської системи і функціонування інформаційної системи підприємства. Суб'єктами в організації бухгалтерського обліку виступають керівники підприємства та головний бухгалтер, об'єктом – обліковий процес; праця виконавців, організаційне, технічне забезпечення обліку, тобто система бухгалтерського обліку.

  На першому, методичному етапі організації бухгалтерського обліку здійснюється вибір системи певних способів і прийомів, в основі яких лежать документування , інвентаризація, використання синтетичних та аналітичних рахунків, застосування методу подвійного запису, оцінка майна та зобов'язань, калькулювання, бухгалтерський баланс та звітність.

  Другий етап – це технічний, - це вибір форми обліку, що найбільше відповідає галузі підприємства:

 • вибір способу обробки облікових даних;

 • розробка переліку і форм облікових регістрів;

 • встановлення порядку здійснення засобів в регістрах і перенос даних в регістри.

  Третій етап – це організація управління бухгалтерії. Він включає:

 • встановлення найбільш економічної і найбільш зручної загальної системи обліку;

 • визначення оптимальної структури облікового апарату;

 • встановлення норм праці та часу, необхідного для виконання робіт і визначення оптимальної чисельності бухгалтерів;

 • набір кадрів та їх навчання;

 • організація робочих місць бухгалтерів;

 • раціональне розміщення облікового апарату;

 • встановлення належних інформаційних зв'язків між окремими частинами бухгалтерії та між бухгалтерією та оперативними підрозділами;

 • організація матеріального, інформаційного і технічного забезпечення облікових працівників;

 • мотивація працівників бухгалтерії;

 • встановлення правильного і точного обліку роботи працівників та контроль за виконанням ними функцій;

 • організація архіву бухгалтерських документів;

 • організація безпеки та захисту облікової інформації.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...