WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік розрахунків із дебіторами і кредиторами - Курсова робота

Облік розрахунків із дебіторами і кредиторами - Курсова робота

Роялті - це періодичні відрахування продавцеві (ліцензіарові), які згідно з ліцензійною угодою сплачує ліцензіат за право користуватися предметом ліцензійної угоди - винаходом, патентом, записами на різних носіях інформації, товарним знаком, правом на промислові та наукові зразки, виданням книги, прокатом кінофільму, постановкою п'єси, виконанням авторської музики тощо.

До роялті відноситься плата за право розробки природних ресурсів (в тому числі й за договорами концесії), яку перераховує користувач (концесіонер) власнику землі або надр; частина доходів від ренти, отриманих за використання авторських і суміжних прав, патентів чи інших видів інтелектуальної власності, а також авторський гонорар. Щодо ЗАТ „Івано-Франківськ хліб", слід зазначити наступне: виплата роялті не здійснюється, отже і розглядати методику визначення величини такого доходу недоцільно.

Дивіденди підприємства можуть отримувати у вигляді доходів від інвестицій:

 • у спільні підприємства;

 • в асоційовані підприємства;

 • в дочірні підприємства.

Дивіденди від спільного підприємства інвестор отримує внаслідок збільшення його частки в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок отримання спільними підприємствами прибутку або збільшення їх власного капіталу та інших подій (переоцінка необоротних активів, інвестицій тощо).

Нарахування доходів від спільної діяльності оформляється:

Д14 "Довгострокові фінансові інвестиції";

К722 "Доход від спільної діяльності".

Дивіденди від асоційованих підприємств (об'єднаних юридичних осіб) та від дочірніх, що належать інвестору, нараховуються так:

Д14 "Довгострокові фінансові інвестиції";

К721 "Доход від інвестицій в асоційовані підприємства";

К723 "Доход від інвестицій в дочірні підприємства".

На суму належних інвестору доходів складається запис:

Д373 "Розрахунки за нарахованими доходами";

К14 "Довгострокові фінансові інвестиції".

Отримання дивідендів оформляється:

Д31 "Рахунки в банках";

К373 "Розрахунки за нарахованими доходами".

Оскільки ЗАТ „Івано-Франківськ хліб" не є інвестором жодної із вищевказаних форм, то недоцільно детальніше розглядати питання обліку доходів від інвестиційної діяльності.

Зазначимо лише, що отримані збитки від діяльності спільних, асоційованих і дочірніх підприємств, згідно вітчизняного законодавства, списуються на втрати від участі в капіталі за рахунок зменшення інвестицій:

Д961 "Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства";

Д962 "Втрати від спільної діяльності";

Д963 "Втрати від інвестицій в дочірні підприємства";

К14 "Довгострокові фінансові інвестиції".

Отримані дивіденди та проценти від неасоційованих підприємств відображаються на рахунку 73 "Інші фінансові витрати" на таких субрахунках:

 • 731 "Дивіденди отримані" (від різних підприємств);

 • 732 "Проценти отримані" (проценти за облігаціями та плата за оренду необоротних активів);

 • 733 "Інші доходи від фінансової діяльності" (роялті).

Нараховані дивіденди, проценти, роялті відображаються таким записом:

Д 373 "Розрахунки за нарахованими доходами";

К731 "Дивіденди отримані";

К732 "Проценти отримані";

К733 "Інші доходи від фінансової діяльності".

Отримання нарахованих доходів відображається:

Д30 "Каса";

Д31 "Рахунки в банках";

К373 "Розрахунки за нарахованими доходами".

Витрати, пов'язані з фінансовими витратами, відображаються в дебеті рахунка 95 "Фінансові витрати", який має два субрахунки:

 • 951 "Проценти за кредит";

 • 952 "Інші фінансові витрати".

На субрахунку 951 відображаються витрати, пов'язані з нарахуванням процентів банку за кредит:

Д 951 "Проценти за кредит";

К31 "Рахунки в банках";

К30 "Каса".

На субрахунку 952 відображаються інші витрати (нарахування процентів за договорами кредитування (крім банків), фінансового лізингу та ін.):

Д 952 "Інші фінансові витрати";

К30 "Каса";

К31 "Рахунки в банках";

К52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями";

К53 "Довгострокові зобов'язання з оренди";

К68 "Розрахунки за іншими операціями".

Синтетичний облік розрахунків за нарахованими доходами відображається у журналі 3, аналітичний - у відомості 3.2 в розрізі кожного підприємства та видів інвестованого капіталу у спільну діяльність та цінні папери й інші види фінансової діяльності.

Субрахунок 374 "Розрахунки за претензіями" служить для контролю за договірною дисципліною та відшкодуванням витрат при доставці вантажів й порушенні умов договорів поставок. На субрахунку 374 обліковуються претензії, які висуває підприємство постачальникам, підрядникам, транспортним організаціям, що визнані винними юридичними особами чи господарським судом.

На субрахунку 374 ведеться облік претензій за:

 • завищення цін на виробничі запаси й інші цінності;

 • арифметичні помилки при підрахунках сум у документах;

 • невідповідність якості поставлених цінностей умовам договору;

 • нестачу вантажів при прийманні на залізниці, на складі;

 • браковану продукцію;

 • оплату простоїв з вини постачальника;

 • помилково списані чи зараховані на поточні рахунки суми з вини

працівників банку;

 • нестачі вантажів при їх перевезенні;

 • пені, штрафи, неустойки за порушення умов договору;

 • інші причини.

Суми претензій, як свідчить практика ЗАТ „Івано-Франківськ хліб" , розраховуються на основі актів приймання матеріальних цінностей, письмової згоди постачальників відшкодувати збитки, рішень господарських судів, розрахунків бухгалтерії щодо нестач, крадіжок у дорозі тощо.

У претензії обов'язково відображаються такі пункти:

 • повне найменування заявника та відповідача, їх місцезнаходження (поштові реквізити);

 • дата і номер претензії;

 • обставини пред'явлення претензії, вимоги заявника;

 • розрахунок суми; платіжні реквізити заявника;

 • перелік документів, що додаються до претензії;

 • підпис керівника підприємства чи його заступника.

Претензія розглядається у місячний термін із дня її отримання. Про результати розгляду заявникові повідомляється письмово. Виставлені до постачальників претензії оформляються записами: Д 374 "Розрахунки за претензіями";

К63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" (нестачі); К 68 "Розрахунки за іншими операціями" (простої, брак, завищення цін);

К20 "Виробничі запаси" (арифметичні помилки, брак матеріалів);

К31 "Рахунки в банках" (погашено суми недостач); К 715 "Одержані штрафи, пені, неустойки" (з вини постачальників).

Задоволені претензії відображаються записами:

Д20 "Виробничі запаси" (відшкодовані постачальником нестачі);

Д30 "Каса" (внесені в касу суми нестач);

Д31 "Рахунки в банках" (погашено суми недостач);

К 374 "Розрахунки за претензіями".

При відмові у задоволенні позову рішенням суду:

Д944 "Сумнівні та безнадійні борги";

К 374 "Розрахунки за претензіями".

Синтетичний облік ведеться у журналі 3, аналітичний - у відомості 3.2 в розрізі постачальників, транспортних організацій та інших юридичних осіб і пред'явлених до них претензій.

Субрахунок 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків" призначений для розрахунків за шкоду, заподіяну в результаті нестач і витрат від псування цінностей, нестач і крадіжок готівки, якщо винна особа не встановлена.

Факти розкрадань, нестач, знищення (псування) матеріальних цінностей є досить типовим явищем для українських підприємств. При цьому виникає питання хто і в якому розмірі повинен відшкодовувати виявлені крадіжки, нестачі, псування.

Покриття працівниками шкоди у розмірі, що не перевищує середнього місячного заробітку, відбувається за розпорядженням власника чи уповноваженої ним особи, а в інших випадках - шляхом подання власником позову до районного (міського) суду.

Розмір шкоди визначається за фактичними витратами на підставі даних бухгалтерського обліку, виходячи з балансової вартості матеріальних цінностей за мінусом зносу за встановленими нормами. При розкраданні, нестачі, знищенні чи псуванні цінностей розмір шкоди визначається за цінами даної місцевості на день відшкодування збитків.


 
 

Цікаве

Загрузка...