WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік нематеріальних активів - Реферат

Облік нематеріальних активів - Реферат

(фізичного, морального зносу);
" реалізації;
" безоплатної передачі іншим юридичним і фізичним особам;
" передачі (інвестування) до статутного капіталу інших підприємств.
В усіх випадках вибуття нематеріальних активів з підприємства оформляється відповідними актами, у яких зазначаються причина вибуття об'єкта) первинна вартість, сума нарахованого зносу, залишкова вартість, витрати і доходи, пов'язані з вибуттям об'єктів.
Фінансовий результат від вибуття об'єктів нематеріальних активів визначається як різниця між доходом від вибуття (за вирахуванням непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям) і їх залишковою вартістю (таблиця 3.1).
Основні бухгалтерські проводки по обліку операцій, пов'язаних з вибуттям нематеріальних активів
Зміст господарської операції Дебет рахунка Кредит рахунка
Ліквідація нематеріальних активів
Списання суми нарахованого зносу
пб^ктів 133 "Знос нематеріальних
активів" 12 "Нематеріальні
активи"
Списання залишкової вартості
об'єктів 976 "Списання необоротних
активів" Те саме
Відображення витрат, пов'язаних з
ліквідацією нематеріальних активів Те саме 661 "Розрахунки за
заробітною платою", 685
"Розрахунки з іншими
кредиторами" та ін.
Реалізація нематеріальних активів
Списання залишкової вартості
ррялтваних об'єктів 972 "Собівартість реалізова-
них необоротних активів" 12 "Нематеріальні активи"
Списання суми нарахованого зносу 133 "Знос нематеріальних
активів" Те саме
Відображення продажної вартості
об'єкта, що підлягає оплаті покупцем 377 "Розрахунки з іншими
дебіторами" 742 "Доход від реалізації
необоротних активів"
Відображення витрат, пов'язаних з
реалізацією нематеріальних активів 972 "Собівартість реа-
лізованих необоротних
активів" 661 "Розрахунки за заробіт-
ною платою", 685 "Розрахунки
з іншими кредиторами" та ін.
Зарахування коштів, отриманих від
реалізації нематеріальних активів 31 "Рахунки в банках" 377 "Розрахунки з іншими
дебіторами"
На суму податкового зобов'язання
по ПДВ, визначеного за встановле-
ною ставкою до суми доходу від
реалізації 742 "Доход від реалізації
необоротних активів" 641 "Розрахунки за податка-
ми"
Безоплатна передача немате-
ріальних активів
Списання залишкової вартості пере-
даних об'єктів 976 "Списання необоротних
активів" 12 "Нематеріальні активи"
Списання суми нарахованого зносу 133 "Знос нематеріальних
активів" Те саме
Відображення суми податкового
зобов'язання по ПДВ 976 "Списання необоротних
активів" 641 "Розрахунки за податка-
ми"
Передача нематеріальних активів
як внесок до статутного капіталу
іншого підприємства
Списання залишкової вартості пере-
даних об'єктів 14 "Довгострокові фінансові
інвестиції" 12 "Нематеріальні активи""
Списання суми нарахованого зносу
по переданих об'єктах 133 "Знос нематеріальних
активів" Те саме
Відображення різниці між залишко-
вою вартістю переданих нема-
теріальних активів і справедливою
вартістю інвестицій (одержаних в
обмін акцій) 14 "Довгострокові фінансові
інвестиції" 746 "Інші доходи від
звичайної діяльності"
Інвентаризація нематеріальних активів
Інвентаризація нематеріальних активів проводиться відповідно до вимог Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків від 11.08.94 № 69.
Основним завданням інвентаризації є як виявлення наявності нематеріальних активів, так і перевірка реальності визначення їх вартості з урахуванням зносу та законності оприбуткування, тобто наявності відповідних документів. Нематеріальні активи записуються до інвентаризаційних описів за наявності документів, які є підставою для
взяття їх на облік, а саме:
- рахунків за ноу-хау відповідно до договору власника;
- договору й активів про приймання наукових і конструкторських розробок;
- рахунка на оплату вартості майнового комплексу, придбаного на аукціоні, і подальшого розрахунку суми гудвілу за наявності різниці між ціною придбання і вартістю активів підприємства;
- рахунків за роботи із створення програмного забезпечення;
- документів, що підтверджують організаційні витрати,
яких зазнало підприємство, у зв'язку з його створенням, витрати, пов'язані з розробкою засновницьких документів і техніко-економічних обгрунтувань, оплатою за консультаційні послуги в спеціалізованих організаціях, реєстраційні та інші витрати;
- патенту на винахід відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 05.12.93 № 3691-XII;
- свідоцтва на знак для товарів і послуг відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.93 № 3688-ХІІ;ї
- патенту на промисловий знак згідно із Законом України "Про охорону прав на промислові зразки" від 05.12.93 № 3688-ХП;
- патентів на сорт відповідно до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21.04.93 № 3116-ХІІ та від 25.02.94 № 4042-ХП;
- авторського договору або договору з організаціями, які управляють майновими правами авторів на колективній основі, згідно із Законом України "Про авторське право і суміжні права" від 23.12.93 та ін.
Під час інвентаризації нематеріальних активів на підставі відповідних документів комісія перевіряє їх вартість, строк використання, нарахування зносу (амортизації"), про що має бути зазначено у протоколі. У разі виявлення активів, не взятих на облік, а також тих, щодо яких в облікових регістрах не вказані повні дані або взагалі вони відсутні, комісія складає окремий інвентаризаційний опис з урахуванням відсутніх економічних показників цих активів.
На підставі відповідних документів інвентаризаційна комісія перевіряє вартість нематеріальних активів, строк їх використання, суму нарахованого зносу, залишкову вартість та Інші дані по кожному об'єкту. У разі виявлення активів, не взятих на облік, а також об'єктів, по яких в облікових регістрах міститьсянеповна інформація або взагалі вона відсутня, комісія складає окремий інвентаризаційний опис і оформляє протокол.
У бухгалтерському обліку вартість виявлених у результаті інвентаризації не взятих на облік об'єктів нематеріальних активів зараховується в доход підприємства записом по дебету рахунка 12 "Нематеріальні активи" в кореспонденції з кредитом рахунка 746 "Інші доходи від звичайної діяльності".
Виявлена недостача нематеріальних активів списується з кредиту рахунка 12 "Нематеріальні активи" на дебет рахунка 976 "Списання необоротних активів". Визначена спеціальним розрахунком вартість недостачі об'єктів нематеріальних активів, що підлягає відшкодуванню винними особами, відноситься на їх рахунок записом по дебету рахунка 375 "Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків" у кореспонденції з кредитом рахунка 716 "Відшкодування раніше списаних активів".
Якщо на час проведення інвентаризації особи, винні у недостачі об'єктів нематеріальних активів, не встановлені, то вартість таких об'єктів списується на забалансовий рахунок 072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей".

 
 

Цікаве

Загрузка...