WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік нематеріальних активів - Реферат

Облік нематеріальних активів - Реферат

витрат на їх придбання і доведення до стану, придатного до використання. При цьому роблять записи:
1) на покупну вартість об'єктів:
Д-т рах. 154 "Придбання (створення) нематеріальних
активів"
К-т рах. 63 "Розрахунки з постачальниками І підрядчиками" (або
рах. 685 "Розрахунки з іншими кредиторами");
2) на суму податкового кредиту по ПДВ:
Д-т рах. 641 "Розрахунки за податками"
К-т рах. 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" (або рах. 685 "Розрахунки з іншими кредиторами");
3) на суму, перераховану постачальникам (кредиторам) за придбані об'єкти нематеріальних активів (включаючи ПДВ):
Д-т рах. 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"
К-т рах. ЗІ "Рахунки в банках";
4) оприбуткування на баланс придбаних об'єктів нематеріальних активів:
Д-т рах. 12 "Нематеріальні активи" (відповідний субрахунок)
К-т рах. 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів".
Затрати підприємства по самостійному виготовленню (створенню окремих об'єктів нематеріальних активів, наприклад, програмне забезпечення для ЕОМ тощо) відображаються на дебеті рахунка 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" у кореспонденції з кредитом відповідних рахунків: 20 "Виробничі запаси", 22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети" (на вартість використаних належних матеріальних цінностей); 66 "Розрахунки з оплати праці", 65 "Розрахунки за страхуванням" (на суму заробітної плати, нараховану працівникам за виготовлення (створення) нематеріальних активів і доведення їх до стану, придатного до використання, та відрахувань на соціальні заходи тощо), 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" (на вартість послуг сторонніх організацій) та ін.
Після оформлення права власності на такі нематеріальні активи Їх собівартість складає первинну вартість і списується з кредиту рахунку 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" на дебет рахунка 12 "Нематеріальні активи" (відповідний субрахунок).
Надходження на підприємство нематеріальних активів у порядку безоплатної передачі Іншими юридичними і фізичними особами на підставі належно оформлених документів зараховується до додаткового капіталу записом по дебету рахунка 12 "Нематеріальні активи" (відповідний субрахунок) і кредиту рахунка 42 "Додатковий капітал",
субрахунок 424 "Безоплатно одержані необоротні активи".
Згідно з пунктом 19 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" підприємства мають право переоцінювати за справедливою вартістю на дату балансу ті нематеріальні активи, щодо яких існує активний ринок. При цьому у випадку переоцінки окремого об'єкта нематеріального активу необхідно переоцінювати всі інші активи групи, до якої належить цей нематеріальний актив (крім тих, щодо яких не існує активного ринку).
Переоцінка здійснюється із застосуванням коефіцієнта переоцінки, який визначається діленням справедливої вартості об'єкта, що переоцінюється, на його залишкову вартість. Шляхом множення первинної вартості або зносу об'єкта нематеріальних активів на коефіцієнт переоцінки визначать переоцінену вартість і знос об'єкта.
Сума дооцінки залишкової вартості об'єктів нематеріальних активів спрямовується на збільшення додаткового капіталу підприємства і в бухгалтерському обліку відображається записом по дебету рахунка 12 "Нематеріальні активи" в кореспонденції з кредитом рахунка 42 "Додатковий капітал", субрахунок 423 "Дооцінка активів".
Сума уцінки залишкової вартості нематеріальних активів відображається в складі втрат від знецінення необоротних активів записом по дебету рахунка 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" у кореспонденції з кредитом рахунка 12 "Нематеріальні активи".
Облік амортизації нематеріальних активів
Вартість нематеріальних активів погашається шляхом щомісячного нарахування амортизації. Нарахування амортизації здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється підприємством у разі визнання такого об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не більше 20 років.
При визначенні строку корисного використання об'єкта нематеріальних активів ураховують:
" строки корисного використання подібних активів;
" передбачуваний моральний знос;
" правові та інші подібні обмеження щодо строків його використання та інші фактори.
Метод нарахування амортизації нематеріального активу вибирається підприємством самостійно, виходячи з умов одержання майбутніх економічних вигод. Якщо такі умови визначити неможливо, то амортизація нараховується із застосуванням лінійного методу,
Розрахунок амортизації у разі використання різних методів нарахування здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".
При розрахунку вартості, яка амортизується, ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля, крім випадків:
- коли існує безумовне зобов'язання іншої особи щодо придбання цього об'єкта після закінчення строку його корисного використання;
- якщо ліквідаційна вартість може бути визначена на підставі інформації існуючого активного ринку і очікується, що такий ринок буде існувати до кінця строку корисного використання цього об'єкта.
Так, якщо підприємство придбало нематеріальний актив за 9000 гри., строк корисного використання якого З роки (36 місяців), і Існує безумовне зобов'язання іншої особи щодо придбання цього об'єкта після закінчення строку його використання за 1800 грн., то щомісячна сума амортизації активу становитиме 200 грн. [(9000 - 1800) : 36], а щоквартальна - 600 грн. (200 - 3).
Згідно з Положенням (стандартом) 8 під активнім ринком розуміють ринок, якому властиві такі умови:
- предмети, які продаються і купуються на цьому ринку, є однорідними;
- у будь-який час можна знайти заінтересованих продавців і покупців;
- інформація про ринкові ціни є загальнодоступною.
Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому нематеріальний актив став придатним для використання (зарахований на баланс), і припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття нематеріального активу. Строк корисного використання нематеріального активу і метод його амортизації переглядаються наприкінці року, якщо в наступному період передбачаються зміни строку корисного використання активу або зміни одержання майбутніх економічних вигод.
У бухгалтерському обліку на суму амортизації, нарахованої понематеріальних активах, роблять запис по кредиту рахунка 133 "Знос нематеріальних активів" і дебет) відповідних рахунків:
23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати" (на суму амортизації, нарахованої по нематеріальних активах. що використовуються у виробництві);
92. "Адміністративні витрати" (на суму амортизації, нарахованої по нематеріальних активах загальногосподарського значення);
93 "Витрати на збут" (на суму амортизації, нарахованої по нематеріальних активах, які використовуються для забезпечення збутової діяльності) та ін.
Облік вибуття нематеріальних активів
Нематеріальні активи можуть вибувати з підприємства в результаті:
" ліквідації після закінчення нормативного строку їх корисного використання

 
 

Цікаве

Загрузка...