WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік нематеріальних активів - Реферат

Облік нематеріальних активів - Реферат

Облік нематеріальних активівПлан:
1. Оцінка нематеріальних активів
2. Облік надходження нематеріальних активів
3. Облік амортизації нематеріальних активів
4. Облік вибуття нематеріальних активів
5. Інвентаризація нематеріальних активів
Оцінка нематеріальних активів
Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи і розкриття інформації про них у фінансовій звітності підприємств, організацій та інших юридичних осіб всіх форм власності регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи".
Пунктом 4 зазначеного Положення визначено, що нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований (відділений від підприємства) і утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях або надання в оренду іншим особам.
Отже, відмітними особливостями нематеріальних активів є:
" відсутність матеріальної форми;
" використання протягом тривалого часу;
" здатність приносити економічну вигоду підприємству.
Придбаний або одержаний нематеріальний актив відображається в балансі, якщо існує вірогідність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, і його вартість може бути достовірно визначена.
Синтетичний облік нематеріальних активів ведеться на рахунку 12 "Нематеріальні активи" за первинною вартістю, яка визначається за об'єктами:
" придбаних за плату - виходячи з фактичної ціни (вартості) їх придбання (крім одержаних торгових знижок), мита, непрямих податків, які не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням і доведенням до стану, придатного до використання за призначенням. Витрати на сплату відсотків за кредит не включаються до первинної вартості нематеріальних активів, придбаних за рахунок кредиту банка;
" внесених засновниками до статутного капіталу підприємства - в сумі, узгодженій сторонами (справедливій вартості);
" одержаних безоплатно від інших юридичних осіб - за справедливою вартістю;
" придбаних у результаті обміну одного нематеріального активу на інший нематеріальний актив - за залишковою вартістю переданого об'єкта. Якщо залишкова вартість переданого об'єкта перевищує його справедливу вартість, то первинною вартістю одержаного в обмін нематеріального активу є його справедлива вартість з віднесенням різниці на фінансові результати (витрати) звітного періоду;
" придбаних у результаті обміну нематеріального актива на інший об'єкт - за справедливою вартістю переданого нематеріального активу, збільшеною (зменшеною) на суму грошових коштів, переданих (отриманих) під час обміну;
" одержаних у результаті об'єднання підприємств - за їх справедливою вартістю.
При цьому згідно з Положенням (стандартом) № 19 "Об'єднання підприємств" під справедливою вартістю розуміють суму, за якою може бути здійснений обмін активу або оплата зобов'язання в результаті операції між заінтересованими і незалежними сторонами.
Первинна вартість нематеріального активу, створеного (виготовленого) самим підприємством, включає прямі матеріальні витрати, витрати на оплату праці та інші витрати, які безпосередньо пов'язані із створенням такого нематеріального активу і доведенням його до стану придатності для використання за призначенням (оплата реєстрації юридичного права тощо). При цьому право інтелектуальної власності, одержаного в процесі виконання завдання, належить його автору, але право використання - підприємству (юридичній особі), за завданням якого право створено.
Аналітичний облік нематеріальних активів ведеться по кожному об'єкту з поділом на такі групи:
" права користування природними ресурсами (право киристування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природні середовища);
" права користування майном (права користування земельною ділянкою, будівлею, право на оренду приміщень тощо);
" право на знаки для .товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви та ін.);
" права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції та ін.);
" авторські і суміжні з ними права (право на літературні й музикальні твори, право власності на програми для ЕОМ, на базу даних, які систематизовані для обробки за допомогою ЕОМ, та ін.);
" гудвіл (перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів та зобов'язань на дату придбання);
" інші нематеріальні активи (право на здійснення діяльності, використання економічних та інших привілей, місце на фондовій, товарній біржі, до вартості якого входять усі витрати, пов'язані з практичним використанням цього місця для самого підприємства) та ін.
Облік надходження нематеріальних активів
Синтетичний облік нематеріальних активів ведуть на рахунку 12 "Нематеріальні активи" за субрахунками:
121 "Права користування природними ресурсами",
122 "Права користування майном",
123 "Права на знаки для товарів і послуг",
124 "Права на об'єкти промислової власності",
125 "Авторські та суміжні з ними права",
126 "Гудвіл",
127 "Інші нематеріальні активи".
По дебету рахунка 12 "Нематеріальні активи" та його субрахунків ведуть облік надходження (придбання, виготовлення, безоплатне одержання від Інших юридичних осіб) нематеріальних активів, а також суми дооцінки; по кредиту - вибуття нематеріальних активів (внаслідок реалізації, ліквідації, безоплатної передачі), а також суми
їх уцінки.
Операції по внесенню засновниками (учасниками) до статутного капіталу нематеріальних активів (у вигляді нерухомого і рухомого майна; майнових прав, які виникають з авторського права, досвіду та інших інтелектуальних цінностей; сукупності технічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, необхідних для організації того або Іншого виду діяльності та ін.) у бухгалтерському обліку відображаються записами:
1) в сумі, узгодженій сторонами, що підлягає внесенню відповідно до установчих документів:
Д-т рах. 46 "Неоплачений капітал"
К-т рах. 40 "Статутний капітал";
2) на вартість фактично внесених об'єктів нематеріальних активів до статутного капіталу:
Д-т рах. 12 "Нематеріальні активи"
К-т рах. 46 "Неоплачений капітал".
Згідно з Законом України "Про податок на додану вартість" операції по передачі основних засобів у порядку внеску до статутного фонду юридичної особи для формування його цілісного майнового комплексу в обмін ні емітовані ним корпоративні права не підлягаютьоподаткуванню ПДВ.
Якщо в порядку внесення до статутного капіталу виступають будь-які інші матеріальні і нематеріальні активи крім основних засобів, то така операція оподатковується ПДВ на загальних підставах (це положення підтверджене також Листом ДПАУ від 31.12.99 № 19832 /7/16-1220-26).
Придбані за плату нематеріальні активи відображаються виходячи із фактичних

 
 

Цікаве

Загрузка...