WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік розрахунків з бюджетом - Курсова робота

Облік розрахунків з бюджетом - Курсова робота

24

ПЛАН

Вступ

 • Облік податкових зобов'язань

 • Облік розрахунків за податками і платежами

 • Облік утримань із заробітної плати

  Висновки

  ЗМІСТ

  Вступ 4

  1. Облік податкових зобов'язань 5

  Таблиця 1 8

  Облік розрахунків за податками і платежами 10

  Таблиця 2 12

  3. Облік утримань із заробітної плати 15

  Висновки 22

  Список використаної літератури 24

  Вступ

  За економічною сутністю податки є обов'язковими платежами, що вилучаються державою з доходів юридичних чи фізичних осіб до відповідного бюджету для фінансування витрат держави, передбачених її конституцією та іншими законодавчими актами. Це одна Із форм вирівнювання доходів юридичних І фізичних осіб з метою досягнення соціальної справедливості й економічного розвитку'. Вилучаючи частину доходів підприємців і громадян, держава гарантує їх ефективніше використання для задоволення потреб суспільства в цілому й досягнення на цій основі зростання його добробуту. На перший погляд, податки виражають односторонні відносини держави з підприємцями та населенням під час їх сплати. Однак це лише поверховий підхід до вивчення цих явищ і процесів. На ділі податки дають змогу мати зворотний зв'язок із платниками завдяки фінансуванню відповідних витрат.

  Цьому процесові приділяється велика увага з боку фінансової науки, і в ньому виявляється економічна сутність функцій держави та її реалізація.

  За наявних умов недостатньо розглядати податки загалом. У кожній державі є багато податків і зборів, що забезпечують мобілізацію коштів в її розпорядження. Вся сукупність податків, зборів, відрахувань і платежів в державі становить її податкову систему. Податкова система кожної держави має свою структуру, тобто класифікацію податків залежно від різних ознак. Структура податкової системи визначається, здебільшого, рівнем економічного розвитку держави, а також політичними силами, що перебувають при владі.

  1. Облік податкових зобов'язань

  Порядок обліку прибутку визначається стандартом 17 "Податок на прибуток", який встановлює методологічні засади формування інформації про витрати, доходи, активи і зобов'язання з податку на прибуток та її розкриття у фінансовій звітності.

  Податок на прибуток є об'єктом бухгалтерського і так званого "податкового" обліку, між якими мало спільного.

  Обліковий прибуток (збиток) визначається як сума прибутку (збитку) до оподаткування, котра відображається в обліку й звіті про фінансові результати за звітний період.

  Отже, в обліку показується прибуток, що отриманий за звітний період в сумі до моменту оподаткування. Після цього визначаються витрати (доход) з податку на прибуток на підставі облікового прибутку (збитку). Сума податку на прибуток складається з поточного податку з урахуванням відстроченого, податкового зобов'язання і відстроченого податкового активу.

  Відстроченим податковим зобов'язанням називається сума податку на. прибуток, який сплачується в наступних періодах із тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню.

  Відстроченим податковим активом називається сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню у наступних періодах внаслідок тимчасової різниці, що підлягає вирахуванню, а також перенесенню податкового збитку, не включеного до розрахунку зменшення податку на прибуток у звітному періоді.

  Тимчасова різниця, що підлягає оподаткуванню, включається до прибутку (збитку) у майбутніх періодах.

  Тимчасова різниця, що підлягає вирахуванню, призводить до зменшення податкового прибутку (збитку) у майбутніх періодах.

  Податковий прибуток (збиток) визначається, за податковим законодавством об'єкта оподаткування за звітний період.

  Внаслідок того, що в обліку прибуток визначається за одними правилами, а в податкових органах – за іншими, утворюється постійна різниця між податковим й обліковим прибутком (збитком) за певний період, що виникає в поточному звітному періоді та не анулюється у наступних.

  Існують також тимчасові різниці, котрі є наслідком різного І підходу до оцінки активів і зобов'язань за даними фінансової звітності й податкової бази.

  Зазначимо, що деяка незрозумілість наведеного нами викладу загальних положень стандарту 17 "Податок на прибуток" пояснюється намаганням його авторів поєднати одночасно вимоги до формування й оподаткування прибутку в системі фінансового і податкового обліку. Основним завданням бухгалтерського обліку, яке випливає прийнятого стандарту, є забезпечення відповідності між сумою податку на прибуток й обсягом прибутку, з. якого він справляється. Податок на прибуток розподіляється між періодами. Податок, нарахований для сплати в бюджет в одному періоді, може належати до іншого.

  Різниця між податковим і бухгалтерським податком на прибуток утворюється за рахунок постійних різниць між базами розрахунку податку з прибутку, що відображається у фінансовій та податковій звітності. Ці різниці призвели до збільшення витрат із податку на прибуток у звітному періоді порівняно з їх звичайною величиною.

  На відміну від постійних, тимчасові різниці виникають через те, що прибуток оподатковується у поточному звітному періоді, тому надається відстрочка з податку під час його нарахування для сплати до бюджету.

  Може бути й так, що прибуток, визнаний прибутком звітного періоду, оподатковується в наступному періоді, тому підприємство нараховує витрати з податку, але з відстрочкою сплати до бюджету.

  Сума нарахованого податку, за податковим законодавством, називається податковим прибутком (збитком), а сума облікового податку – витратами з податку на прибуток.

  Податковий прибуток обліковується на субрахунку 641 "Розрахунки за податками", а витрати з податку на прибуток – на рахунку 98 "Податки на прибуток".

  Якщо тимчасові різниці позитивні (податковий прибуток більший ніж обліковий), то вони називаються відстроченими податковими активами, які обліковуються на рахунку 17 "Відстрочені податкові активи".

  Якщо тимчасові різниці негативні (податковий прибуток менший ніж обліковий), то вони називаються відстроченими податковими зобов'язаннями, які обліковуються на рахунку 54 "Відстрочені податкові зобов'язання".

  Витрати з податку на прибуток, який вноситься до бюджету, розраховується як сума поточного податку плюс (чи мінус) відстрочені податки. Витрати з податку на прибуток дорівнюють сумі облікового прибутку, помноженого на ставку прибутку (30%), плюс (чи мінус) сума постійної різниці.

  На основі наведених даних складаються записи:

  На поточний податок на прибуток:

  Д 981 "Податок на прибуток від звичайної діяльності" – 698 917 грн.;

  К 641 "Розрахунки за податками".

  На суму відстрочених податкових зобов'язань:

  Д 981 "Податок на прибуток від звичайної діяльності" – 9 790 грн.;

  К 54 "Відстрочені .податкові зобов'язання".

  Загальна сума витрат на прибуток списується на фінансовий результат:

  Д 793 "Результат від іншої звичайної діяльності" – 708 707 грн.;

  К 981 "Податок на прибуток від звичайної діяльності".

  Якби в наведеному прикладі сума тимчасових різниць, що підлягає вирахуванню, перевищила суму тимчасових різниць, яка підлягає оподаткуванню, то остання проводка мала б такий вигляд:

  Д 17 "Відстрочені податкові активи";

  К 981 "Податок на прибуток від звичайної діяльності".

  Важливо зазначити, що для правильного ведення бухгалтерського обліку треба знати, за якими операціями можуть виникати постійні й тимчасові різниці. Цьому може допомогти наведена табл. 1.

  Отже, тимчасові різниці можуть відноситись у кредит рахунка 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" або в дебет рахунка 17 "Відстрочені податкові активи".

  Якщо відбувається зарахування відстрочених податкових зобов'язань до поточної заборгованості перед бюджетом, то складається запис:

  Д 54 "Відстрочені податкові зобов'язання";

  К 641 "Розрахунки за податками".

  Таблиця 1

  Постійні й тимчасові різниці, які відображаються в бухгалтерському обліку

  Постійні різниці між обліковим і податковим прибутком

  Тимчасові різниці між обліковим і податковим прибутком та відображення їх в обліку

 • Амортизація виробничих основних засобів методом відмінним від податкового (різні рахунки 23,91,92 та ін.).

 • Амортизація основних засобів невиробничого призначення (різні рахунки 94).

 • Паливо-мастильні матеріали для легкового транспорту, витрати на його паркування, стоянку (Д 92,93).

 • Визнані пені, штрафи, неустойки, відрахування до необов'язкових фондів (Д 948).

 • Втрати від участі в капіталі (Д 96).

 • Втрати від неопераційних курсових різниць (Д 974).

 • Уцінка необоротних активів (Д 975).

 • Списання необоротних активів (Д 796).

 • Інші витрати (Д 977).

 • Представницькі витрати понад 2% від оподатковуваного прибутку за попередній квартал (Д 92).

 • Благодійна допомога понад 4 % від оподатковуваного прибутку звітного періоду (Д 977).

 • Витрати на утримання об'єктів соціальної інфраструктури (Д 949).

 • Проценти за борговими зобов'язаннями (Д 951).

 • Розрахунки за виданими авансами (не враховуються у складі витрат) (Д 981, К 54).

 • Витрати майбутніх періодів (не враховуються у складі витрат) (Д 981, К 54).

 • Доходи майбутніх періодів (не враховуються у складі доходів) (Д 17, К 641).

 • Розрахунки за авансами одержаними (не враховуються у складі доходів) (Д 17, К 641).

 • Резерв сумнівних боргів (сальдо за кредитом рахунка 38) (Д 17, К 641).

 • Забезпечення гарантійних зобов'язань, інших майбутніх витрат і платежів (сальдо за кредитом рахунка 47) (Д 17, К641).

 • Незакриті договори обміну (сальдо за кредитом рахунка 63 (без ПДВ) за бартерними угодами) (Д 17, К 641)


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...